LRF - Afema

advertisement
Afema
Utvärdering Kvinnors företagande – att vidga inåt och växa utåt
38 deltagare från två program, 7 november 2011 – 19 juni 2012
Det övergripande syftet med programmet har varit att du som deltagare ska få en ökad insikt om dig
själv och din situation, få kunskaper och erfarenheter som bidrar till att du stärker din företagaranda
och ökar företagets tillväxt. Du ska även ha fått ta del av verktyg för att kunna förbättra och utveckla
din förmåga att leda dig själv och andra för att skapa varaktiga och lönsamma företag.
Det långsiktiga målet är att du når ökad tillväxt genom en bättre omsättning och/eller sysselsättning
räknat i antalet arbetade timmar i företaget.
Ta ställning till de olika påståendena nedan och välj det alternativ som du tycker passar bäst.
Stämmer
inte alls
Stämmer
i viss mån
Stämmer
i hög grad
Stämmer
till fullo
Jag har fått ökad insikt om mig själv.
Ο
21%
50%
29%
Jag har tydligare målsättningar och vet
hur jag ska nå dem.
5%
18%
61%
16%
Jag har fått nya verktyg som bidrar till att
stärka och utveckla mitt företag
2%
24%
45%
29%
Jag är mer affärsmässig i mitt nätverkande
idag
10%
52%
34%
5%
Andra sätt som jag har utvecklats sedan programmets start

















Större insikt återigen, goda verktyg om stress, empatiska kommunikation och grundläggande
värderingar och ett hjärtligt nätverk.
Att tro på mig själv och det unika jag har att erbjuda.
Att ta plats utan att be om ursäkt.
Förtydligat mitt varumärke.
Jag vågar se inåt och kände att kursen gav mig mod att dela med mig för att kunna utvecklas.
Min framtidsbild har blivit tydligare och hur jag ska arbeta för att komma dit.
Medvetenheten kring mitt företagande och dess utveckling!
”Tvingats”/pushats att ta tag o saker!
Jag har reflekterat över min utvecklingsfas som företagare.
Jag är i ett uppbyggnadsskede och behöver klargöra vad min vision, vilka mål jag ska arbeta runt.
Rika insikter genom att lyssna på andra, ta del av andras tankar, rika diskussioner.
Inser att de flesta av oss fungerar på liknande sätt.
Insett att det är viktigt att en ledare är tydlig och stabil.
Jag har börjat fundera mycket över min personlighet och över mina mål. Vad som får mig att
må dåligt och vad som får mig att må bra.
Bättre självförtroende för min kompetens. Något bättre förmåga att lyssna inåt.
Jag har fått nya insikter om ledarskap i grupp som jag önskar att jag hade fått mycket
tidigare.
Kommunikationen i privatlivet har också förbättrats. Jag har lärt mig sätta ord på mina egna
behov, ta beslut utifrån detta och göra handlingsplaner. Jag vågar be om hjälp med saker
som jag verkligen undrar över eller behöver hjälp med.
Afema










Jag är bättre på att ge mig själv uppgifter och följa upp mina ”läxor”
Har tagit tag i projekt, vågat mer, fått verktyg att hantera olika situationer med. Är bättre på
att lyssna på andra. Jag är tydligare med hur jag vill ha det i framtiden.
Blivit ännu bättre på att VILA och bara vara för at samla mig och samla kraft.
Arbetar mer strukturerat. Fördelar arbetsuppgifter bland personalen som är delaktig på ett
helt annat sätt nu efter programmet.
Säkert, men har svårt att plocka fram det just nu…
Ökad självinsikt skapar större möjlighet att gå nya vägar, agera annorlunda vilket resulterar i
nya handlingsmöjligheter och därav andra resultat.
Jag ska ärligt säga att jag inledningsvis var skeptisk, tycker det är intressant med psykologi
och personlig utveckling men upplever att det lätt kan bli för pratigt och abstrakt. Men den
här kursen har väckt tankar och insikter och verkligen tagit företaget och mig framåt i
utvecklingen. Många tankar har skapat den här förändringen och jag upplever att det varit
konstruktivt. Mycket intressant att lyssna på de andras berättelser och erfarenheter.
Det har startat en process som kommer att leda till att jag är klokare och tryggar som
företagare.
Inspirerad att satsa på mig själv och fått mod till det. Gjort mig mer strukturerad och
tydligare som företagasledare, men främst på det personliga planet.
Mer självförtroende och engagemang, lust att dra igång mer. Sett att jag har mycket att bidra
med. Lanserar nyttan av mitt företagande. Ordet NYTTAN passar mig.
Om du skulle ranka dig själv och ditt företag utvecklingsmässigt innan och efter programmet på en
10 gradig skala. Där 1 betyder liten eller dålig utveckling och 10 betyder maximal eller bra
utveckling, var skulle du ha satt dig på skalan innan och efter programmet?
Innan: MEDEL: 4,7

