Policy för fred och omställning till en hållbar värld

advertisement
Maj 2013
Policy för fred och omställning
till en hållbar värld
Equmeniakyrkans vision
”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Equmeniakyrkan vill, med utgångspunkt i sin vision, arbeta för fred och omställning till en
hållbar värld, lokalt och globalt.
Teologisk grund
Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor
ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.
(1 Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22)
Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och försoning går som en röd tråd
genom hela evangeliet. Detta kallar oss att styra våra fötter in på fredens väg. (Luk 1:79; 2:14;
Ef 2:17; 6:15)
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta
ansvar för att förvalta Guds skapelse.
(Ur Teologisk grund för Equmeniakyrkan, 2011, Uppdraget punkt 31.)
Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt
hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att
vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.
(Ur Strategisk plattform för Equmeniakyrkan, 2012)
Mål
Att utifrån Equmeniakyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – inspirera till en
rörelse för fred och omställning till en hållbar värld med tydlig inriktning på:
FRED
Equmeniakyrkan samverkar med kyrkor i Sverige och samarbetskyrkor i andra länder för
en rättfärdig fred vilket innebär en process att befria människor från nöd och rädsla samt att
övervinna fientlighet, diskriminering och förtryck. Utgångspunkt tas i respekt för skapelsens
integritet.
MILJÖ
Equmeniakyrkan motverkar resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen,
främjar återanvändning och miljömedveten livsstil samt väljer miljömässigt bästa alternativ
gällande varor, tjänster och verksamhet.
KLIMAT
Equmeniakyrkan strävar efter en effektivare energianvändning, omställning till förnyelsebara
energikällor samt eliminering av utsläpp för en värld i ekologisk balans.
RÄTTVISA
Equmeniakyrkan verkar för rättvis fördelning av jordens resurser, rättvisa och jämlikhet mellan människor och folk samt prioriterar användning av rättvist handlade produkter.
Ansvar och uppföljning
Genom inspirerande dialog, utbildning och mötesplatser för ömsesidigt utbyte av goda exempel vill Equmeniakyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – genomsyras av en
rörelse för fred och omställning till en hållbar värld. En sådan rörelse syftar till ett förhållningssätt där prioriteringar och handlingsplaner initieras överallt i kyrkan utifrån ledorden:
Följa, Möta, Tjäna och Lära. Equmeniakyrkans hållbarhetspolicy och inriktning aktualiseras
årligen i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
Inriktning
Equmeniakyrkan vill utifrån sin kristna övertygelse ge uttryck för längtan efter fred och omställning till en hållbar värld i förhållningssätt och konkreta handlingar som förvandlar mig,
dig och världen.
FÖLJA
– Jesus Kristus som hela skapelsens Frälsare.
– Den världsvida kyrkans förkunnelse att Gud kallar oss alla till att vårda skapelsen. Gud
älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.
– Genom att levandegöra bibelläsning och bibeltolkning i vårt samhälle. Även i klimathotens
tid är bibelns budskap om hopp och tro de fundamentala livsvärden som kyrkan kan
erbjuda.
– Genom att arbeta till försvar för FN:s barnkonvention och konventionen om de mänskliga
rättigheterna med Jesu människosyn som förebild.
MÖTA
– Genom att skapa debatt, dialog, mötesplatser och trovärdighet för ett aktivt
fredskulturarbete för omställning till en hållbar livsstil.
– Genom att som en del av den internationella ekumeniska rörelsen, aktualisera miljö- och
hållbarhetsfrågor särskilt under perioden Skapelsetid; från första september till andra
söndagen i oktober 1.
– Genom aktiv samverkan med kyrkor, andra organisationer och rörelser i samhället som
arbetar för rättvis fred och omställning till en hållbar värld.
– Genom att låta gudstjänster genomsyras av bön och lovsång till den Gud som skapar, frälser
och ger liv samt söka platser för reflektion präglad av gudagivet hopp och genuin frimodighet.
TJÄNA
– Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.
– Genom inspirationsarbete och dialog om fred-, rättvise-, miljö- och klimatfrågor överallt i
kyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
– Genom att förbereda oss mentalt, andligt och praktiskt för att kunna genomföra den
förändring som är nödvändig och som kräver omställning till en hållbar livsstil.
– Genom att medvetandegöra vikten av att kyrkans fastigheter, läger- och sommargårdar samt
kyrkans egna och publika serveringar ses över från hållbarhetssynpunkt.
– Genom att initiera en översyn av kyrkans organisation och all verksamhet från
hållbarhetssynpunkt.
LÄRA
– Av erfarenhetsutbyte lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samt genom
omvärldsbevakning.
– Av alla goda exempel lokalt, regionalt, nationellt och internationellt som inspirerar till
fördjupat engagemang för omställning till en hållbar värld.
– Av de verktyg för omställning till en hållbar värld som erbjuds inom kyrkor och i samhället
i övrigt.
Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Fil 2:13
Referenser:
Teologisk grund för Equmeniakyrkan, 2011.
http://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/
Strategisk plattform för Equmeniakyrkan, 2012.
http://equmeniakyrkan.se/var-tro/strategisk-plattform-och-vagledande-forhallningssatt/
Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred. Budskap från internationella fredsmötet i
Kingston 2011. Sveriges kristna råd, 2012.
http://www.skr.org/material/bocker
Värna den jord som Gud älskar. Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling.
Sveriges kristna råds skriftserie nr 18, 2013.
http://www.skr.org/material/skriftserien
Fred – detta vill kyrkorna i Sverige. Sveriges kristna råds skriftserie nr 14, 2010.
http://www.skr.org/material/skriftserien
Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi. KG Hammar.
Kyrkokansliet Uppsala 2013.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=932404
Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa understryker
vikten av att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.
1
Download