AIS och Internet.

advertisement
2012-07-09, rev 1.3.
AIS och Internet.
Frågan ”varför ser jag inte min båt på olika internetsidor” har kommit upp ett antal gånger.
Nedan följer en förklaring varför just Din båt inte dyker upp på t.ex. ”marinetraffic.com”.
Allmänt om AIS information:
För att informationen (position, SOG, COG etc.) från olika fartyg (vi kallar alla flytetyg med AIS
transponder för fartyg i denna text) skall komma upp på en hemsida så behöver informationen komma
från någonstans.
Runt omkring i landet (och även utomlands) så finns privatpersoner (i de flesta fall) som har tillgång till
en AIS mottagaranläggning bestående av en AIS mottagare, eller AIS transponder, som är kopplad till en
VHF antenn som kan ta emot de AIS signaler som sänds ut från fartyg med AIS transponder ombord.
Räckvidden för dessa ”privata” anläggningar varierar helt beroende på antennhöjd och hur fritt
antennen är monterad (mot din sändande antenn). Grundläggande gäller att AIS system kan ”se
varandra” så länge man har s.k. ”line of sight” mellan den sändande antennen och den mottagande
antennen. D.v.s. ”ser” antennerna varandra, så kan de garanterat utbyta information. Detta innebär i sin
tur att ju högre upp VHF antennen hos ”vår vän” är placerad, desto längre kan hans anläggning ”se”.
Problemet är att ”normalt” sätt så kan man som privatperson inte få upp sin VHF antenn så högt.
Antennerna sitter oftast på ett hustak på något hus eller på någon balkong på något bostadsrätts/hyresrättshus (höjderna kanske bara blir några 10-tal meter ovanför vattenytan).
Avståndet för hur långt dessa mottagande anläggningar kan se, kommer även, som nämnts tidigare, att
påverkas av om något ”är i vägen”. Sitter VHF antennen på ett hus lite längre in i landet så finns säkert
massa skog, berg, andra hus etc. i vägen för signalen. Om antennen sitter på balkongen ett bostadsrätts/hyreshus så kanske just hans balkong inte är vänd mot sjösidan och då finns risk att flera andra
fastigheter (eller andra saker också för den delen) är i vägen.
Ytterligare en sak som påverkar signalens färd genom luften är s.k. atmosfäriska fenomen.
Atmosfäriska fenomen gör det möjligt för oss att kunna se på extremt långa avstånd men givetvis även
begränsade avstånd – helt beroende på temperatur, luftfuktighet etc.
En klar relativt kall dag så kommer vågutbredningen för signalen att vara som högst dvs. man kan se
andra på väldigt långa avstånd – trots att antennerna faktiskt inte ”ser varandra”. Är det en varm
sommardag och det är varmt i vattnet så kommer vågutbredningen för signalen att vara sämre då
vattenånga avdunstar från vattenytan och på så vis hindrar signalens ”framfart”.
Vid regn och dimma säger det sig självt, signalen får det ”tuffare” att ta sig fram och vi ser därför kortare
avstånd .
Hur AIS informationen kommer från ”vår vän” till internet:
Den informationen som tas emot i vår väns AIS mottagare kopplas till en dator eller modem där
dataflödet görs om till internetprotokoll (TCP/IP). Detta gör det möjligt att dela med sig av data över
internet. AIS informationen skickas sedan, i marinetraffic.com´s fall, till en server som står i Grekland.
Från denna server delar man sedan med sig av AIS informationen till andra via www.marinetraffic.com
som då visar vart alla fartyg och båtar (som ”når våra privata vänners” AIS system) är.
Presentationen på hemsidan:
Den information som visas på hemsidan kan AIS tillverkarna inte påverka. Design som färger, symboler,
status, bilder på Din båt och liknande är skapade i web-gränssnittet och är sådant som helt hanteras av
ägaren till hemsidan där det publiceras.
Det kan nämnas att den information som Din båt skickar ut, d.v.s. den information som AIS
transpondern skickar ut är rådata som endast innehåller den AIS specifika information som består av
position, hastighet, kurs och det individdata som programmerats i AIS transpondrarna. Data- innehållet
skickas sedan till presentationsapplikation t.ex. en iPad, plotter, PC med sjökortsprogram, radar
och/eller en hemsida.
Det är alltså helt upp till den som visar informationen att bestämma hur informationen skall se ut, vad
som skall visas och hur man kan ställa ev. filtreringar.
Så, varför syns jag inte på marintraffic.com (eller någon annan hemsida)?:
Anledningen till att Din båt kanske inte syns just en specifik tidpunkt, dag, eller på en viss plats kan bero
på många faktorer men det kan vara bra att ta följande under beaktning:

Vart ligger du i relation till den mottagande enhetens VHF antenn.
o Vet du vart den närmaste AIS mottagaren/VHF antennen till mottagaren är placerad?
o Är du säker på att den mottagande VHF antennen kan ”se” din VHF antenn?
o Ligger Du bakom ett berg, i en vik med mycket skog runt omkring, bakom en ö eller
skyms av fartyg som är högre än var Din VHF antenn sitter så når signalerna kanske inte
fram till någon AIS mottagare.

