Document

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
25.3.2015
2014 - 2019
0013/2015
SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen
om etiska dilemman i samband med teknisk innovation
Nicola Caputo (S&D), Renato Soru (S&D), Pina Picierno (S&D),
Andrea Cozzolino (S&D), Laurențiu Rebega (S&D),
Daciana Octavia Sârbu (S&D), Momchil Nekov (S&D), Lara Comi (PPE),
Tibor Szanyi (S&D), Fabio De Masi (GUE/NGL), Dario Tamburrano
(EFDD)
Frist: 25.6.2015
DC\1054751SV.doc
SV
PE553.745v01-00
SV
0013/2015
Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om
etiska dilemman i samband med teknisk innovation1
1. Tekniska framsteg möjliggör grundläggande genombrott som i sin tur främjar
vetenskaplig forskning och ökar människors livskvalitet. Denna ständiga förbättring
omfattar emellertid okända, komplexa och oförutsägbara risker.
2. Artificiell intelligens, som är tillräckligt avancerad för att dubblera mänskliga färdigheter,
och text- och datautvinning (TDM) invaderar samhället och möjliggör aldrig tidigare
skådade kunskapsnivåer.
3. Det är viktigt att noga undersöka teknikanvändningens omfattning och intensitet, eftersom
den ökande och sammanlagda mängden information kan komma att utnyttjas av företag
eller regeringar i syfte att kränka den enskildes personliga integritet, skapa monopol och
manipulera konsumenters val.
4. Debatten om detta ämne väcker allvarliga etiska och moraliska frågor och det behövs
därför ett tvärvetenskapligt synsätt som syftar till att grunda teknikanvändning på sådana
kriterier som medvetenhet och försiktighet.
5. Kommissionen och rådet uppmanas att stärka dialogen om etiska dilemman i samband
med teknisk innovation genom att återupprätta teknikens instrumentala roll och i större
utsträckning beakta den sammanlagda datautvinning som görs av företag som är aktiva
inom sektorerna för internet och öppna data och av företag och offentliga och privata
institutioner som använder dessa data för att producera nya tjänster.
6. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet
och kommissionen.
1
Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.
PE553.745v01-00
SV
2/2
DC\1054751SV.doc
Download