ht-16 Vi arbetar med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

advertisement
FN och de mänskliga rättigheterna
SO/SV – 7D – ht-16
Vi arbetar med FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna samt olika diskrimineringsfrågor.
Arbetet ska så småningom utmynna i en insändare.
Mål och innehåll
Vi arbetar mest med innehåll och kunskapskrav från samhällskunskapen, men det
kommer också in lite religion (etik). Ur Lgr11:
Samhällskunskap:
-
De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt
diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
-
Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
-
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i
demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger
samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
-
Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Religion:
-
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling,
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet
och ansvar.
Arbetet
Tillsammans:
Vi gör olika övningar och diskuterar. Här är det viktigt att du är aktiv!
Enskilt:
-
Arbete med kapitlet om FN och de mänskliga rättigheterna (ligger i
Classroom). (v. 39-40)
-
Skriva en insändare om någon fråga kring mänskliga rättigheter som
engagerar dig. (v. 41)
-
Undersöka någon organisation som arbetar med mänskliga rättigheter (kort
uppgift, v. 42).
Bedömning
Jag kommer (som vanligt) att ta hänsyn till både det muntliga och det
skriftliga du gör. Det är alltså viktigt att du deltar aktivt vid de olika
övningarna och diskussionerna. Insändaren bedöms i både svenska och SO.
Se bedömningsmatris nästa sida.
Anna-Karin
Bedömningsmatris – FN och mänskliga rättigheter - SO
(Samhällskunskap och lite religion)
Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Samhällsfrågor ur
olika perspektiv
(Samhällskunskap)
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver
då enkla samband med
enkla och till viss del
underbyggda
resonemang.
Uttrycka olika
ståndpunkter ur
olika perspektiv
Du värderar och
uttrycker olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
enkla resonemang och
till viss del
underbyggda argument
och kan då i viss
utsträckning växla
mellan olika
perspektiv.
Mänskliga
rättigheter
(Samhällskunskap)
(Samma krav i alla
nivåer)
Du redogör för de
mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse
och ger exempel på hur
de kränks och främjas i
olika delar av världen.
Dessutom kan eleven
redogöra för de
nationella minoriteterna
och deras särställning
och rättigheter.
Du kan resonera och
argumentera kring
moraliska
frågeställningar och
värderingar genom att
föra enkla och till viss
del underbyggda
resonemang och
använda etiska
begrepp (och modeller)
på ett i huvudsak
fungerande sätt.
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver
då förhållandevis
komplexa samband
med utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang.
Du värderar och
uttrycker olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
utvecklade
resonemang och
relativt väl
underbyggda
argument och kan då i
förhållandevis stor
utsträckning växla
mellan olika
perspektiv.
Du redogör för de
mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse
och ger exempel på hur
de kränks och främjas i
olika delar av världen.
Dessutom kan eleven
redogöra för de
nationella minoriteterna
och deras särställning
och rättigheter.
Du kan resonera och
argumentera kring
moraliska
frågeställningar och
värderingar genom att
föra utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang och
använda etiska
begrepp (och modeller)
på ett relativt väl
fungerande sätt.
Resonera och
argumentera kring
moraliska
frågeställningar
och värderingar
utifrån etiska
begrepp.
Ex: frihet, rättvisa
(Religion)
Parentes runt etiska
modeller eftersom vi inte
går igenom dem vid
detta tillfälle.
Parentes runt etiska
modeller eftersom vi inte
går igenom dem vid
detta tillfälle.
Nivå 3
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver
då komplexa samband
med välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang.
Du värderar och uttrycker
olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
välutvecklade
resonemang och väl
underbyggda argument
och kan då i stor
utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Du redogör för de
mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse
och ger exempel på hur
de kränks och främjas i
olika delar av världen.
Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras
särställning och
rättigheter.
Du kan resonera och
argumentera kring
moraliska frågeställningar
och värderingar genom att
föra välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang och
använda etiska begrepp
(och modeller) på ett väl
fungerande sätt.
Parentes runt etiska
modeller eftersom vi inte
går igenom dem vid detta
tillfälle.
Download