Uppsats – ”Etik och livsfrågor”

Uppsats – ”Etik och livsfrågor”
År 6 VT2017
Under de kommande veckorna ska du arbeta med etik och hur din, min och andra människors
identitet skapas. Du ska läsa om och diskutera kring hur din etik och moral påverkas av den kultur du
lever i, vilket kön du har och den uppfostran du fått. Du kommer också fundera över vad ett ”gott liv”
är och vad det innebär att ”göra gott”.





Arbetsområdet avslutas i skolan vecka 11.
Då ska du lämna in ett en kort uppsats.
Du kan skriva din uppsats för hand eller på dator.
Lämna in uppsatsen till Linda eller Christina senast måndag vecka 12.
De frågor du ska bevara och resonera kring är följande:
1. Beskriv dig själv. Vad är det som gör att du är du? Hur har din identitet skapats?
2. Hur tror du att andra uppfattar dig?
3. Hur vill du att andra ska uppfatta dig?
4. Finns det olika förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara?
5. Varför vill de flesta vara som ”alla andra”?
6. Vad kan hända om man inte är som ”alla andra”?
7. Vad är ett ”gott liv” för dig?
8. Vad betyder att ”göra gott” för dig?
Försök att använda dig utav följande etiska begrepp när du svarar på frågorna:
ETIK, MORAL, JÄMSTÄLLDHET, ANSVAR, EMPATI, KRÄNKNING, SOLIDARITET, NORMER, RÄTT,
ORÄTT
Lycka till!
Linda och Christina