KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 1998



Vinsten för första kvartalet 1.8 (2.2) MSEK
Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten 63%, (1997.12.31: 68%)
Cherryföretagen kandiderar för att få öppna ett internationellt casino i Bryssel
Koncernens resultaträkningar, balansräkningar och nyckeltal i sammandrag
Omsättning och resultat
Cherryföretagens omsättning uppgick under första kvartalet till 75 (70) MSEK, vilket
är en ökning med 7 %. Ökningen hänförs till affärsområde Automatspel, medan övriga
affärsområdens omsättning minskat något. Koncernens resultat efter finansiella poster
minskade något under samma period till 1.8 (2.2) MSEK, främst beroende på
uppbyggnaden av ny säljorganisation för värdeautomatssamarbetet med Svenska Spel.
Affärsområdena
Affärsområde Automatspel har ökat både omsättning och resultat under perioden.
Verksamhet har bedrivits med varuspel på restauranger och bingohallar runt om i
Sverige. I slutet av mars fanns närmare 600 varuspel i drift. Varuspelen, som är av
förströelsekaraktär, har visat sig vara ett framgångsrikt komplement till övriga tillåtna
spelformer på restauranger.
I tillägg till detta har en ny organisation byggts upp för att tillvarata det långsiktiga
samarbetet med Svenska Spel vad gäller utplacering av minst 2.000 värdeautomater.
Samtliga uppstartskostnader för projektet kostnadsförs direkt när de uppstår.
Cherryföretagen har valt att inte balansera dessa kostnader, trots att samarbetsavtalet är
femårigt och att intäkterna är små i början.
Affärsområde Maritimt Spel, som bedriver spelverksamhet ombord fartyg i
internationell trafik, har drabbats av fler varvsbesök och fartygsombyggnader än
normalt under perioden, vilket påverkat resultatet negativt. Dessutom har stora inköp av
materiel kostnadsförts under perioden.
Förhoppningarna om en positiv vändning under början av 1998 för affärsområde
Restaurangcasinon har inte infriats. Trots förvärvet av Jack Casino har intäkterna, och
därmed resultatet, minskat jämfört med föregående år.
Affärsområde Utland redovisar minskad omsättning. Detta beror på att vår andel av
Danube Casinos i Slovakien är såld, vilket medför att Cherryföretagen inte längre
erhåller Management-ersättning. Affärsområdets totala resultat har dock förbättrats
något, då avskrivningarna på lagrat spelmateriel minskat jämfört med samma period
föregående år. Minskningen beror på att viss materiel nu är fullt avskriven
Investeringar
Investeringar i spelmateriel och inventarier uppgick under perioden till 2.0 (7.5)
MSEK. Minskningen är hänförlig till affärsområde Automatspel, vilka föregående år
var i ett uppbyggnadskede med stora investeringar i varuspel. I år är investeringarna
främst hänförliga till den maritima verksamheten.
Konvertibla skuldebrev
Under första kvartalet 1997 upptogs ett konvertibelt lån om 3.0 MSEK. Konvertering
kan ske till maximalt 500.000 B-aktier under perioden 1997.12.31 - 2001.03.31.
Samtliga konvertibelinnehavare har meddelat att man önskar byta ut skuldebreven mot
aktier under april månad.
Likviditet och soliditet
Disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade
checkräkningskrediter, uppgick per 31 mars till 56 (28) MSEK. Koncernens beviljade,
men ej utnyttjade, rörelsekrediter uppgick till 5.8 (5.8) MSEK och banklån till 0.5 (1.3)
MSEK.
Soliditeten efter full konvertering uppgick till 63 (62) procent.
Personal
Medeltalet antal anställda under första kvartalet uppgick till 280 (282) i koncernen.
Under mars månad var totalt 662 (640) personer anställda.
Aktiedata
Vinsten per aktie efter schablonskatt och full konvertering uppgick under perioden till
0.07 (0.09) SEK. Eget kapital per aktie var 3.78 (3.46) SEK efter full konvertering.
Cherryföretagens B-aktie är noterad hos Stockholm Börsinformation (SBI). Kursen per
sista mars var 9.00 (8.00) SEK.
Händelser efter rapportperiodens slut
Utbyte av samtliga konvertibla skuldebrev mot B-aktier i moderbolaget har skett under
april månad. Totalt har 500.000 aktier emitterats, varvid aktiekapitalet ökats med 1
MSEK och 2 MSEK tillförts överkursfond.
Den 23 april hölls presskonferens i Bryssel. Cherryföretagen kandiderar för att få öppna
ett internationellt casino i Brysselområdet, när och om den belgiska lagstiftningen
tillåter detta. Investeringen beräknas uppgå till mellan 120 – 400 MSEK.
Helåret 1998
Cherryföretagen lämnar inte prognos i samband med första kvartalsrapporten. 1998
förväntas dock bli ett genombrottsår för värdeautomater, Jack Vegas, i Sverige. Även
varuspelen förväntas ge fortsatt resultattillskott till Cherryföretagen under året, trots en
föreslagen punktskatt från 1 juli. Tillståndstiden för varuspel har dessutom utökats med
ett år, och dessa gäller nu tom 1999.
Fullständig resultatprognos kommer att lämnas i samband med halvårsrapporten den 20
augusti 1998.
Nästkommande rapporttillfällen
Rapport från bolagsstämman tisdagen den 5 maj 1998.
Halvårsrapport januari – juni torsdagen den 20 augusti 1998.
Solna den 29 april 1998
Pontus Lindwall
VD och koncernchef
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns översiktliga granskning
Belopp i MSEK om ej annat anges
Koncernens resultaträkningar i
sammandrag
Intäkter 1)
Jan-mars
1998
Jan-mars Helår 1997
1997
75,0
70,0
308,2
Externa kostnader
-46,1
-41,6
-183,1
Personalkostnader
-21,4
-21,1
-86,8
-6,0
-5,2
-23,3
-73,5
-67,9
-293,2
Rörelseresultat
1,5
2,1
15,0
Resultat från finansiella
investeringar
0,3
0,1
0,2
Resultat efter finansiella poster
1,8
2,2
15,2
Avskrivningar enligt plan
Rörelsens kostnader
Koncernens balansräkningar i
sammandrag
1998.03.31 1997.03.31 1997.12.31
Anläggningstillgångar
41,4
51,5
46,1
Omsättningstillgångar
69,9
51,4
64,4
111,3
102,9
110,5
67,3
60,7
72,1
Avsättningar (latent skatt)
1,6
1,9
1,1
Konvertibelt lån
3,0
3,0
3,0
Övriga långfristiga skulder
0,6
1,8
0,6
38,8
35,5
33,7
111,3
102,9
110,5
Summa tillgångar
Eget kapital 2)
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Koncernens nyckeltal 3)
Jan-mars
Jan-mars
Helår
1998
1997
1997
1998.03.31 1997.03.31 1997.12.31
Antal aktier
18 105 790 17.900.790 18 105 790
Antal aktier efter full konvertering
18 605 790 18 400 790 18 605 790
Antal registrerade aktieägare
Vinst per aktie efter konv o
schablonskatt (SEK)
1 033
862
1 032
0,07
0,09
0,59
Eget kapital per aktie efter full
konvertering (SEK)
3,78
3,46
4,03
63
62
68
Vinstmarginal (%)
2
3
5
Kassalikviditet (%)
191
153
170
Investeringar (MSEK)
2,0
7,5
19,3
Medeltal antal anställda
280
282
293
Antal anställda personer vid
periodens slut
663
640
684
Soliditet efter full konvertering (%)
1.
Intäkterna redovisas netto, dvs efter utbetalning av spelarnas vinster, för samtliga
verksamheter. Tidigare har omsättningen från bordsspelen redovisats före spelarnas
vinster, medan omsättningen från automatspel redovisats efter spelarnas vinster. Av
konsekvens- och jämförelseskäl ändrades intäktsbegreppet till helårsbokslutet 1997.
Jämförelsetal för kvartal 1 1997 har justerats.
2.
Eget kapital för första kvartalet 1998 och 1997 är justerat för föreslagen utdelning, vilken
lagts till kortfristiga skulder.
3.
Samtliga konvertibla skuldebrev har växlats till B-aktier under april 1998, varför
nyckeltalen redovisas efter full konvertering.
Åter till Finansiell information....