SH 7 Lag och rätt. Vi ska träna på att: • Reflektera över hur individer

SH 7 Lag och rätt.
Vi ska träna på att:






Reflektera över hur individer och samhällen samverkar och
förändras.
Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika
perspektiv.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån
fakta, värderingar och olika perspektiv.
Söka information från olika källor.
Reflektera över mänskliga rättigheter.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar.
Vi kommer att arbeta med:
Fri- och rättigheter samt skyldigheter.
Diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
Minoriteter.
Rättssystemet i Sverige.
Moraliska dilemman.
Detta kommer att bedömas enligt kunskapskrav i LGR 11:
Du visar kunskaper om hur rättssystemet i samhället är uppbyggt och
fungerar.
Du kan du använda begrepp.
Du kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och
påverkar varandra.
Du kan beskriva vad som har betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter med underbyggda
argument och kan se, förstå och respektera andras ståndpunkter.
Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse
Lena Hansson 2012