Etik och moral

advertisement
Svenska och SO
Årskurs 9, VT 2016
Katarina Norra skola
Etik och moral - vad är rätt och vad är fel?
Hur vet vi vad som är rätt och fel? Hur tar vi ställning till vad som är rätt och fel? Vilka
konsekvenser får de val vi gör? Många frågor, minst lika många svar. I det här
arbetsområdet fördjupar vi oss i moraliska dilemman, etiska konflikter, civilkurage och
frågor om vad som egentligen är gott och ont.
Syfte
I skolans läroplan, Lgr11, står bland annat att skolans mål är att varje elev ”respekterar andra
människors egenvärde” samt ”kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade
på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt
personliga erfarenheter”. Detta är grunden för det arbetsområde vi nu inleder.
I kursplanerna för ämnena religionskunskap, samhällskunskap och svenska, som omfattas av detta
arbetsmoment, står det vidare bland annat att undervisningen ska behandla moraliska dilemman och
etiska modeller, de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar, individers och gruppers
möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, etiska och moraliska aspekter på språkbruk och
yttrandefrihet samt självfallet skrivande och redigering av olika slags texter. Allt detta kommer vi
arbeta med i detta arbetsmoment, som syftar till att vi lite bättre ska lära känna oss själva, varandra
och världen.
Målet är att du ska kunna:






Fundera kring och formulera tankar om saker som rör rätt och fel, gott och ont,
Ta ställning i olika moraliska frågor och dilemman,
Kunna uttrycka dina åsikter om dig själv och den värld vi lever i,
Förklara olika sätt att se på etiska frågor utifrån de modeller vi lär oss,
Förstå vilka möjliga konsekvenser våra val kan få,
Lära dig använda etiska begrepp såsom rätt och orätt, normer, jämlikhet, etik, moral, värdering,
solidaritet, medmänsklighet, dygder, rättvisa, samvete, ärlighet och egoism.
Svenska och SO
Årskurs 9, VT 2016
Katarina Norra skola
Arbetssätt och redovisning
Detta arbetsområde är i stor utsträckning muntligt. Vi kommer att se film och filmklipp och läsa
texter som vi diskuterar tillsammans. I diskussionerna bidrar du med tankar och åsikter. Vi
gör värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och förklarar dina tankar och
åsikter. Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska
begrepp och etiska modeller. I grupp diskuterar ni dilemman och gör småuppgifter som ni hjälps åt
att lösa. Du kommer även att själv få skriva om dina tankar.
Arbetsområdet innehåller bland annat:








Filmen: "Schindlers List”,
Diskussion om filmen,
Värderingsövningar,
Diskussioner om etiska dilemman med hjälp av etiska modeller,
Texter om bland annat olika personer som visat civilkurage,
Kortskrivning kring frågor om etiska dilemman, civilkurage, rätt och fel,
Föreläsning och samtal med Martin Smedjeback som är ickevålds-, freds- och djurrättsaktivist,
Övningar i grupp och enskilt.
Du visar dina kunskaper muntligt och skriftligt (kortskrivning i svenska) under lektionerna, i en
skriftlig slutuppgift där du ska resonera och argumentera med hjälp av de etiska modellerna kring ett
etiskt dilemma samt kring om och när man får bryta mot lagen, samt i en muntlig uppgift som går ut
på att diskutera.
Svenska och SO
Årskurs 9, VT 2016
Katarina Norra skola
Bedömning
Svenska
Samhällskunskap
Religionskunskap
Bedömning sker muntligt i samband med diskussioner i klassen och i grupp samt skriftligt och muntligt i
samband med inlämningsuppgifterna. De kunskapskrav som bedöms är följande:
E
C
A
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven värderar och uttrycker
olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med enkla
resonemang och till viss del
underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Eleven kan skriva olika slags
texter med viss språklig
variation, enkel textbindning
samt i huvudsak fungerande
anpassning till texttyp, språkliga
normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information […].
Sammanställningarna
innehåller enkla beskrivningar
och förklaringar, enkelt
ämnesrelaterat språk samt i
huvudsak fungerande struktur,
citat och källhänvisningar.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang och använda eti ska
begrepp och modeller på ett
relativt väl fungerande sätt.
Eleven värderar och uttrycker
olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med utvecklade
resonemang och relativt väl
underbyggda argument och kan
då i förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv.
Eleven kan skriva olika slags
texter med relativt god språklig
variation, utvecklad
textbindning samt relativt väl
fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och
strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information […].
Sammanställningarna
innehåller enkla beskrivningar
och förklaringar, enkelt
ämnesrelaterat språk samt i
huvudsak fungerande struktur,
citat och källhänvisningar.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på väl
fungerande sätt.
Eleven värderar och uttrycker
olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
välutvecklade resonemang och
väl underbyggda argument och
kan då i stor utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Lycka till!
Emelie och Sara
Eleven kan skriva olika slags
texter med god språklig
variation, välutvecklad
textbindning samt väl
fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och
strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information […].
Sammanställningarna innehåller
enkla beskrivningar och
förklaringar, enkelt
ämnesrelaterat språk samt i
huvudsak fungerande struktur,
citat och källhänvisningar.
Download