Delårsrapport januari - september år 2002

advertisement
1
SECO TOOLS AB
Delårsrapport januari - september år 2002

Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och
rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4).
Förbättrat operativt kassaflöde jämfört med föregående år.
Oförändrad efterfrågan förväntas under resten av året.


Marknad
Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.
Kvartalets försäljning och resultat
Fakturering per kvartal (MSEK)
1200
1000
800
600
400
200
0
98
99
00
01
02
Generellt sett var efterfrågan på Secos produkter i Europa fortsatt lägre än för jämförande period
ifjol med undantag för de skandinaviska länderna. Försäljningen jämfört med tidigare under året
var stabil för flertalet av de övriga västeuropeiska marknaderna med en i förhållande till
marknadsläget bra utveckling i Italien, Spanien och Tyskland. I Central- och Östeuropa var
utvecklingen likartad.
Försäljningen i USA förblev svag under perioden på grund av en fortsatt dämpad marknad.
Försäljningstrenden i Asien är för de flesta marknaderna stabil och med vissa positiva förtecken i
Kina och Korea.
Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 943 MSEK (1 005), vilket var en minskning med
6 procent. Struktur- och valutaeffekter påverkade försäljningen med +3 respektive -6
procentenheter. Försäljningen i fast valuta för jämförbara enheter minskade med 3
procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.
Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 124 MSEK (156).
Rörelsemarginalen var 14,0 procent (16,4). Resultatet påverkades negativt främst på grund av
minskande volymer och valutaeffekter.
2
Fakturering – marknadsområden
2002
juli-sept
MSEK
2001
juli-sept
MSEK
2002
jan-sept
MSEK
2001
jan-sept
MSEK
2002/2001
juli-sept
%1)
2002/2001
jan-sept
%1)
Sverige
EU exkl Sverige
Övriga Europa
Europa totalt
53
449
83
585
47
464
83
594
184
1 448
269
1 901
172
1 517
271
1 960
1
-4
-5
-4
-2
-7
-8
-7
NAFTA
Sydamerika
Afrika, Mellanöstern
Asien, Australien
Koncernen totalt
216
27
20
95
943
256
33
20
102
1 005
710
92
57
282
3 042
796
102
61
295
3 214
-6
20
23
0
-3
-9
11
13
-2
-6
1)
Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
Årets försäljning och resultat
En allmänt sett vikande efterfrågan i både USA och Europa under året har medfört en minskande
försäljning överlag. Nedgången har till dags dato varit mer markant i USA än i Europa. Inom
Asia/Pacific var försäljningen i fast valuta i nivå med föregående år.
Koncernens fakturering uppgick till 3 042 MSEK, vilket var en minskning med 5 procent jämfört
med föregående år, varav nettoeffekten av struktur- och valutaeffekter ökade försäljningen med 1
procentenhet. Minskningen för jämförbara enheter i fast valuta var därmed 6 procent.
Årets resultat efter finansiella poster blev 455 MSEK (608). Rörelsemarginalen var 16,1 procent
(19,4). Lägre försäljningsvolymer är huvudsaklig anledning till ett lägre resultat jämfört med
fjolåret. Negativa valutaeffekter påverkade resultatet med 7 MSEK.
Vinsten per aktie före utspädning för de senaste 12 månaderna var 14,00 SEK (19,00).
Avkastningen på sysselsatt kapital var 24,3 procent (34,4). Avkastningen på eget kapital uppgick
till 20,8 procent (28,1).
Avkastning (rullande 12-månader)
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Kv a rt a l
Koncernens rörelseresultat (MSEK)
900
250
750
200
600
150
450
100
300
50
150
0
98
99
00
01
02
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
R ulla nd e
300
0
98
99
00
Kvartal
01
02
Rullande 12-mån
3
Koncernens resultaträkning (MSEK)
Fakturerad försäljning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Administrations- och försäljningskostnader
Övriga intäkter och kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
2002
juli-sept
2001
juli-sept
2002
jan-sept
2001
jan-sept
943
-484
459
-331
4
132
-8
124
-36
88
1 005
-517
488
-329
6
165
-9
156
-50
106
3 042
-1 470
1 572
-1 047
-35
490
-35
455
-142
313
3 214
-1 578
1 636
-1 037
26
625
-17
608
-194
414
Koncernens planenliga ackumulerade avskrivningar uppgick till 227 MSEK (214).
Moderbolagets fakturering var 1 627 MSEK (1 741) och rörelseresultatet 344 MSEK (452).
Likvida medel minskade från årets början med 18 MSEK och uppgick vid periodens slut till 55
MSEK. Moderbolagets räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, uppgick till 292
MSEK.
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Vinst per aktie före utspädning, SEK
Vinst per aktie efter utspädning, SEK
