Etik och moral
Syfte:
Kursen ska lära eleven att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och val i livet. Kursen
ska hjälpa eleven att utveckla en förståelse för hur andra människor tänker och lever.
Metoder:
Textstudier, diskussioner, uppgifter, filmer och videoklipp, övningar och en större uppgift om
hur en viss folkgrupp lever och tänker jämfört med en annan. Eleven får själv välja vilka
folkgrupper hen vill jämföra, med detta uppstår elevdemokrati.
Kunskaper:
Eleven ska veta vad orden etik och moral betyder
Eleven ska kunna ge exempel på etiska och moraliska frågor och problem
Eleven ska kunna förstå olika förhållningssätt (synsätt)
Eleven ska kunna motivera sin åsikt
Eleven ska kunna fördjupa sig i ett moraliskt dilemma
Eleven ska kunna se lösningar från olika synvinklar
Eleven ska kunna vara medveten om att olika val och handlingar i livet kan ge olika
konsekvenser
Eleven ska kunna sätta sig in i andras situation och förstå varför dom kansje tänker och
handlar annorlunda än hen själv
Eleven ska kunna jämföra den egna kulturens och andra kulturens syn på etiska och
moraliska frågor
Eleven ska känna till olika etiska tankesätt