Policy för fred och omställning till en hållbar värld

advertisement
Policy för fred och omställning
till en hållbar värld
Gud skapade människan
till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
1 Mos 1:26
Vi vet att hela skapelsen
ännu ropar som i födslovåndor.
Rom 8:22
Han har kommit med budskap om fred för er som
var långt borta och fred för
dem som var nära.
Ef 2:17
Sätt som skor på era fötter
villigheten att gå ut med
budskapet om fred.
Ef 6:15
Equmeniakyrkans vision
”En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen.”
Equmeniakyrkan vill, med utgångspunkt i sin vision,
arbeta för fred och omställning till en hållbar värld,
lokalt och globalt.
Teologisk grund
Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi
bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.
(1 Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22)
Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och försoning går
som en röd tråd genom hela evangeliet. Detta kallar oss att styra våra
fötter in på fredens väg.
(Luk 1:79; 2:14; Ef 2:17; 6:15)
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till
delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens
resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för att förvalta Guds
skapelse.
(Ur Teologisk grund för Equmeniakyrkan, 2011, Uppdraget punkt 31)
Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i
miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en
ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt
samspelar med Gud i skapelsen.
(Ur Strategisk plattform för Equmeniakyrkan, 2012)
Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Mål
Att utifrån Equmeniakyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – inspirera till en rörelse för fred och omställning till en hållbar värld
med tydlig inriktning på miljö, klimat, rättvisa och fred.
Miljö
Equmeniakyrkan motverkar
resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar
skapelsen,främjar återanvändning och miljömedveten livsstil samt väljer miljömässigt
bästa alternativgällande varor,
tjänster och verksamhet.
Rättvisa
Equmeniakyrkan verkar för
rättvis fördelning av jordens
resurser, rättvisa och jämlikhet
mellan människor och folk
samt prioriterar användning
av rättvist handlade
produkter.
Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Klimat
Equmeniakyrkan strävar efter
en effektivare energianvändning, omställning till förnyelsebara energikällor samt
eliminering av utsläpp för en
värld i ekologisk balans.
Fred
Equmeniakyrkan samverkar
med kyrkor i Sverige och samarbetskyrkor i andra länder
för en rättfärdig fred vilket
innebär en process att befria
människor från nöd och rädsla
samt attövervinna fientlighet,
diskriminering och förtryck.
Utgångspunkt tas i respekt för
skapelsens integritet.
Ansvar och uppföljning
Genom inspirerande dialog, utbildning och mötesplatser för ömsesidigt
utbyte av goda exempel vill Equmeniakyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – genomsyras av en rörelse för fred och omställning till en hållbar värld. En sådan rörelse syftar till ett förhållningssätt
där prioriteringar och handlingsplaner initieras överallt i kyrkan utifrån
ledorden:
Följa, Möta, Tjäna och Lära. Equmeniakyrkans hållbarhetspolicy och
inriktning aktualiseras årligen i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
Inriktning
Equmeniakyrkan vill utifrån sin kristna övertygelse ge uttryck för längtan
efter fred och omställning till en hållbar värld i förhållningssätt och konkreta handlingar som förvandlar mig, dig och världen.
Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Följa
– Jesus Kristus som hela skapelsens Frälsare.
– Den världsvida kyrkans förkunnelse att Gud kallar oss alla till att
vårda skapelsen. Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid
genom oss människor som sina medarbetare.
– Genom att levandegöra bibelläsning och bibeltolkning i vårt samhälle. Även i klimathotens tid är bibelns budskap om hopp och tro de
fundamentala livsvärden som kyrkan kan erbjuda.
– Genom att arbeta till försvar för FN:s barnkonvention och konventionen om de mänskliga rättigheterna med Jesu människosyn som
förebild.
Möta
– Genom att skapa debatt, dialog, mötesplatser och trovärdighet för
ett aktivt fredskulturarbete för omställning till en hållbar livsstil.
– Genom att som en del av den internationella ekumeniska rörelsen,
aktualisera miljö- och hållbarhetsfrågor särskilt under perioden Skapelsetid; från första september till andra söndagen i oktober1.
– Genom aktiv samverkan med kyrkor, andra organisationer och
rörelser i samhället som arbetar för rättvis fred och omställning till en
hållbar värld.
– Genom att låta gudstjänster genomsyras av bön och lovsång till
den Gud som skapar, frälser och ger liv samt söka platser för reflektion präglad av gudagivet hopp och genuin frimodighet.
1Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa understryker
vikten av att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.
Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Tjäna
– Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning
till en hållbar värld.
– Genom inspirationsarbete och dialog om fred-, rättvise-, miljö- och
klimatfrågor överallt i kyrkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
– Genom att förbereda oss mentalt, andligt och praktiskt för att
kunna genomföra den förändring som är nödvändig och som kräver
omställning till en hållbar livsstil.
– Genom att medvetandegöra vikten av att kyrkans fastigheter,
läger- och sommargårdar samt kyrkans egna och publika serveringar
ses över från hållbarhetssynpunkt.
– Genom att initiera en översyn av kyrkans organisation och all verksamhet från hållbarhetssynpunkt.
Lära
– Av erfarenhetsutbyte lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
samt genom omvärldsbevakning.
– Av alla goda exempel lokalt, regionalt, nationellt och internationellt som inspirerar till fördjupat engagemang för omställning till en
hållbar värld.
– Av de verktyg för omställning till en hållbar värld som erbjuds inom
kyrkor och i samhället i övrigt.
Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Ty det är Gud som verkar i er så
att ni både i vilja och gärning
förverkligar hans syfte.
Fil 2:13
Referenser
Teologisk grund för Equmeniakyrkan, 2011.
http://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/
Strategisk plattform för Equmeniakyrkan, 2012.
http://equmeniakyrkan.se/var-tro/strategisk-plattform-och-vagledandeforhallningssatt/
Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred. Budskap från internationella
fredsmötet i Kingston 2011. Sveriges kristna råd, 2012.
http://www.skr.org/material/bocker
Värna den jord som Gud älskar. Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar
utveckling. Sveriges kristna råds skriftserie nr 18, 2013.
http://www.skr.org/material/skriftserien
Fred – detta vill kyrkorna i Sverige.
Sveriges kristna råds skriftserie nr 14, 2010.
http://www.skr.org/material/skriftserien
Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi.
KG Hammar. Kyrkokansliet Uppsala 2013.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=932404
Download