Rättvisa

advertisement
Rättvisa
• Hade det varit rätt att ta Baby Theresa’s
organ?
• Varför?
Okunnighetsslöjan
(”the veil of ignorance”)
John Rawls (1921-2002)
Krav på opartiskhet
1) Med avseende på hur vi kommer fram till
moraliska principer
2) Med avseende på innebörden av
moraliska principer
Principen för formell rättvisa
• Lika fall skall behandlas lika.
• Människor skall behandlas lika såvida det
inte finns en relevant skillnad mellan dem.
• Men vad är en relevant skillnad?
→ Teorier om materiell rättvisa
Materiell rättvisa
• Konsekvensetik
• Pliktetik
• Dygdetik
Konsekvensetik
En handlings konsekvenser avgör om
handlingen är rätt.
Utilitarism
- en sorts konsekvensetik
En handling är rätt om den maximerar
den totala nyttan i samhället.
Man bör handla på det sätt som
leder till störst sammanlagd lycka
(Jeremy Bentham (1748-1832)
“Livsnödvändiga organ tillhörande en
levande och mer än tillfälligt medvetslös
person får avlägsnas om syftet är
transplantation till icke-medvetslös
person”.
“Livsnödvändiga organ tillhörande en
levande person får avlägsnas för
transplantation om det ökar den totala
nyttan”.
Miljöbalken 11:6
En verksamhet får bedrivas endast om dess
fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och
olägenheterna av den.
Liberalismens skadeprincip
• Varje människa har rätt att leva sitt eget liv
som hon vill så länge hon inte skadar
någon annan.
John Stuart Mill (1806-1873)
Liberalismens skadeprincip (forts.)
“The only purpose for which
power can be rightfully
exercised over any member
of a civilized community,
against his will, is to prevent harm to others.
His own good, either physical, or moral, is
not a sufficient warrant… Over himself, over
his own body and mind, the individual is
sovereign.” (Ur: Mill, On Liberty)
Patientlagen 4:2 Hälso- och sjukvård får inte ges
utan patientens samtycke om inte annat följer av
lag. (se också RF 2:6)
Patientlagen 4:2 Hälso- och sjukvård får inte ges
utan patientens samtycke om inte annat följer av
lag. (se också RF 2:6)
Undantag i t.ex. lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT)
Ur SOU 2015:84 om organdonation
Den människa som vill donera sina organ ska
också få förutsättningar att kunna donera, på
samma sätt som den människa som inte vill
donera sina organ ska bli respekterad. Detta
innebär att i det fall en person vill donera sina
organ ska detta respekteras inom ramen för de
begränsningar som … kan uppstå i en avvägning
mot principen att donation inte får skada en möjlig
donator.
Deontologisk etik (”pliktetik”)
Vissa handlingar är fel i sig, oavsett
konsekvenserna.
Immanuel Kant (1724-1804)
• Hypotetiskt imperativ
Gör X om du vill uppnå Y.
• Kategoriskt imperativ
Gör X.
Kants Kategoriska Imperativ
Handla efter den regel som
du vill skall upphöjas till
allmän lag
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
1) Anna, som kan simma, puttar ner Bertil i vattnet. Vattnet
är inte kallt men Bertil kan inte simma och drunkar.
2) Bertil har ramlat i vattnet. Anna, som kan simma, hjälper
honom inte upp. Vattnet är inte kallt men Bertil kan inte
simma och drunkar.
Exempel: Taylor om underlåtenhet
(s. 87)
• ”The concept of nonmaleficence is here
understood to cover only
nonperformances or intentional
abstentions. The rule defines a negative
duty, requiring that moral agents refrain
from certain kinds of action. It does not
require the doing of any actions, such as
those that prevent harm from coming to an
entity or those that help to alleviate harm.”
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
1) Anna, som kan simma, puttar ner Bertil i vattnet. Vattnet
är inte kallt men Bertil kan inte simma och drunkar.
2) Bertil har ramlat i vattnet. Anna, som kan simma, hjälper
honom inte upp. Vattnet är inte kallt men Bertil kan inte
simma och drunkar.
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
• Anna vill döda Bertil och häller dödligt gift i Bertils kaffe.
Bertil dricker giftet och dör.
• Anna vill döda Bertil. Hon tror att Ramlösa är dödligt och
häller det i Bertils kaffe. Bertil dricker kaffet och dör av
en fallande istapp.
