Avtal om lokala omställningsmedel

advertisement
Avtal om lokala omställningsmedel
Partsgemensam information
2015-06-01
Principöverenskommelse i avtalsrörelsen 2013
Omställningsavtal som stödjer:
 Arbetslinjen
 Möjlighet till längre arbetsliv
 Förändring och utveckling av statliga
verksamheter
Två nya omställningsavtal
Utifrån ett helhetsperspektiv stödja en effektiv
omställning i den statliga sektorn genom
 Egenfinansierat lokalt omställningsarbete
(Avtal om lokala omställningsmedel)
 Kollektivt finansierad försäkringslösning (Avtal
om omställning)
Båda avtalen trädde i kraft 1 januari 2015.
Varför två överenskommelser?
 Hela omställningskedjan
 Avtalsstruktur som stödjer administration och
tillämpning
 Tydliggöra ansvar, begrepp, rättigheter och
skyldigheter
Omställningsavtalen
OMSTÄLLNING
…
…
Globalisering
Demografi
Avtal om omställning
Kollektivt finansierade
förmåner till arbetstagare
i fyra situationer.
Trygghetsstiftelsen
administrerar.
Förvaltningspolitik
och styrning
Tillsvidareanställda
Tidsbegränsat anställda
Verksamhetens
behov av
omställning
Avtal om
lokala
omställnings
medel
Digitalisering
Automatisering
…
…
Arbetsbrist
Löper ut
Nytt arbete
Sjukdom
Pension
…
Parternas uppdrag till Trygghetsstiftelsen
 Verkställa och administrera Avtal om omställning
på centrala parters uppdrag
 Anordna generella aktiviteter inom ramen för
Avtal om lokala omställningsmedel i syfte att
inspirera lokala parter (arbetsgivare och fackliga
företrädare)
Avtal om lokala omställningsmedel
 Ersätter 2002 års avtal om lokalt aktivt
omställningsarbete
 Även fortsättningsvis avsättning om 0,3 % av
arbetsgivarens lönesumma för att finansiera
aktivt lokalt omställningsarbete
Utgångspunkter för lokala omställningsarbetet
 Omställning i verksamheten – mer än arbetsbrist
 Arbetsgivarens syn på omställningsbehoven i
verksamheten är utgångspunkt för arbetet
 Lokala parter komma överens om inom vilka
områden samt vilka åtgärder och aktiviteter de lokala
omställningsmedlen ska finansiera
 Arbetsgivaren ansvarar för att medlen används i
enlighet med överenskommelsen
Avtal om lokala omställningsmedel –
ett processavtal
 Utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering
av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete
 Genom proaktiva åtgärder och aktiviteter stödja
verksamhetens behov och arbetstagarnas
utveckling och möjlighet till bibehållen
anställningsbarhet utifrån arbetslinjen och ett
längre arbetsliv, oavsett anställningsform
 Formaliseras genom ett lokalt kollektivavtal senast
sista december 2015
Processen
Förberedelse
Genomförande
Lokalt avtal
Uppföljning
och
avstämning
Utgångspunkter för lokala dialogen
 Vad innebär begreppet omställning i er verksamhet?
 Vilka är verksamhetens långsiktiga omställningsbehov
utifrån verksamhetens och arbetstagarnas behov av
utveckling?
 Utifrån detta - definiera områden, åtgärder och
aktiviteter inom dessa som kan finansieras med de
lokala omställningsmedlen i syfte att stödja ett
långsiktigt, proaktivt omställningsarbete
 Formalisera överenskommelsen i ett lokalt avtal
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards