Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Det

advertisement
Etik och moral 9F
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Det är dock skillnad på vad
som är rätt och fel rent juridiskt och vad som är rätt och fel enligt etiken. Det finns t.ex. ingen
lag som förbjuder otrohet, ändå tycker de flesta människor att det är fel att vara otrogen mot
sin partner. Människors etik och moral kan också skilja sig åt, det du tycker är omoraliskt
kanske inte din kompis tycker är fel.
Lgr11
Förklaring
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och
argumentation utifrån etiska modeller, till
exempel konsekvens- och pliktetik.
Föreställningar om det goda livet och den goda
människan kopplat till olika etiska resonemang,
till exempel dygd etik.
Etiska frågor samt människosynen i några
religioner och andra livsåskådningar.
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om
hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar, till exempel frihet och
ansvar.
- Kunna diskutera vardagliga dilemman som t.ex.
vad man gör med en kompis som inte kan bevara
en hemlighet, om att fuska på prov, om man
oroar sig för en kompis etc.
- Att förstå och kunna använda sig av
konsekvens-, pliktetik samt sinnelagsetik för att
bedöma om en handling är god eller ej.
- Vad innebär dygd etik?
- Kunna resonera kring om människan föds med
vissa egenskaper/dygder eller om det är något
som vi lär oss.
- Vad innebär det at vara en god människa och
vad är ett gott liv?
- Hur man ser på abort, dödsstraff och
homosexualitet inom några av världsreligionerna
samt humanismen.
- Vad är civil olydnad och hur kan det motiveras?
Planering
Vecka
Måndag (50)
Onsdag (80)
Torsdag (60)
35
Intro.
Arbete med moraliska
dilemman utifrån EPAmetoden.
Arbete med frågorna:
Vad är en god människa?
Vad är ett gott liv?
Vi använder EPA-metoden.
Genomgång.
Arbete med moraliska
dilemman utifrån etiska
modeller.
36
Grupparbete: Skriv manus och
filma ett etiskt dilemma.
Grupparbete: Skriv manus och
filma ett etiskt dilemma.
Redovisning av filmer.
37
Hur ser olika religioner och
humanism på frågor som
t.ex. abort, dödsstraff och
homosexualitet.
Skrivuppgift: Resonera
kring dilemmat i en av
filmerna samt välj ytterligare
ett dilemma. Som stöd kan
du använda dig av matrisen
som du tidigare gjorde.
Kunskapskrav
Dina kunskaper kommer att bedömas efter i vilken utsträckning du kan:





Belysa moraliska frågeställningar ur olika perspektiv.
Använda dig av argument för och emot.
Använda fakta, konkretiserande (egna exempel) och logiskt resonerande.
Använda relevanta etiska begrepp med precision.
Använda etiska modeller i relevanta sammanhang.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Kan föra enkla och
Kan föra utvecklade
Kan föra
till viss del
och relativt väl
välutvecklade och
underbyggda
underbyggda
väl underbyggda
resonemang och
resonemang och
resonemang och
använda etiska begrepp använda etiska begrepp använda etiska begrepp
och modeller på ett i
och modeller på ett
och modeller på ett
huvudsak fungerande relativt väl
väl fungerande sätt.
sätt.
fungerande sätt.
Kommentar
Begrepp






Dygd
Dygd etik
Konsekvensetik
Pliktetik
Sinnelagsetik
Religiös etik






Den gyllene regeln
Etik
Moral
Värderingar
Humanism
Mänskliga rättigheter
Behandla andra som du
själv vill bli behandlad.
Download