Är det mottagande VHF antennsystemet OK?
o Vet vi med säkerhet att kablar, kontakter och VHF antennen till mottagande AIS enheten
är 100% OK?
o Vet vi att VHF antennen ”står rakt upp”?
 Antennen kanske blåst ner eller är av någon annan anledning nerplockad.

Är mottagaren som skall ta emot signalerna från Dig påslagen?
o Kanske har vår ”vän” med mottagaren slagit av den för en kort, eller längre, stund?
o Kanske är mottagaren som vår ”vän” har trasig?

Hur vet vi att utrustningen som skall göra om AIS data till TCP/IP hos vår ”vän” fungerar?
o Är vår väns PC påslagen?
o Är hans internetuppkoppling OK?
o Är hans koppling mellan AIS mottagaren och hans PC OK?
o Är applikationen som skall göra om data OK?

Hur bra är servern som skall ta emot AIS data och lägga ut informationen på internet?
o Fungerar servern verkligen som den skall?
o Gör man underhåll på servern?
o Har något annat hänt med servern som vi inte känner till?

Hur är de atmosfäriska förhållandena när Du letar Din båt på internet?
o Som vi tidigare nämnt så kommer vädret att påverka hur långt du kan se, och bli sedd.
Summering:
Som man nu säkert förstår så är det många faktorer som spelar in för att det skall fungera på ett bra sätt
att presentera information från båtar som färdas över haven på internet.
För mig är det mer otroligt att det FAKTISKT FUNGERAR, än att det inte gör det.
Med det sagt så är det fortfarande ett jättebra och väldigt kul sätt att se vart andra befinner sig.
Tag dock hemsidornas information, och uppdateringar, med en ”nypa salt” vad gäller främst
uppdateringshastighet av informationen och även allt som har att göra med huruvida du syns, eller inte
syns, på olika hemsidor.
Den mest troliga orsaken att Du inte syns (om allt annat fungerar hos dig) är med all säkerhet att den
mottagare som är ”närmast” och som det är troligast att Du kan skicka information till är placerad för
lågt i relation till Dig, eller om man så vill, Din antenn sitter för lågt i relation till mottagarenheterna.
För att kontrollera att Din transponder skickar ut information så finns egentligen bara tre ”säkra” sätt
att kontrollera detta på (men ha fortfarande allt ovan i bakhuvudet):
1. Fråga någon som ligger i närheten och som Du VET har en riktig mottagare om han ser Dig.
2. Ring Stockholm Radio och kolla om de kan se Dig.
3. Köp Seapilot-appen* till din iPad eller iPhone och se om du kan se dig själv i applikationen.
*Anledningen till att Seapilot-appen (www.seapilot.se) har större möjlighet att visa information som
kanske inte syns på en ”vanlig” hemsida är följande:
 AIS informationen som kommer in till Seapilot är samma information som finns i
Sjöfartsverket©´s AIS basstationsnät. VHF antennerna som sitter kopplade till deras
basstationer sitter oftast på höjder mellan 100m- 300m vilket är höjder vilka vilken
privatperson som helst inte kan få tillgång till.

Seapilot-appens information, tack vare vart ifrån AIS kommer ifrån, uppdateras
mellan 5-15s (beroende på vilket fartyg man tittar på och hur det rör sig).
Andra saker att ta under beaktning:

Jag syns inte men min kompis som ligger bredvid mig syns.
o Har ni samma antennhöjd?
o Är era VHF antennsystem lika bra?
o Ha tålamod! hemsidorna kan ta upp till 24h innan de uppdateras med korrekt
information.

Varför syns alltid större fartyg och inte jag?
1. Läs ”Så, varför syns jag inte?”.
2. Större fartyg har sina VHF antenner på en betydligt högre höjd än vad du har.
3. De flesta större fartyg (åtminstone fartyg över 300 bruttoton, tankers etc.) har s.k. Klass
A AIS:er som sänder ut sin information med 12W uteffekt. En Klass B transponder (de
som vanligtvis används av fritidsbåtar) skickar ut sin information med endast 2W (gäller
alla Klass B oberoende märke). Detta innebär att en Klass A skickar ut sin information
med 6 gånger högre uteffekt vilket givetvis påverkar avståndet man ”kan nå”.

Vilket är det bästa sättet att se om min AIS utrusning fungerar?
 Läs dokumentet ”Varför syns jag inte?” som du kan hitta här:
http://www.trueheading.se/files/document/products/ais/aisctrxcarbon/Varför
%20syns%20jag%20inte.pdf
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards