välståndsbyggande genom innovationer och

advertisement
VÄLSTÅNDSBYGGANDE GENOM
INNOVATIONER OCH
RESURSEFFEKTIVITET
Per-Erik Lindvall
Direktör för teknik och affärsutveckling, LKAB
Bruttoexport
Gruvnäringen står för
15 % av svensk bruttoexport
och 40 % av nettoexporten
Övrig mineral
5%
Järnmalm 9%
Kemi 6%
LKAB är Sveriges 9:e
största exportföretag 2011
(ca 23 000 MSEK)
Skogsvaror
50%
Verkstad 30%
VERKSAMHETER
Omsättning: 31 122 MSEK (2011)
Resultat: 14 801 MSEK (2011)
Medarbetare: Cirka 4200
Ägare: Svenska staten, 100 %
Narvik
Hamn
Kiruna
Underjordsgruva
och förädling
Malmbanan
Narvik - Luleå
Svappavaara
Dagbrottsgruvor
och förädling
Malmberget
Underjordsgruva
och förädling
Luleå
Hamn och
huvudkontor
JÄRNMALMSVERKSAMHETEN
LKAB 37, TILLVÄXT MED 35%
INVESTERINGAR PÅ CIRKA 20 MDRSEK
– FÖRLÄNGER GRUVDRIFTEN I 25 ÅR
Prospektering
Nuvarande kapacitet
Mertainen
Känd fyndighet:
150 miljoner ton,
en del magnetit
Start planerad innan 2015
Gruvberget
Känd fyndighet: 25
miljoner ton magnetit
50 miljoner ton hematit
Nystart december 2012
Kraftnät
Leveäniemi
Känd fyndighet:
100 miljoner ton magnetit
Start planerad innan 2015
E10 mot Kiruna
Malmbanan
SVAPPAVAARAFÄLTET
- EUROPAS STÖRSTA JÄRNMALMSPROJEKT
Uppgradering styrsystem och processanläggningar
250 MSEK
Nytt laboratorium
200 MSEK
Ny järnväg
1,85 MDRSEK
Anläggande av dammar
650 MSEK
Kapacitetshöjande åtgärder KK4
100 MSEK
Jvg anslutning av terminalspår
350 MSEK
Lagerbyggnader för kol
50 MSEK
Ny infart och vägar
100MSEK
Nytt utskov Luossajärvi
20 MSEK
Ny damm Luossajärvi
300 MSEK
Gruvmaskiner
400 MSEK
Gruvstadspark, etapp 1
x MSEK
Infrastruktur under jord
450 MSEK
4 nya lok och 5 nya vagnsätt
1,2 MDRSEK
KUJ 1365
12,5 MDRSEK
Uppgradering terminallok
100 MSEK
150 nya bostäder Luossavaara
250 MSEK
50 nya lägenheter Jägarskolan
100 M SEK
Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan
50 MSEK
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I MALMFÄLTEN CA 30 MILJARDER KRONOR
Effektivare tågföring
50 MSEK
Markköp
50 MSEK
Uppgradering
Lundbergsschaktet
300 MSEK
Ny tillsatsmedelhantering
300 MSEK
4 nya lok och 5 nya vagnsätt
Effektivare tågföring
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I NARVIK CIRKA 1 MILJARD KRONOR
Miljö- och riskreducerande
åtgärder
100 MSEK
Vår hållbarhetsambition är att skapa välstånd genom att vara
ett av de mest innovativa och resurseffektiva
gruvföretagen i världen
SAMHÄLLSOMVANDLIGEN ÄR EN MÖJLIGHET
TILL NYTÄNKANDE
14
1000 NYA MEDARBETARE TILL 2015
Stort rekryteringsbehov
Största befattningsgrupper är
bergarbetare, mekaniker/reparatörer
och ingenjörer. Behov finns inom
våra drygt 180 befattningar.
Dessutom
Stora behov av leverantörer, inte
minst inom bygg och anlägg och i de
stora projekt som drivs i Malmfälten.
ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN
•  Ansvarsfull samhällsomvandling
Bostäder, kulturbyggnader.
•  Attraktiva skolor
”LKAB Gymnasier”, LKAB Akademi, LKAB
Sommarskola
•  Rikt fritidsutbud för barn och
ungdomar
Föreningsbidrag och evenemang kultur och
idrott
•  God infrastruktur
Sjukvård, kommunikationer,
samhällsplanering
•  Kompletterande näringsliv
Lokala näringslivsutvecklings- och
rikskapitalbolag
Vi behöver själva berätta om det
välstånd vi skapar
Sysselsättning: 4 200 personer
LKAB (4 200)
Sysselsättning: 5 783 personer
LKAB (4 200)
Handel och Samhälle (1 583)
Sysselsättning: 17 416 personer
LKAB (4 200)
Handel och Samhälle (1 583)
Leverantörer (11 633)
Sysselsättning: 55 300 personer
LKAB (4 200)
Handel och Samhälle (1 583)
Leverantörer (11 633)
Kunder inkl. kundernas leverantörer och spridningseffekter (37 884)
VI SYSSELSÄTTER DRYGT 17 000 PERSONER
Leverantörer
11 633 personer
Handel & samhälle
1 583 personer
LKAB
4 200 personer
•  Kapacitet på Malmbanan
•  Osäkerhet kring tidsåtgång
för tillståndshantering
•  Kompetensförsörjning
•  Attraktiva samhällen / Framgångsrik
samhällsomvandling
•  Bostäder
TILLVÄXTUTMANINGAR
TACK FÖR ATT DU LYSSNADE!
Download