Information till nyanställda läkare i Landstinget från SYLF Dalarna

advertisement
Information till nyanställda läkare i Landstinget från SYLF Dalarna
Senast uppdaterad 2013-05-02/ES
Arbetstid och ledighet:
Flex: När man arbetar längre än ordinarie arbetstid en vardag och stämplar ut i flexklockan
får man flextid, (1 arbetad timme = 1 flextimme). Och kommer man senare, eller stämplar ut
tidigare så dras det på flexen. Vid månadskiftet ska flexkontot ligga mellan 15h minus och
30h plus. Har man mindre dras det på lönen. Har man mer än 30h så försvinner överstående
tid! Flexkontot står oftast kvar vid byte mellan kliniker dock några undantag där plustimmar
på flexen betalas ut i pengar. Flex kan tas ut vid ledighet del av dag, eller som max en
heldag per ledighetsperiod.
Beordrad övertid: Underläkare har rätt till övertidsersättning enl avtal (180% av timlön första
två timmarna, 240% för tid därutöver). Så om det närmar sig månadskifte och flexklockan
ligger på 30+ kan du be klinikchefen att skriva på för beordrad övertid om du måste jobba
över. På så vis kan du som underläkare få ersättning för arbetad tid utöver de 30
flextimmarna. (Flertalet specialister och Överläkare har i sina anställningsavtal inskrivet
undantag från rätt till övertidsersättning.)
Komp: På jourtid får man ersättning i form av komptid. Då använder man inte
stämpelklockan utan registrerar direkt i löneadministrationsprogrammet Heroma. Man får 2
komptimmar per arbetad timme på arbetstid som fullgjorts: vardagar 19-07, fredag kl 16 till
söndag kl 24, från kl 13 dag före helgdag och 00-24 helgdag. Komp dras dagtid de dagar
man går kvälls-/nattjoursvecka. Komp kan tas ut i ”obegränsad” mängd per ledighetsperiod.
Vid varje månadsskifte får man ut 30% av den intjänade kompen i pengar om man inte
avtalat annat. Vid byte mellan kliniker betalas kvarvarande komptimmar ut i pengar. Vid
årskiftet genomförs en nollställning av kvarvarande komptid från året innan. Jan-Mars har
man möjlighet att ta ut komp från föregående år i ledig tid, ledighet måste dock varit
registrerad och godkänd i Heroma innan årskiftet. Detta gäller inte AT-läkare då deras
intjänade komp utbetalas vid varje klinikbyte.
Ortopediska kliniken i Falun har bestämmelse att inte betala någon ersättning efter kl 23 för
kvällsjourer. AT-läkaren måste gå hem kl 23. Därför måste man avsluta arbetet i tid, i
praktiken inte ta några nya patienter efter kl 22.
Semester: I början av varje kalenderår får du årets samlade semesterdagar. Semester är
den ledighet som ”värderas högst”. (Har du begärt semester har du inte samma skyldighet
att vid beordring inställa dig på arbetsplatsen som om du begärt flex/komp.) Arbetsgivaren är
skyldig att ge 4 veckors sammanhängande semester per år. Ålder 25-39 år ger 25
semesterdagar/år. Ålder 40-49 år ger 31 semesterdagar/år, ålder 50+ ger 32 st. (Över ett
årskifte får man spara max 40 semesterdagar, de överskjutande utbetalas i pengar.) Du har
rätt att spara upp till 5 semester till nästkommande år. Kan vara värt att komma ihåg då man
från och med hösten 2012 får sin insparade komptid utbetalt i pengar med avstämning varje
årskifte.
De år nationaldagen infaller på en helgdag och man har jobbat på annandag pingst, så får
man en extra semesterdag som kan tas ut samma år, men tidigast efter annandag pingst. På
ledighetsansökan måste man skriva att man vill ha ut just den dagen, annars försvinner den
vid årsskiftet.
Föräldraledighet:
Förbundet har bra information: https://www.slf.se//Lon-ochvillkor/Foralder/FORALDRALEDIGHET/
Du har rätt till 2 MVC besök på arbetstid. SYLF jobbar för att blivande mammor ska ha
möjlighet att på egen begäran slippa jourarbete på kvällar, nätter och helger under hela
graviditeten. Detta brukar kunna lösas tillsammans med schemaläggaren på kliniken.
Under föräldraledighet ska du följa med i löneutvecklingen som om du hade arbetat.
- Från försäkringskassan får man 77,6% av lönen som föräldrapenning, upp till taket årslön
max 10 prisbasbelopp (PBB). (2012: 1 PBB = 44 000kr. 10 PBB/år = 440 000 kr/år = 36 667
kr/månad). (Taket för ersättning är lite högre i föräldraförsäkringen jämfört med
sjukförsäkringen.)
- Har man varit anställd hos offentlig arbetsgivare under minst 180 dagar innan
föräldraledighet och har en lön som överstiger 10 PBB/år fyller landstinget ut skillnaden
mellan högsta ersättning från försäkringskassan och 77,6% av lönen under högst 270 dagar.
