har gud återuppstått? - Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

har gud
återuppstått?
17 oktober 2013
van der Nootska Palatset, Stockholm
ett seminarium arrangerat av axel och margaret ax:son johnsons stiftelse
Har Gud
återuppstått?
den 23 december 1999 publicerade The Eco­
nomist en dödsruna över Gud: »Allt färre väster­
länningar delar kyrkans – eller synagogans – över­
tygelser, och ännu färre deltar i deras gudstjänster.«
Därmed skrev man in sig i en tradition, från
Friedrich Nietzsche i Den glada vetenskapen –
»Gud är död. Gud förblir död. Och vi har dödat
honom.« – över modernismens avfärdande av
det metafysiska, till Time Magazines påsknum­
mer 1966, vars omslagsrubrik löd, »Är Gud död?«.
Fortsättningen på citaten från Nietzsche före­
kommer mera sällan: »…ändå kastar han sin
skugga.« Och tio år efter The Economists döds­
runa publicerade tidningens chefredaktör, John
Micklethwait, tillsammans med The Economists
byråchef i Washington D.C., Adrian Wooldridge,
boken God is Back, om en oväntad återuppstån­
delse.
Från ett globalt perspektiv attraherar reli­
gionerna, inte minst kristendomen, på nytt folk­
massorna. Medan Europa avkristnas missionerar
kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vil­
ket har gjort kristendomen till världens snabbast
växande religion år 2013 – en utveckling få förutsåg
när kolonialismen föll.
Från ett politiskt perspektiv har religionen
åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala
islamismen driver i viktiga avseenden stormak­
ternas utrikes­ och säkerhetspolitik. Den arabis­
ka våren har gjort det sannolikt att islamismen
blir en avgörande kraft i formandet av Mellan­
österns och Nordafrikas framtid.
Dessutom hade inget av detta varit möjligt om
inte kommunismen störtats i Sovjetunionen och
Östeuropa, en process som i hög grad drevs av
den katolska kyrkan.
Inom akademin tillhör olika forskningsfält
med religionen som studieobjekt de mest levande:
från ett statsvetenskapligt perspektiv; från ett
kognitivt / psykologiskt / biologiskt perspektiv;
från ett sociologiskt perspektiv; och från tradi­
tionella, teologiska perspektiv. Inte minst bedrivs
ny tvärvetenskaplig forskning som fasar in det
religiösa perspektivet i olika specialvetenska­
per.
Detärinteuppenbartattdetoffentligasam­
talet i Sverige har följt med i den internationella
diskussionen.
I seminariet följs tre olika spår som belyser
religionens comeback och tar fasta på den inter­
nationella diskursen:
religionen och det öppna samhället. Hur
förhåller sig religionen till det öppna samhället –
understödjer den det eller utmanar den det?
religionen i samhället. Vad kännetecknar
övergången till det postsekulära samhället?
den religiösa erfarenheten. Hur ser sam­
tidens religiösa erfarenhet ut från ett andligt,
psykologiskt eller biologiskt perspektiv?
program
13.00
Roland Poirier Martinsson hälsar välkommen
13.05
Lotta Gröning, moderator
Religionen och det öppna samhället
13.10
Bengt Westerberg
Sekulär stat förutsättning för religionsfrihet
13.25
Roland Poirier
Martinsson
Myten om det religiösa våldet
13.40
Ulf Jonsson
Jürgen Habermas – återuppståndelsens profet
13.55
Lotta Knutsson
Bråkenhielm
Dialogen mellan vetenskap och religion
i det öppna samhället
14.10
Diskussion
14.30
Kaffepaus
Religionen i samhället
14.55
Andreas Johansson Heinö
Alltid privat, aldrig privat – om religion och politik i ett
postsekulärt Sverige
15.10
TorbjörnTännsjö
KonsekvenseravGudsåterkomstfördenoffentligamoralen
15.25
Eli Göndör
Muslimska kvinnor i Israel – med ökad utbildning mot
fördjupad religiositet
15.40
Cecilia Dalman Eek
En tredje ståndpunkt i det kalla kriget mellan sekularism
och religion
15.55
Diskussion
16.15
Kaffepaus
Den religiösa erfarenheten
16.40
Gösta Hallonsten
Religion är ingen privatsak – om tradition och erfarenhet
16.55
Anders Gerdmar
Gud och religionsfrihet i det postkristna Sverige
17.10
Antoon Geels
Hur är den religiösa upplevelsen psykologiskt sett möjlig?
17.25
Owe Wikström
Inget vet – om sökandets livshållning
17.40
Avslutande diskussion
18.00
Drink
talare och moderator
cecilia dalman eek Riksdags­
ledamot, vice förbundsordförande
Socialdemokrater för tro och
solidaritet
gösta hallonsten Redaktör för
Svensk teologisk kvartalskrift,
professor i systematisk teologi,
Lunds universitet
antoon geels Professor
ulf jonsson Chefredaktör för
i religionspsykologi,
Lunds universitet
Signum och professor i religions­
filosofi,Newmaninstitutet
anders gerdmar Docent,
andreas johansson heinö
teologie doktor
Filosofiedoktoristatsvetenskap,
Göteborgs universitet
eli göndör Filosofiedoktori
religionshistoria med inriktning
mot islamologi och Mellanöstern
lotta knutsson bråkenhielm
Forskarstuderande i religions­
filosofi,Uppsalauniversitet
roland poirier martinsson
Författareochfilosof
torbjörn tännsjö Professor
ipraktiskfilosofi,Stockholms
universitet
bengt westerberg
F.d. partiledare för Folkpartiet,
styrelseledamot för
Humanisterna
owe wikström Författare och
professor emeritus i religions­
psykologi, Uppsala universitet
organisation
vd
projektledare
personal
Kurt Almqvist
Roland Poirier Martinsson
Alexander Nyquist
Ellinor Carlsson
Didi Cederström
Andreas Gür
Henriette Walker
Daniela Wilhelm Soler
moderator
Lotta Gröning
axel och margaret ax:son johnsons stiftelse
Stureplan 3, 103 75 Stockholm
Tel: 08­788 50 50 | Fax: 08­788 50 60 | www.axsonjohnsonfoundation.org