Årsredovisning 2015 – Svensk Handel Pensionskassan

advertisement
Styrelse
Placeringsråd
VD
Internrevision
Compliance
Riskkontroll
Riskkommitté
TOTALAVKAST­NINGSTABELL – KONCERNEN
Tillgångsslag
150101
151231
2015 TotalIngående
Netto
Värde-
Utgående
Direkt-
Total-avkastning
MV
placering
förändring
MV
avkastning.
avkastning5-årssnitt
MsekMsekMsek MsekMsekMsek
%
%
Räntebärande
1 849
39
-9
1 879
25
16
Aktier
2 185
-475
120
1 830
8
128
689
406
-7
1 088
4
-3
1 230
-
109
1 339
28
137
Hedgefonder
Fastigheter
Övrigt*
Summa placeringar
350-48 -41 260 11 -30
6 303
-78
172
6 396
76
248
4,0
6,8
* Finansiella förvaltningskostnader är tillbakalagda i Totalavkastningstabellen exklusive courtagekostnader.
Tillgångsslaget Övrigt består av bankmedel, onoterade aktier och derivat.
Totalavkastning är beräknad enligt den av Svensk Försäkring rekommenderade Totalavkastningstabellen. I kolumnen för %
totalavkastning anges den verkliga avkastningen för perioden, dvs. utan omräkning till årstakt för respektive tillgångsslag.
TOTALAVKAST­NINGSTABELL – MODERFÖRETAGET
Tillgångsslag
150101
151231
2015
TotalIngående
Netto
Värde-
Utgående
Direkt-
Total-avkastning
MV
placering
förändring
MV
avkastning.
avkastning5-årssnitt
MsekMsekMsek MsekMsekMsek
%
%
Räntebärande
1 717
0
-8
1 709
25
17
Aktier
1 965
-494
110
1 581
6
116
603
404
-6
1 001
4
-2
1 230
-
109
1 339
28
137
408
-46
-41
321
11
-30
5 923
-136
164
5 951
74
238
Hedgefonder
Fastigheter
Övrigt*
Summa placeringar
*Finansiella förvaltningskostnader är tillbakalagda i Totalavkastningstabellen exklusive courtagekostnader.
Tillgångsslaget Övrigt består av bankmedel, onoterade aktier, derivat samt dotterbolagsaktier.
Totalavkastning är beräknad enligt den av Svensk Försäkring rekommenderade Totalavkastningstabellen. I kolumnen för %
totalavkastning anges den verkliga avkastningen för perioden, dvs. utan omräkning till årstakt förrespektive tillgångsslag.
4,1
6,9
KONCERNEN
Belopp i Ksek
MODERFÖRETAGET
2015 20142015 2014
Not 18. Fondförsäkringstillgångar
Samtliga värdepapper är i BR värderade till verkligt värde
KCMF
Antal/nomAntal/nom
Guide Aktiefond Global
592
-
94 669
72 526
-
-
Guide Företagsobligationsfond
1 359
-
83 423
74 381
-
-
Guide Aktiefond Sverige
478
-
79 437
74 589
-
-
Guide Hedgefond
622
-
72 450
71 225
-
-
Guide Tillväxtmarknadsfond
336
-
49 917
53 359
-
-
Cliens räntefond kort
149
-
15 677
-
-
-
DNB Fund Short Bond A
569
-
15 493
5 695
-
-
Guide High Risk Dynamic
82
-
11 495
13 775
-
-
Guide Hedgefond 2
116
-
11 135
13 591
-
-
Cliens Mixfond
2
-
4 888
-
-
-
Cliens Sverige Fokus
15
-
2 971
-
-
-
Monyx Strategi Offensiv
0,9
-
150
-
-
-
Monyx Genesis
0,4
37
-
Fondguide Balans
-
-
3 289
Fondguide Aktie
-
-
2 137
Fordran värdepapper -
14 767
7 588
Utgående verkligt värde den 31 december
456 509
392 155
-
-
2 871
3 191
250
159
Not 19. Materiella tillgångar Anskaffningsvärde
Avskrivningar Redovisat värde den 31 december
-860-677-136 -53
2 011 2 514
114
106
Not 20. Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning
Ingående livförsäkringsavsättning, avd. I
3 851 952
3 317 529
3 851 952
3 317 529
Ingående livförsäkringsavsättning avd. II
418 363
311 363
418 363
311 363
Ingående avsättning oreglerade skador
13 107
11 456
13 107
11 456
4 283 422
3 640 348
4 283 422
3 640 348
Inbetalningar
127 109
105 643
127 109
105 643
Utbetalningar
-198 809
-194 924
-198 809
-194 924
Dödlighet
3 998
844
3 998
844
-161 428
717 272
-161 428
717 272
Förräntning
28 332
69 384
28 332
69 384
Avsättning oreglerade skador
-5 613
1 651
-5 613
1 651
-
-78 139
-
-78 139
Ändrad marknadsränta
Förändrade avsättningsantaganden
Justering rabatter
-
38 866
-
38 866
-33 568
-17 523
33 568
-17 523
Utgående livförsäkringsavsättning, avd. I
3 695 652
3 851 952
3 695 652
3 851 952
Utgående livförsäkringsavsättning, avd. II
407 432
418 363
407 432
418 363
7 494
13 107
7 494
13 107
4 110 578
4 283 422
4 110 578
4 283 422
Ingående balans 392 155
315 472
-
-
Inbetalningar
100 255
