Osynliga Synliga Aktörer: om homo

advertisement
Vet du vem som säljer
och/eller köper sex?
Osynliga Synliga Aktörer: om homo-, bisexuella och transpersoners erfarenheter av att sälja/köpa sexuella tjänster.
Unga killar som säljer sex via nätet? Heterosexuella män som köper sex av män? Lesbiska och bisexuella kvinnor som
säljer sex till män?
Vill du få bredare kompetens om prostitutionens aktörer?
RFSL bjudar in till en utbildningsdag med föreläsningar, seminarier och workshops utifrån sitt regeringsuppdrag om homo-,
bisexuella och transpersoner som har erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster. Vill du, i ditt arbete, få redskap
för att bemöta en tidigare osynliggjord grupp?
Utbildningsdagen är till för dig som kan komma i kontakt med målgruppen, för att få ta del av ny kunskap som syftar till att
förbättra bemötanden. Vår förhoppning är att ge dig verktyg som möjliggör för personer, som har behov av, att berätta om
sina erfarenheter av att få eller ge ersättning för sex.
Datum, tid och plats?
Fredagen 21 januari 2011. Klockan 09.00-17.00
Citykonferensen, Ingenjörshuset. Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Anmälan
Kära RFSL:are ni går gratis på denna konferens, vi har dock bara 10 platser reserverade för er. Först till kvarn!
Om ni reser till Stockholm och resan blir dyrare än 500 kronor så står vi för överskjutande kostnad (alltså, om resan kostar
er 600 kronor så betalar RFSL 100 kronor). Skicka fakturan hit: Att: Åtgärd 33, RFSL Förbundet, Box 350, 101 26 Stockholm.
Anmälan skickas till: [email protected] senast 7:e januari 2011. Anmälan är bindande men platsen får vid förhinder överlåtas
till en annan person.
För vidare information kolla in: www.rfsl.se/osa
Vill du veta mer?
Kontakta Suzann Larsdotter, 073 530 02 95 eller Jonas Jonsson, 076 029 84 22. Har du praktiska frågor gällande konferensen hör av dig till Emma Rasmusson, 070 362 32 42.
Förmiddag (föreläsningar som alla går på)
Inledning: Ulrika Westerlund
Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL, hälsar välkommen och inleder utbildningsdagen med att berätta om
RFSL:s uppdrag, åtgärd 33 i Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och
RFSL:s visioner om fortsatt arbete runt frågan.
Hbt – vad är det?
Carlos Diaz redogör för grundläggande begrepp kring hbt, kön och sexualitet. Carlos är projektledare och utbildare inom
RFSL.
Presentation: Åtgärd 33 - Osynliga Synliga Aktörer
Ansvariga för genomförandet av regeringsuppdraget på RFSL och RFSL Ungdom; Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson och
Mina Gäredal presenterar några resultat från projektet åtgärd 33: Osynliga Synliga Aktörer.
I ansiktet (ljudverk)
Rebecka Cardoso och Zafire Vrba bearbetar undersökningens svar i ljudverket “I ansiktet”. Istället för att endast presentera
forskningen i pappersform kommer de nu till uttryck även som ljudkonstverk. Rebecka är skådespelare och dramatiker och
Zafire är konstnär, båda verksamma i Stockholm.
När män säljer och köper sex av män
- några exempel på myndighetsperspektiv om manlig sexhandel
Annelie Sirings föreläsning diskuterar att när män säljer och köper sex av män uppfattas detta av myndigheterna som ett
annorlunda och i de flesta fall osynligt fenomen, jämfört med det heterosexuella systerfenomenet, som vanligtvis står i
fokus för myndigheternas intresse. I offentliga utredningar och genom intervjuer med socialarbetare och poliser i prostitutions- och traffickinggrupperna, framkommer hur kategoriseringar, baserade på bland annat sexuell läggning, klass och vad
som uppfattas vara “likadana kroppar”, får betydelse för hur myndigheterna kan uppfatta och beskriva fenomenet.
Annelie är doktorand vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet. Hon arbetar med ett avhandlingsprojekt
som behandlar myndighetsdiskurser om manlig prostitution sedan tiden före avkriminaliseringen av homosexualitet 1944
fram till 2008.
Eftermiddag (valbara föreläsningar)
Myndigheter och säljare - ett komplext möte?
Ingrid Landers interaktiva föreläsning kommer utgå från de problem som kan uppstå i möten mellan socialtjänst och hälsooch sjukvården när det gäller frågor som rör prostitutionserfarenhet. Ingrid kommer belysa hur dessa är kopplade till starka
föreställningar om “den andre” och hur det blir än mer problematiskt när “den andre” dessutom har “en annan sexuell
identitet”. Det blir teoretiserande funderingar kring föreställningar om sexualitet, prostitution och stigmatisering och hur
detta påverkar mötet mellan professionerna och vård/hjälp sökarna.
Ingrid är filosofie doktor vid Stockholms universitet. Hon är disputerad i kriminologi och har forskat kring kvinnor och drogberoende, mångfaldssträvanden inom polisen och senast om stöd och hjälpinsatser för personer i prostitution.
Heteronormativitetens ABC
I denna workshop går Carlos Diaz och Jonas Jonsson igenom vad som menas med heteronormativitet och på vilket sätt
heteronormativiteten påverkar bemötande. Hur intimt sammankopplat är heteronormatvitet med föreställningar om prostitution?