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
1) En herrelös tågvagn kommer att döda fem arbetare om
man inte skickar in den på ett annat spår, där en annan
arbetare får ta emot smällen. Är det rätt att skicka in den
på ett annat spår?
2) En herrelös tågvagn, som inte kan skickas in på ett
annat spår, kommer att döda fem arbetare om man inte
stoppar den genom att putta in en annan arbetare med
en tung ryggsäck framför vagnen och låta honom ta
emot smällen. Är det rätt att putta in arbetaren med
ryggsäck?
“Behandla aldrig människan, vare sig dig
själv eller någon annan, enbart som ett
medel för ett ändamål, utan också alltid som
ett ändamål i sig.” (Kant)
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
1)
En läkare ger en döende patient morfin för att lindra
patientens smärta. Vid sidan om att lindra smärtan gör
morfinet att patienten dör något tidigare än han annars
skulle ha gjort. Läkaren insåg att detta skulle ske.
2)
En läkare ger en döende patient morfin för att låta
honom dö och därmed bli fri från sin smärta. Morfinet
gör att patienten dör något tidigare än han annars
skulle ha gjort.
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
Exempel på faktorer som ofta anses vara relevanta:
•
•
•
•
•
Självbestämmande
Skillnaden mellan aktivt handlande och underlåtenhet
Orsakssamband
Om någon behandlats som ett medel.
Skillnaden mellan att avse och att förutse en skada (Se
t.ex. doktrinen om dubbel effekt)
Vad avgör om en handling är rätt i sig?
Exempel på faktorer som ofta anses vara relevanta:
•
•
•
•
•
Självbestämmande
Skillnaden mellan aktivt handlande och underlåtenhet
Orsakssamband
Om någon behandlats som ett medel.
Skillnaden mellan att avse och att förutse en skada (Se
t.ex. doktrinen om dubbel effekt)
Relevant skillnad?
1)
Anders vill ärva sin förmögne brorson Bill. När Bill
badar smyger Anders in i badrummet och trycker ner
Bills huvud under vattnet så att Bill drunknar.
2) Anders vill ärva sin förmögne brorson Bill. När Bill badar
smyger Anders in i badrummet för att dränka Bill.
Innan Anders hinner göra detta halkar emellertid Bill,
slår huvudet i badkarskanten och hamnar under
vattnet. Anders sätter sig bredvid badkaret och ser på
medan Bill drunknar.
Pliktetiken och det förflutnas
relevans
• Exempel: att hålla ett löfte
Retributiv rättvisa
(en slags förtjänstetik)
Den som begått ett brott skall straffas för
detta. Straffet skall stå i proportion till
brottet. (Öga för öga, tand för tand)
Dygdetik
Flyttar fokus från handlingen till personen:
-Vad kännetecknar en god människa?
Dygder = goda egenskaper (t.ex.
medkännande, ärlighet, mod, generositet)
Hur skulle en dygdig människa ha handlat?
Regeringsformen 2:5
Ingen får utsättas för tortyr eller för
medicinsk påverkan i syfte att framtvinga
eller hindra yttranden.
Lag (2003:406) om etikprövning av
forskning som avser människor
7 § Forskning får godkännas bara om den
kan utövas med respekt för människovärdet
9 § Forskning får godkännas bara om de
risker som den kan medföra för
forskningspersonens hälsa, säkerhet och
personliga integritet uppvägs av dess
vetenskapliga värde.
Ur Hellner, Skadeståndsrätt
”Oaktsamhet består i underlåtenhet att iaktta
den grad av aktsamhet som kännetecknar
en god familjefader (en s.k. bonus pater
familias)”
Skadeståndslagen 2:1
Den som uppsåtligen eller genom
vårdslöshet vållar personskada eller
sakskada ska ersätta skadan.
ur Aftonbladet 1 februari 2016
”Ge inte pengar till tiggare på gatan”
Regeringens samordnare i rapporten om EUmigranter:
Ur SOU 2016:16 – Framtid sökes
Det är inte i första hand pengar i
tiggarmuggen som långsiktigt bidrar för en
utsatt grupp.
Det är samordnarens bestämda uppfattning
att penningbidrag till utsatta EU-medborgare
ger störst möjlighet till långsiktig förändring
genom organisationer som på ett
strukturerat och uthålligt sätt arbetar i
ursprungsländerna.
Två filosofiska giganters tankar om
kvinnor
”Kvinnor är inte lika förnuftiga
som män, så därför skall de
styras av män.” (Aristoteles)
” Kvinnor saknar civil personlighet
och skall inte prata offentligt.”
(Kant)
Download