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, % 1)
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 1)
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 1)
1)
2002
juli-sept
2001
juli-sept
2002
jan-sept
2001
jan-sept
14,0
13,2
3,10
3,00
24,3
20,8
65,90
16,4
15,5
3,70
3,70
34,4
28,1
69,15
16,1
15,0
10,80
10,80
24,3
20,8
65,90
19,4
18,9
14,40
14,30
34,4
28,1
69,15
Nyckeltalen är beräknade på rullande 12-månaders basis.
Antalet aktier före utspädning uppgick vid kvartalets slut för både år 2002 och 2001 till
28 832 898, vilket även gällde för det genomsnittliga antalet för båda perioderna. Efter tillägg för
en full konvertering av det konvertibla förlagslånet med 274 160 aktier uppgår antalet aktier vid
kvartalets slut för både år 2002 och 2001 till 29 107 058 aktier. Det genomsnittliga antalet aktier
efter utspädning uppgick till 29 107 058.
Det konvertibla förlagslånet har inte till någon del konverterats till aktier under året.
4
Balansräkning (MSEK)
2002-09-30
2001-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
203
1 510
878
946
368
3 905
111
1 535
935
973
365
3 919
Eget kapital
Räntebärande avsättningar och skulder
Icke räntebärande avsättningar och skulder
Summa eget kapital och skulder
1 900
812
1 193
3 905
2 072
588
1 259
3 919
2002-09-30
2001-09-30
Eget kapital, 31 december 2001 respektive 2000
Effekt av ändrade redovisningsprinciper
Justerat eget kapital, 1 januari 2002 respektive 2001
2 072
2 072
2 006
35
2 041
Valutakursdifferenser
Årets resultat
Utdelning
Eget kapital, 30 september 2002 respektive 2001
-81
313
-404
1 900
116
414
-577
1 994
2002-09-30
2001-09-30
455
227
23
-156
9
-305
-227
26
608
214
-12
-145
-215
-172
-572
-294
Förändring av eget kapital (MSEK)
Kassaflödesanalys (MSEK)
Resultat efter finansiella poster
Återläggning av avskrivningar
Övrigt
Betald skatt
Förändring av rörelsekapital
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet inkl utdelning
Kassaflöde
Rullande 12-månaders uppföljning
Kv 4, 2001
Kv 1, 2002
Kv 2, 2002
Kv 3, 2002
Rullande 12M
Fakturering
MSEK
Förändring
%
Rörelseresultat
MSEK
Rörelsemarginal
%
1 071
1 031
1 068
943
4 113
4
-7
-3
-6
162
170
188
132
652
15,1
16,5
17,5
14,0
15,9
I rörelseresultatet och rörelsemarginalen är eventuella jämförelsestörande poster exkluderade.
5
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har anpassats till Redovisningsrådets rekommendationer. Vid årsskiftet infördes
ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet, bl a RR15 avseende immateriella
tillgångar. Denna rekommendation innebär att Seco, vid uppfyllandet av vissa kriterier, aktiverar
en del av sina utgifter för IT och för utveckling av nya produkter. Rörelseresultatet för
innevarande år har påverkats positivt med 38 MSEK.
Likviditet, soliditet och kassaflöde
Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden ökade
under kvartalet med 128 MSEK och uppgick vid utgången av september månad till 368 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats kraftigt gentemot föregående år.
Koncernens räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, var 711 MSEK (568).
Koncernens soliditet var 49 procent (51).
Personal
Antal anställda i koncernen var vid utgången av perioden 3 900 (3 904 vid årsskiftet).
Personalförändringarna under kvartalet var obetydliga och uppgick totalt sett till en minskning
med 4 personer.
Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 176 MSEK (188), varav
38 MSEK utgjordes av immateriella tillgångar. Huvuddelen av investeringarna i maskiner och
inventarier har gjorts vid produktionsenheterna i Sverige, USA och Tjeckien. Investeringsnivån
för 2002 beräknas uppgå till cirka 300 MSEK.
Marknadsutsikter på kort sikt
Oförändrad efterfrågan förväntas under resten av året.
Marknadsutsikter publicerade den 7 augusti 2002
Vi räknar med en stabiliserad efterfrågan på flertalet huvudmarknader jämfört med första halvåret.
6
-----------------------------Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa
rapport offentliggöres den 11 februari 2003 och avser helåret 2002.
-----------------------------Fagersta den 6 november 2002
SECO TOOLS AB; (publ)
Lars Renström
Verkställande direktör
För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel
0223-401 10, Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20 eller Stefan Sjödahl, Investor Relations, tel
0223-401 32. E-mail kan skickas till [email protected]
Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations"
på Seco Tools hemsida (www.secotools.com)
Download