Efter: MEDEL: 7,4
Ökning med 64%
För att jag har börjat analysera mer djupgående vad jag vill som professionell. Färre uppdrag
nu än tidigare. Blivit fladdrig i mig själv. Orolig och nedstämd pga detta. Blir osäker. Men vet
att jag har mycket att tillföra. Frågan är Var. Tack så mycket! Det har varit mycket givande!
Har programmet bidragit till att du gjort konkreta förändringar i ditt företagande?
Ja: 32 st
Nej:
6 st
84% har gjort konkreta förändringar
Beskriv gärna vilka?
 Avsätta tid för FTG-utveckling
 Jobba vidare med värdeorden och vad de betyder djupare.
 Sätta mål.
 Tydligare väg och tankar kring hur jag kommer vidare och att jag vill vidare.
 Har satt mål som är rimliga och en aktivitetsplan som jag har följt ganska bra.
 Det har gått lite för kort tid sen vi startade kursen. Jag tror att på sikt kommer det att bidra
men just nu har det bara gått 3 månader. Jag behöver mer tid för att se någon stor
förändring.
 Inte för stunden, men många frön har såtts så om några månader kan jag nog kryssa Ja.
 Ja jag har börjat arbeta upp ett nytt konsult nätverk.
 Nedskärning.
 Omstrukturering.
Afema





















Utveckling.
Nytänk.
Att göra lista för alla på företaget.
Omsättningsmål per månad.
Fokusera på att genomföra tidigare uppsatta mål.
Ökad medvetenhet om mitt ledarskap.
Renodlat det vi gör.
Dragit ner på en tjänst från 100% till 50%
Kärnvärdena har gett mig struktur. Gjort informationsblad som jag kommer att fortsätta att
utveckla. Gått med i ett konsultföretag som jag ska bli en fristående del i . Ser även vad jag
kan utveckla och vad jag kan bidra med.
Satt upp konkreta mål och konkreta strategier för hur jag ska nå mina mål. Ökad självinsikt
och kännedom som jag speglar utåt i verksamheten.
Struktur och målsättande
Plan för marknadsföring. Identifierat nya affärsområden och breddat och fördjupat vårt
erbjudande.
Tar mer betalt för mina tjänster. Vågar säga JA trots att jag inte vet om det bär. Går i tro och
tillit att det löser sig. Släppt en del av kontrollbehoven.
Gör färre uppgifter själv, delegerar mer. Litar mer på magkänslan.
Mer tid i ”bubblan” som leder till minskad stress, mer vila och har otroligt nog fått flera
uppdrag till synes ”utan insats”
Anställt en person. Ändrat på målen. Arbetar mer tillsammans och delar med mig av mina
nya verktyg. Fått mer insikter.
Tydligare kommunikation och gränser med samarbetspartners.
Satt upp konkreta mål, något jag tidigare vetat men som jag tappat bort och istället jobbat
på. Jag har tagit tag i arbetet med mål.
Tydligare ”todo”listor med rimliga chanser att slutföra. Känner mig duktig när jag uppfyller
mina mål. Framför allt har detta satt i gång en tankeprocess om vart jag vill med mitt liv.
Har börjat bli aktiv med marknadsföring och har en plan för framtiden.
Nya samarbetspartners!
Vad tycker du om oss som handledare gällande
Dåligt
Mycket bra
1
2
3
4
5
kunskap och erfarenhet i ämnet


1
13
24
4,6
pedagogisk förmåga

1

13
24
4,6
förmåga att skapa ett öppet och
tillåtande klimat i gruppen


2
7
29
4,7
förmåga att hålla struktur och ordning


2
6
30
4,7
Tack för att du tog dig tid att ge oss dina svar!
Agneta & Elisabeth
Download