FÖRETAGSOBLIGATION 110 MSEK
KORT OM BOLAGET
Concent-koncernen är ett svenskt listat fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar fastigheter från idé till
nyckelfärdig byggnad.
u 
u 
u 
u 
u 
Återbetalning:
Obligationens löptid
Idag arbetar 25 anställda fastighetsutvecklare,
projektledare, jurister, affärsutvecklare administratörer
och ekonomer på Concent. I större projekt kan upp till
150 personer vara involverade.
Concent genomförde en listning av Moderbolagets
aktie på NGM Nordic MTF under juli 2015.
Pantvärde
Deposition 4,7 MSEK
Obligationerna kommer att listas på NGM inom 60
dagar efter settlement.
SÄKERHETER
Obligationslånet har följande säkerheter:
u 
Moderbolagsgaranti från listade Concent Holding AB
(publ).
u 
Aktiepant över Bolaget, MidCo och de fastighetsägande
målbolagen.
u 
Pantsättning om ca 15 % av aktierna i det listade
Moderbolaget.
u 
Pantsättning av bankkonto på vilket ett belopp mots. 6
mån räntebetalningar skall deponeras.
u 
Pantsättning över internfordringar mellan Bolaget,
Midco och Concent Utveckling AB.
LTV-ratio
56 %
Aktiepant listad
aktiepost
84,2 MSEK
Skulder
Aktiepant i
fastighetsägande
Målbolag
109 MSEK
Obligation
110 MSEK
198 MSEK
110 MSEK
Concent avser, genom sitt dotterbolag Concent
Utveckling Holding 3 AB (”Bolaget”), ta upp ett 5-årigt
obligationslån om 110 MSEK i syfte att refinansiera
befintliga skulder samt utveckla företaget vidare.
Obligationen kan inom ett år utökas till 250 MSEK, för
att delvis finansiera nya förvärv av markområden samt
vidareutveckla projekt avseende bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter.
Maj 2021
Maj 2016
Bolagets huvudfokus är bostadsutveckling i
Stockholmsområdet, men också i andra stor och
universitetsstäder runt om i Sverige.
TRANSAKTIONEN
u 
SÄKERHETER
VILLKOR I KORTHET
Låntagare:
Volym:
Typ:
Löptid:
Teckningsperiod:
Sista inbetalningsdag:
Ränta:
Courtage:
Minsta investering:
Listning:
Registrering prospekt:
Concent Utveckling Holding 3 AB (publ)
SEK 110 000 000
Företagsobligation
5 år
23 maj –15 juni 2016
20 juni 2016
8,5 % p.a. Kvartalsvis kupongbetalning
3%
SEK 10 000
NGM
Finansinspektionen Sverige
Agent:
Finansiell rådgivare:
Legal rådgivare:
Intertrust CN (Sweden) AB
JOOL Markets AS
Roschier Advokatbyrå AB
Aktiepant
Moderbolagsgaranti
Pantsättning av listade aktier
Säkerheter:
INVESTERINGSEXEMPEL (5 ÅR)
Investering:
Erhållen ränta:
Total avkastning:
SEK 1 000 000
39,5 %*
SEK 395 000
* Fullt courtage avdraget
De#a dokument är en integrerad del av investerarpresenta5on som utgavs maj 2016. Investerarpresenta5onen innehållet mycket vik5g informa5on om riskerna med investeringar och projekten. Därför måste investerarpresenta5onen läsas och förstås i sin helhet innan något investeringsbeslut görs.