Dessa dagar behöver inte tas ut i följd. Kräver att du som föräldraledig skickar in kopior, till
lönekontoret, på utbetalningarna från Försäkringskassan för att visa hur många dagar du fått
ersättning.
- Har man varit anställd minst 365 dagar innan föräldraledighet så fyller landstinget ut med
ytterligare 10% av lönen, under 150 dagar. Sammanlagd ersättning blir då 87,6% av lönen.
(Tidigare behövde man ta ut dessa 150 dagar i följd, nu enligt centralt avtal 2012 kan man ta
ut i flera perioder. 150 dagar gäller sedan 1 juli 2010) Utbetalas automatiskt.
Sjukdom:
Första dagen är karensdag. Dag 2-14 sjuklön från arbetsgivaren, sjuklönen är knappt 80
procent av din lön, oavsett vad du tjänar. Därefter försäkringskassan, 77,6% av lönen, dock
är högsta sjukkpenninggrundande inkomst (SGI) 7,5 PBB/år. (=330 000 kr/år = 27 500
kr/månad). Vid tillfällig föräldrapenning (”VAB”) gäller också SGI-taket 7,5 PBB/år.
Arbetslöshet:
För att vara försäkrad vid arbetslöshet behöver man vara medlem i a-kassa, se information
här : http://www.slf.se/Medlem/A-kassa/
Löneförmåner:
För närvarande har varje anställd 600 kr per år i Friskvårdspeng till bidrag för
friskvårdsaktivitet på fritiden. Pengarna kan användas till aktivitet (t.ex. medlemskort) ej till
utrustning. På vissa arbetsplatser har del av pengen dragits av för te.x. gratis inträde i
simhallar och då finns mindre del att hämta ut. På alla sjukhusen gäller detta och då finns
400 kr kvar. Kvitton lämnas till verksamhetschefen, AT-läkare lämnar till Eva Lööf. OBS:
kommer ev försvinna.
Kostnadsneutrala randningar
SYLF har 2011 fått igenom vårt önskemål om kostnadsneutrala randningar vid ST. Se
separat dokument för detaljer. Sammanfattningsvis vid utomlänsrandningar ersätts kostnader
för boende med upp till 11 000 kr per månad, mot uppvisande av kvitto. En resa i veckan
ersätts.
Vid inomlänsrandningar boende i första hand i landstingets egna lägenheter, i andra hand
vandrarhem och i tredje hand egenfixat extraboende upp till 11000 kr per månad. För resor
gäller landstingets resepolicy, landstinget står för resor längre än 30 km, kortaste väg från
antingen bostadsort eller ordinarie tjänstgöringsort används för beräkning.
Förmåner för AT-läkare:
Flyttersättning: Har man rätt till som AT-läkare om man av landstinget tvingas byta stad
utifrån vad som var planeringen ifrån början. Exempel är ett fall där AT-läkare gjorde Avestablock och fick göra sin vårdcentralsplacering i Falun pga att det inte fanns någon vårdcentral
i Avesta som kunde ta emot honom.
AT-tenta: För prov som skrivs i Stockholm eller Uppsala får man resa t o r med buss/tåg och
en dags lön för tjänsteuppdrag. Till ort utanför pendlingsavstånd får man ta tjänstledigt, och
får ersättning för en övernattning samt resan.
AT-rekryteringsresor: Brukar vara attraktiva att åka med på, så det gäller att höra av sig i
tid om man vill vara med och göra reklam för sin AT-ort! Räknas som ett uppdrag i tjänsten,
vilket innebär lön, övertidsersättning och traktamente. Arbetsgivaren står för resa och
boende.
Boendearvode: AT-läkare med placering i Mora, Ludvika och Avesta får arvode på 10% av
inkomst basbeloppet när de tjänstgör utanför sitt tjänsteställe.
Leasingbil, buss/tåg: Vid tjänstgöring på annan ort än ordinarie tjänstgöringsort ersätts
resor om avståndet är längre än 30 km. I första hand ersätts busskort och eller tåg. I andra
hand, om arbetet inte kan nås inom rimlig tid med allmänna kommunikationsmedel, erhålles
leasingbil.
Tips:
- Om du ställer upp som läkare under Vasaloppsveckan kan du få en gratis start!
- Sjukvårdare på Peace n Love får gratis inträde! (Ej i Landstinget regi, anmäl dig som
funktionär till festivalen).
- Möjlighet brukar finnas att arbeta som läkare på vårdcentral i Sälen under turistsäsongen,
(för AT-läkare krävs fullgjord ortopedplacering). Arbetsgivaren betalar då boende och liftkort.
Är du intresserad av detta som AT-läkare så anmäl i god tid till Anette Blomberg i Mora.
Legitimerade läkare hör av sig direkt till verksamhetschefen på vårdcentralen i Sälen.
Se även:
intranätet: personalhandboken samt http://www.slf.se/sylf
Kontakta oss via facebook (sylfdalarna), [email protected] alternativt via någon av våra
ledamot för medlemsärenden.
Download