Före, under och efter
- mäns tankar och känslor kring att sälja sex till andra män
(NK)
Niclas Sandins föreläsning utgår från de tankar, känslor och bilder som män själva använder för att beskriva hur det kan
vara att sälja sex. Resultaten kan användas som stöd i kontakten med personer som har sex mot ersättning.
Niclas är VD på Red Blue Green. Niclas arbetar som konsult inom kommunikation och research och har genomfört en del
av kartläggningen inom ramen för RFSL:s projekt.
Pro-tukipiste Finland: Working with male and transpeople doing sex work
Antti Ervasti is going to present the work they have done at Pro-tukipiste Helsinki with male and transpeople doing sex
work. Antti will give you the background, methods of working; outreach work in the internet and outreach work done in restaurants. He will also present the effects of the work in relation to other services of Pro-tukipiste and finally give us a short
description of results of the needs assessment we did in 2008-2009.
Antti is a Social Instuctor / Planning Officer. Antti has a degree in Social Services and in addition to that he works as a
Couple and Sexual Councellor. Obs. Föreläsningen hålls på engelska
Transpersoner och sex
Edward Summanen och Mina Gäredals föreläsning handlar om när ens könsidentitet, kropp eller könsuttryck inte följer
samhälleliga normer. Det medför ofta att problem uppstår, inte minst när det kommer till sex. Detta blir tydligt när det gäller
sex i allmänhet, och inte minst för transpersoner som har erfarenhet av sex mot ersättning. Under denna
föreläsning berörs såväl övergripande transkunskap som trans och sex.
Edward jobbar som projektledare och utbildare med fokus på trans och normkritisk pedagogik på RFSL ungdom och Mina
är ansvarig för sex- och hälsofrågor på RFSL Ungdom samt delaktig i projektet Åtgärd 33: Osynliga Synliga Aköter
Hiv/STI-preventiva behov hos gruppen MSSM (Män som säljer sex till män)
(NK)
Jonas Jonsson och Niclas Dennermalm talar om preventiva insatser mot gruppen män som säljer sex till män. Hur kan vi
arbeta med hiv/STI hos målgruppen och hur når vi den? Jonas redogör för sexuella praktiker hos målgruppen och Nicklas
talar om Sexperterna som kommunikativ ingång till män som säljer sex till män via nätet.
Jonas är handläggare hiv-och hälsa på RFSL och projektmedarbetare i projektet Åtgärd 33 - Osynliga synliga aktörer och
Nicklas är verksamhetsansvarig hiv/STI, RFSL Stockholm
Inom socialtjänsten pratar vi inte sex
– varför behöver vi tala om sexualiteter och hur gör vi det?
(NK)
Suzann Larsdotters seminarium diskuterar frågor om sexualitet, vilket ofta är frånvarande i både sjukvårdens och socialtjänstens arbete vilket försvårar mötet mellan personer som säljer och köper sexuella tjänster och yrkesverksamma. Hur
kan vi som professionella öka kompetensen och skaffa redskap för samtal runt sexualiteter i allmänhet och sex mot ersättning i synnerhet?
Suzann är handläggare hiv-och hälsa på RFSL, aukt. socionom med masterexamen i sexologi samt projektledare Åtgärd
33: Osynliga Synliga Aktörer
(NK) innebär “Ny Kunskap” framtagen inom projektet åtgärd 33: Osynliga Synliga aktörer
Det händer på nätet
(NK)
Suzann Larsdotter pratar om internet som arena för utbyte av sexuella tjänster mot ersättning. Gatan är inte längre den
primära arenan för sexsäljare. Numer sker det på internet. Suzann delger erfarenheter utifrån vår studie och intervjuer med
personer med erfarenhet av köpare och säljare.
Suzann är handläggare hiv- och hälsa på RFSL, aukt. socionom med masterexamen i sexologi samt projektledare Åtgärd
33: Osynliga Synliga Aktörer
Unga hbtq-personer som får ersättning för sex
(NK)
Mina Gäredal kommer i sin föreläsning prata om varför unga hbtq-personer har sex mot ersättning? Vilka upplevelser och
behov finns hos unga hbtq-personer med erfarenhet av att ta emot ersättning för sex? Föreläsningen syftar till att ge svar
på bland annat dessa frågor.
Mina är ansvarig för sex- och hälsofrågor på RFSL Ungdom samt är delaktig i projektet Osynliga Synliga Aktörer: homo-,
bisexuella och transpersoners erfarenheter av att sälja/köpa sexuella tjänster.
Alla har fördomar: om bemötande, mänskliga rättigheter och sexarbete
Pye Jakobssons workshop diskuterar sexarbete och fördomar ur ett mänskligarättighetsperspektiv. Vidare tas även tankar
kring bemötande och hur man tillhandahåller en service till målgruppen.
Pye är konsult i sexarbetsfrågor för IHRA (International Harm Reduction Association) och fd sexarbetare, grundare av Rose
Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarebetare i Sverige). Hon jobbar också som föreläsare, främst om mänskliga
rättigheter, peer education, skadereducering och sexarbete.
(NK) innebär “Ny Kunskap” framtagen inom projektet åtgärd 33: Osynliga Synliga aktörer
Download