Inköps roll i värdekedjan

advertisement
Kapitel 1
Inköps roll i värdekedjan
Program






Inköps roll i värdekedjan
Konceptdefinitioner
Inköps betydelse för verksamheten
Klassificering av köpta varor
Ny utveckling inom inköp
Slutsatser
Inköps roll i värdekedjan
Primära aktiviteter kan delas in i fem generiska
kategorier:





Inkommande logistik
Drift
Utgående logistik
Marknadsföring och försäljning
Service
Inköpsfunktionen bör kunna möta materialbehoven
vad avser inkommande och utgående logistik och
till driften.
Inköps roll i värdekedjan
Företagets infrastruktur
Förvaltning av humankapital
Stödaktiviteter
Teknikutveckling
Inköp / anskaffning
Inkommande
logistik
Verksam- Utgående Marknad- Service
het
logistik
sföring &
Drift
försäljning
Primära aktiviteter
Avritad från Porter, 1985
Inköps roll i värdekedjan
Stödaktiviteter kan delas upp i fyra generiska kategorier:




Inköp
Teknikutveckling
Förvaltning av humankapital
Företagets infrastruktur
Inköpsaktiviteter kan också avse att försörja andra
Stödfunktioner med varor och tjänster.
Inköps roll i värdekedjan
Aspekter
Inköp för primära
aktiviteter
Inköp för stödaktiviteter
Produktsortiment
Antal leverantörer
Inköpsomsättning
Antal inköpsordrar
Genomsnittlig orderstorlek
Styrning
Begränsad till stort
Begränsat, transparant
Mycket stor, avsevärd
Ansenlig
Stor
Mycket stort
Mycket stort
Begränsat
Mycket stort
Liten
Beror på typen av
produktionsplanering
Konstruktion, tillverkning,
specialistdominerat
Begränsad, prognos eller
projektrelaterad planering
Fragmenterad, varierar med
vara eller tjänst
Beslutsfattande enhet
Konceptdefinitioner
Inköp:
Alla aktiviteter som företaget får en faktura för från utomstående parter. Skillnad på:
 Inköpsfunktion
 Inköpsavdelning
Definition:
“Förvalta företagets externa resurser som behövs för att driva, upprätthålla
och styra företagets primära och stödaktiviteter på ett sådant sätt att
försörjningen av varor, tjänster, förmåga och kunskap säkras till bästa
villkor.
Anskaffning:
Alla aktiviteter som behövs för att få en produkt från leverantören till dess slutliga
destination.
Konceptdefinitioner
Sourcing:
Att finna leveranskällor som säkrar kontinuitet i försörjningen, säkerställandes alternativa
leveranskällor och insamlandet av kunskaper om anskaffningsbara resurser..
Inköpsadministration:
Alla aktiviteter som behövs för att hantera leverantörsrelationer.
Supply Chain Management:
Styrning av alla aktiviteter, information, kunskap och ekonomiska resurser som avser flödet och
förädlingen av varor tjänster, från råvaruleverantörer, komponentleverantörer och andra leverantörer
på ett sådant sätt att företagets slutanvändares förväntningar uppfylls och överträffas.
Ledning av värdekedjan:
Utmanande av leverantörer för att förbättra kunderbjudandet till värdekedjans slutkund. Vanligen
arbetar leverantörer nära ihop med kunders teknik- och marknadspersonal för att reducera
produktens totala kostnader samt för att tillföra ny design eller egenskaper till produkten, vilka ökar
värdet för slutkunden.
Konceptdefinitioner
Olika definitioner...
 Orderläggning…
 Köpande…
 Inköpande…
 Anskaffning…
 Sourcing…
 Supply Chain Management…
 Ledning av värdekedjan….
Operativt, kortsiktigt, affärs- &
marginalorientering
Strategiskt, långsiktigt, resultat- och
värdeorienterat
Inköp: avser varje aktivitet som företaget får en faktura för…
Konceptdefinitioner
Inköpsfunktion
Orderläggning/ operativ
Taktisk/inledande
Intern
kund
Specifikation
Leveran- Kontraktstörsval skrivning
Sourcing
UppföljOrder- Leveransning och
läggning bevakning
utvärdering
Leverans
Inköp