70 652
-
-
Utbetalningar -40 672
-24 761
-
-
-3 572
-3 496
-
-
8 343
34 288
-
-
456 509
392 155
-
-
Övrigt
Utgående avsättning oreglerade skador
Utgående balans per den 31 december
Not 21. Fondförsäkringsåtaganden Avgiftsuttag
Värdeförändring
Utgående balans per den 31 december
KONCERNEN
Belopp i Ksek
2015
2014
MODERFÖRETAGET
2015
2014
Not 22. Aktuell skatteskuld
Inkomstskatt (regleras inom 12 mån)
Avkastningsskatt Redovisat värde den 31 december
1 885
2 303
-
-1 178
-500
-
-
707
1 803
-
-
Not 23. Övriga skulder
Leverantörsskulder
2 582
6 283
2 582
Skulder avseende gruppförsäkring
14 213
14 280
-
6 283
-
Övrigt
31 030
15 327
9 738
8 221
Redovisat värde den 31 december
47 825
35 890
12 320
14 504
Not 24. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
5 715
5 791
5 715
5 791
Redovisat värde den 31 december
5 715
5 791
5 715
5 791
Räntebärande
2 710 091 2 319 321 2 710 091 2 319 321
Aktier
1 580 743
1 964 954
1 580 743
1 964 954
Fastigheter
937 370
861 210
937 370
861 210
Övrigt
241 684
101 874
321 684
171 874
Fondförsäkringstillg
456 509
392 155
-
-
5 926 397
5 639 514
5 549 888
5 317 359
Not 25. Registerförda tillgångar
Summa
Not 26. Medelantal anställda, sjukfrånvaro samt löner och andra ersättningar
Kassan och Fondförsäkringsbolaget följer den ersättningspolicy som fastställts av respektive företagsstyrelse.
Koncernen
Medelantal anställda
2015
Män Kvinnor Totalt
2014
Män Kvinnor Totalt
Sverige18
9 2718 927
Summa18
9 2718 927
Könsfördelning i företagsledning
2014
Män Kvinnor Totalt
2013
Män Kvinnor Totalt
Styrelser 8
4 128311
VD dotterbolag
1
-
1
1
-
1
Koncernchef
1
-
1
1
-
1
Ledningsgruppen4
1 55-5
Summa14
5 1915 318
Kostnader för ersättningar till anställda
2015
2014
VD /styrelse
Tjänstemän
Totalt
VD /styrelse
Tjänstemän
Totalt
Fasta löner och ersättningar
5 630
17 904
23 534 4 270
21 016
25 286
Rörliga löner och ersättningar
-
700
700
-
700
700
Pensionskostnader inkl löneskatt
1 603
4 210
5 813
1 337
4 865
6 202
Sociala avgifter
1 769
5 846 7 615
1 332
6 969
8 301
Summa
9 002
28 660 37 662
6 939
33 550
40 489
Moderföretaget
Medelantal anställda
2015
2014
Män Kvinnor Totalt
Män Kvinnor Totalt
Sverige
10
8
18
10
8
18
Summa
10
8
18
10
8
18
Könsfördelning i företagsledning
2015
Män Kvinnor 2014
Totalt
Styrelsen 5
4
Män Kvinnor Totalt
962 8
VD1
- 11-1
Ledningsgruppen4
1 55-5
Summa10
5 1512 214
Kostnader för ersättningar till anställda
2015
2014
VD /styrelse
Tjänstemän
Totalt
VD /styrelse
Tjänstemän
Totalt
Fasta löner och ersättningar
4 377
12 487
16 864
3 076
14 821
17 897
Rörliga löner och ersättningar
-
496
496
-
496
496
Pensionskostnader inkl löneskatt
986
3 048
4 034
781
3 758
4 539
Sociala avgifter
Summa
1 375
6 738
3 980 5 355
953
20 011 26 749
4 810
4 784
5 737
23 859
28 669
Ersättningar till ledande befattningshavare
Koncernen
Till styrelsens ordförande och styrelseledamöterna utgår fast arvode enligt föreningsstämmans beslut. Ersättning till VD utgörs av grundlön enligt avtal samt
pension bestämd av styrelsen. Inga rörliga lönedelar utgår till VD eller styrelse år 2015. Pensionskostnad är belastad med särskild löneskatt.
Vid uppsägning av VD från företagets sida utgår 6 månadslöner. Den 1 januari 2013 upphörde tillikaanställningen. Tjänstemännen har sedan dess varit
anställda antingen i Pensionskassan eller i Fondförsäkringsbolaget.
Ersättningar under 2015
Fast ersättning
Rörlig ersättning Pensionskostnad
Totalt
Stefan Eliasson, VD (från 2015-06-12)
1 386
-
325
1 711
Mikael Claesson, fd. VD (2015-01 -06)
2 490
-
661
3 151
Lars-Ola Hahlin, VD dotterbolag
1 187
-
617
1 804
100
-
-
100
Dag Klackenberg, fd. ordf.
58
-
-
58
Monica Blom, ledamot
66
-
-
66
Annelie Petersén, ledamot
29
29
Ragnar Fransson, ledamot
67
-
-
67
Christer Trägårdh, ledamot
Hans Löwlund, ordf.
121
-
-
121
Cecilia Wennerholm, ledamot
58
-
-
58
Åsa Norrman–Grenninger, suppl.
22
-
-
22
Clara Wiklund, ordf. DB
44
-
-
44
2
-
-
2
5 630
-
1 603
7 233
Lennart Axelsson, f.d. ledamot
Summa
Download