Identitet, image och kommunikation

Identiteten är uppbyggd utav
organisationens normer,
handlingsmönster och värderingar
 I boken Kommunikation och organisation
förklaras begreppet org.identitet
följande ”summan av alla gripbara och
icke-gripbara världen som gör en org till
en tydlig enhet. I alla org. existerar flera
org.identiteter”
 Identiteten ses som ständigt förändlig.

1. Den verkliga identiteten
 2. Den kommunicerade identiteten
 3. Den uppfattade identiteten
 4. Den ideala identiteten
 5. Den önskade identiteten

Image - Den bild som andra har av en
organisation
 Profil – Den bild som ledningen vill
förmedla
 Varumärke - Kopplat till en organisation
kan det likställas med profilbegreppet
 Exempel: McDonald’s





Externa personers bedömning och uppfattning
av organisationen som baseras på personernas
erfarenhet av organisationen.
Direkta, självupplevda, medierade av andra,
massmedier.
Varaktiga, samlade, allmänna bedömningar
som uppstått under en längre tid – till skillnad
från profil och image.
Ju mer information, kunskap och erfarenhet
personer har om en organisation, desto
närmare anseende begreppet kommer man.
Kommunikation mellan ledare och
medarbetare
 Kommunicerad identitet = uppfattad
identitet
 Intern/extern kommunikation hänger
starkt ihop

Samarbete mellan olika avdelningar
 Samma budskap i alla kanaler samtidigt
 Integrerad kommunikation stärker
kommunikationens roll i organisationen