Anskaffning
Leverantör
Inköpens betydelse för verksamheten
60-85
60-80
50-70
60-80
25-50
Detaljhandel
Datorer
Hemelektronik
Bilindustri
Läkemedel
5
12
Administr.
18
Invest.
3
12
Reservdel.
10-40
50
Tjänste
sektor
Typisk
struktur
Tjänster
Handelsvaror
Produktion
sdelar
Bearbetad från Kluge, 1996
Inköpens betydelse för verksamheten
Chefers utmaning: hur ska man leda EN VIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET?
Försäljning:
100%
Vinst 1,5 %
Tillfört värde: 20 %
Fråga: Vad ska chefer
göra?
Inköpta material
och tjänster: 78,5 %
Inköpta material och tjänster
har stor påverkan på
företagets lönsamhet...
Konceptdefinitioner
Utmaning: Hur ska man leda EN UTVIDGAD FÖRETAGSVERKSAMHET?
Försäljning:
100%
Vinst 1,5 %
Tillfört värde: 20 %
Fråga: Vad ska
chefer göra?
Inköpta material
och tjänster: 78,5 %
Leverantörer avgör 78,5% av de
totala kostnaderna, innovation,
koldioxidbelastning och
kundvärde…
DuPont-analys:
Försäljning
105 MSEK
Kapitalomsättningshastighet 2.1x
/
Totala
145MSEK
Nettotillgång
ar
-
50 MSEK
tillgångar
Räntefria
skulder
95 MSEK
Räntabilitet
9.9 %
×
Försäljning
105 MSEK
Intäkt för
skatt
-
Andra kost-
5 MSEK
Marginal
4.7 %
nader 40MSEK
Totala kost-
/
100MSEK
Försäljning
105 MSEK
nader
+
Inköpta mtrl
60MSEK
& tjänster
DuPont-analys:
Försäljning
105 MSEK
Kapitalomsättningshastighet 2.1x
/
Totala
145MSEK
Nettotillgång
ar
-
50 MSEK
tillgångar
Räntefria
skulder
95 MSEK
Räntabilitet
12.4 ---9.9 %
×
Försäljning
105 MSEK
Intäkt för
skatt
+ 25 % !!
-
Andra kost-
6.2 --
5 MSEK
Marginal
5.9 4.7
---%
nader 40MSEK
Totala kost-
/
98.8100MSEK
---Försäljning
105 MSEK
nader
+
Inköpta mtrl
60MSEK
58.8
--& tjänster
-2%
Klassificering av inköpta varor (1)
Inköpsprocessen kan omfatta många olika typer av varor och
tjänster. Generellt sett kan inköpta material och tjänster grupperas i
följande kategorier:
■
Råvaror; material som inte genomgått förädling eller ett minimum av
■
Tillsatsmaterials; material som inte ingår fysiskt i slutprodukten
■
Halvfabrikat; produkter som redan genomgått en eller flera processer
■
Komponenter; tillverkade varor som inte kommer att genomgå
förädling och som utgör grunden i en produktionsprocess.
och kommer att gå igenom ytterliggare processer senare
ytterliggare fysisk förändring, men som ska byggas in i ett system ihop
med andra komponenter där det finns ett funktionellt samband.
Klassificering av inköpta varor (2)

Färdiga produkter; alla produkter som köps in för att säljas efter en
försumbar värdeökning, antingen tillsammans med andra färdiga produkter
eller/och tillverkade produkter.

Investeringsvaror eller fasta inventarier; produkter som inte ska
konsumeras genast, och vars värde skrivs ner under en tidsperiod

Underhålls-, reparations- och driftvaror (MRO-material); material
som är nödvändiga för att hålla igång organisationen, särskilt
stödaktiviteterna

Tjänster; arbetsintensiva, immateriella aktiviteter som utförs av tredjepart
baserat på ett avtal
Ny utveckling inom inköp
1. Säljarmarknad
Köparmarknad
2. Ökande tryck på försäljningspriser och marginaler leder till:






Hävstångsstrategier för inköp och försörjning
Global sourcing
Leverantörsintegration
Tidig leverantörsinvolvering vid nyproduktutveckling
Ömsesidighetsavtal och motköpsavtal
Företagens sociala ansvar och affärsmässighet
Slutsatser

I korthet: inköp representerar ett affärsområde som
konfronteras med många förändringar och utmaningar.

Det är utan tvivel så att dessa utmaningar kommer att
sätta inköp och supply chain management i
affärsverksamhetens rampljus.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards