Orderingång och försäljning

Orderingång
och försäljning
Efterfrågan utvecklades positivt inom
samtliga regioner under 2007. Sandviks
tillväxt inom EU förstärktes under året,
med hög aktivitet i bland annat Tyskland
och Italien. I östra Europa var efterfrågan
fortsatt stark. Orderingången i NAFTA
ökade. Konjunkturläget i Sydamerika var
under året gynnsamt, kopplat till en hög
aktivitet och produktionstakt inom gruvindustrin. Även i Afrika var efterfrågan
god, till följd av ett bra investeringsklimat
inom gruvindustrin. Efterfrågan i Asien
och Australien ökade från en redan hög
nivå genom god tillväxt i framförallt
Kina, Indien och Australien. Asien och
Australien svarade för 24 % av koncernens totala orderingång.
Sandvik Tooling
Utvecklingen på affärsområde Sandvik
Toolings marknader var positiv under
året. Efterfrågan ökade i både västra
och östra Europa. Tyskland och Ryssland visade särskilt god tillväxt. Efterfrågan i NAFTA avtog något, men låg
fortsatt på en hög nivå. I Asien fortsatte
marknaderna att utvecklas positivt där
Kina, Indien och Japan visade särskilt
Orderingång per marknadsområde
Europa
NAFTA
Sydamerika
Afrika, Mellanöstern
Asien, Australien
Koncernen totalt
2007
MSEK
42 262
15 449
5 143
6 757
22 448
92 059
Andel
%
46
17
6
7
24
100
2006
MSEK
35 469
14 145
5 336
5 737
17 021
77 708
%
+19
+9
-4
+18
+32
+18
Förändring
Andel
%
46
17
6
8
23
100
2006
MSEK
32 446
13 916
4 339
5 450
16 138
72 289
%
+22
+7
+25
+23
+21
+19
*
+15
+14
-5
+26
+29
+18
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.
Fakturering per marknadsområde
Europa
NAFTA
Sydamerika
Afrika, Mellanöstern
Asien, Australien
Koncernen totalt
2007
MSEK
39 704
14 901
5 445
6 716
19 572
86 338
Förändring
*
+18
+11
+24
+29
+19
+18
* Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och företagsförvärv.
Fakturering för de 10 största marknaderna
2007
MSEK
USA
11 187
Australien
7 498
Tyskland
7 467
Sverige
5 082
Italien
5 023
Frankrike
3 560
Sydafrika
3 547
Kina
3 434
Brasilien
3 333
Storbritannien
3 267
2006
MSEK
10 622
5 928
6 458
4 155
4 285
3 184
2 619
2 827
2 574
2 578
Förändring, %
+5
+26
+16
+22
+17
+12
+35
+21
+29
+27
stark tillväxt. Efterfrågan var god från
verkstadsindustrin, olja/gassektorn, samt
den tunga fordonsindustrin med undantag för USA och förbättrades ytterligare
inom flygindustrin. Aktivitetsnivån inom
bilindustrin i östra Europa och Asien var
hög, trenden i västra Europa var fortsatt
god, dock något svagare. Efterfrågan
från den amerikanska bilindustrin försvagades något.
Sandvik Mining and Construction
För affärsområde Sandvik Mining and
Construction utvecklades efterfrågan
starkt inom samtliga regioner under året.
Metallpriserna var på fortsatt höga
nivåer till följd av hög efterfrågan på
bas- och ädelmetaller. Även aktivitetsnivån i kolindustrin var hög till följd av
dels den starka efterfrågan från den kinesiska stålindustrin, dels det höga oljepriset. Detta ledde till ökade kapacitetsinvesteringar. I anläggningsindustrin var
aktiviteten hög i främst länderna i östra
Europa och Asien.
Sandvik Materials Technology
Efterfrågan på produkter från Sandvik
Materials Technology var fortsatt mycket
god och affärsläget var starkt i samtliga
regioner. Samtliga produktområden uppvisade tillväxt och högförädlade nischprodukter prioriterades av kapacitetsskäl.
Marknadsläget var starkt för produkter
till viktiga sektorer såsom olja/gas, energi,
medicinteknik, kemi och petrokemi. Även
efterfrågan på produkter till konsumentvaruindustrin visade generellt sett en positiv utveckling även om den försvagades
under slutet av året.
10 · F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
26069dw-Ehren-Sandvik-ÅR_07_SWE_sid_1-52_OK_NY.indd 10
08-03-07 15:30:17