Disputation - Karlstads universitet

advertisement
Disputation: 12 september klockan 13.00, Geijersalen 12A 138 Karlstads universitet.
Titel: Ordningsmakter inom ordningsmakten. Diskurskamp, dilemman och motstånd i
blivande polisers samtal om mångfald.
Av: Malin Wieslander
Ordningsmakter inom ordningsmakten visar hur mångfald, med fokus på kultur, religion och etnicitet,
ges skilda betydelser i blivande polisers samtal och att det pågår en kamp om hur samhällets
mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning och arbete.
Kampen mellan diskurser är vare sig en ny kamp eller exklusiv för polisen. Däremot kan striden
om hur mångfald ska förstås ses som en modern företeelse, som ställs på sin spets inom polisen
vars uppdrag är att skydda demokratiska värden och lagar om människors rättigheter. I denna
avhandling beskrivs hur kampen tar sig uttryck inom ordningsmakten.
Hur kan vi förstå det paradoxala i att polisen har som uppgift att arbeta mot fördomar, samtidigt
som vissa arbetsuppgifter motiveras av fördomar? Vad innebär ett behov av ökad kunskap om
olika grupper, som samtidigt sätter dessa grupper i en diskriminerande utgångspunkt? Varför
förekommer en diskriminerande humoristisk jargong i ett yrke som har i uppdrag att främja
rättvisa och motverka diskriminering? Detta är några av de frågor och dilemman som mångfald
aktualiserar i en polisiär kontext.
Avhandlingen synliggör hur mångfaldsdiskurser återskapar social över- och underordning och att
kampen mellan diskurser är en kamp om olika ’vi’.
Här finns avhandlingen.
Download