Projekttankar inför ansökan projektstöd Allmänna

advertisement
Swedish and Proud
Förslag underlag inför ansökan projektstöd Kalmar Kommun
Detta är ett konstprojekt i Kalmar Kommun där föreningen Invandrare För Sverige är
huvudsökande med medhjälp från Mehdi Chafik.
Bakgrund
Sverige har sedan många decennier tillbaka haft en väldigt pådrivande invandringspolitik som
har gynnat mångfalden i landet på flera olika sätt. Tyvärr har det politiska maktspelet inte
lyckats sprida förståelse bland de olika grupper som samhället idag besitter. Vi har inte haft
en fungerande integrationspolitik på något håll i landet. I Kalmar är vi inte mycket bättre, men
ambitionen finns gömd bland invånarna.
Reaktionen av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och förde med sig en nationell
främlingsfientlighet vilket gjorde att många reagerade och visade sitt stöd för bland annat ”vi
gillar olika” som skapades av aftonbladets chefsredaktör Jan Helin. Tyvärr har denna glöd
försvunnit och övergått till den vardagliga passiviteten som vi såg innan riksvalet 2010.
Problemet som vi ser på den ligger inte i den växande främlingsfientligheten utan i den
passivitet som styr majoriteten i Kalmar. Projektet innebär att vi, tillskillnad från aftonbladets
kampanj, vill lyfta fram vår likhet, att vi alla är svenskar. Det handlar i grunden om att stärka
den etablerade mångfalden i en miljö som får människor att tänka efter. Detta genom att skapa
en mötesplats i en konstmiljö där vi lyfter fram lokalt kända svenskar/svenskar med
utländskbakgrund i ett fotografi som är tidslöst, konstnärligt och som skapar
funderingar/diskussion. Projektet seglar runt diskussionen om huruvida man kan se den
svenska identiteten genom den etablerade mångfalden.
Målgrupper
Vi vill skapa en mötesplats i en konstmiljö som bjuder in människor oavsett ålder, kön,
sexuell läggning och etnisk bakgrund. Detta kommer starkt att rikta sig mot andra
generationens invandrare och deras identitet men även sätta spår i etniska svenskar och deras
syn på svenskhet.
Mål
Vi vill skapa mötesplatser och en dialog för samtal omkring livsberättelser, knutna till platser
och det egna livet. Genom att byta berättelser och livsöden, i ett aktivt deltagande, skapas
förståelse för alla människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter, mellan
generationer och mellan olika traditioner, något som bidrar till integrationsprocessen.
I mötet med samhällets organisationer får ungdomarna en inblick i hur man kan påverka sin
egen livssituation och komma in i samhället.
Metod – Att skapa atmosfären, ”Swedish and Proud”
Vi avser att utveckla en mötesplats med detta konstprojekt som ska skapa en dialog mellan
alla samhällsgrupper så som de ser ut idag. Vi vänder oss mot den etablerade mångfalden och
de som ofta balanserar mellan två olika identiteter och lätt hamnar i utanförskap.
Projektet utgår från en dokumentation av den nya svenska identiteten, och det svenska
mångkulturella samhället anno 2011. Därför kommer projektet inledningsvis handla om att
dokumentera 40-50 olika individer av olika bakgrunder, kön, sexuell läggning och ålder.
Detta är för att visa och ge styrka för dagens samhälle.
Med Mehdi Chafik och hans erfarenhet kommer vi genom projektet kunna skapa en tidslös
dokumentation av dagens mångfald, en legitimering för det mångkulturella samhället. Det
handlar om att fånga individer på bild för att sedan utifrån utställningen visa upp den stora
variationen av människor vi har, deras ålder, sysselsättning och (namn).
Tillvägagångssätt
Personlig kontakt med de förebilder som samhället har lyft fram genom deras yrken. Det
handlar om att positivt visa upp deras bragder genom att skapa diskussioner kring deras
personliga bild. Detta skapar en positiv utveckling för kommande generationer.
Det handlar även om Mehdi Chafiks företag som kommer att genom budgeten ingå med en
tjänst som utför den sortens fotografering som ger känslan av tidlöshet, konstnärlighet och rätt
sorts kunskap kring produktion och resultat. Därför handlar det inte endast om fotografering
utan även om ett ideelt inslag som ger en grund och syfte av en konstnärlig typ.
Föreningen Invandrare För Sverige kommer att stå för all administration och publicitet. Det
utförs ideelt med ett nära samarbete med Mehdi Chafik för att få fram den del som gynnar
Kalmar Kommun och samhällsfenomenet kring integration.
Nyskapande och utvecklande
Projektet vill utveckla möjligheterna och dialogen för andra generationens invandrare och de
nya svenskar/ ungdomar som bott i Sverige i flera år.
Projektet vill utveckla kontakten mellan dem som står för det ”nya” svenska kulturarvet, inte
minst invandrande ungdomar och dem som ofta manifesterar det ”gamla” svenska kulturarvet.
Därför har skolan en väldigt viktig roll i detta perspektivet.
Fortsättning
Projektet utvecklar en verksamhet som sedan ska drivas kontinuerligt vidare till andra
kommuner. Utställningen som blir resultatet av projketet kommer att finnas fö uthyrning,
bland anant genom nära kontakt med de olika museerna som finns i Kalmar.
Dokumentation och spridning
Projektet dokumenteras i skrift och bild.
Avsikten är att erfarenheterna från projektet kan fungera som en modell och inspiration till
nya mötesplatser för dialog och samtal i kommunen, men också i andra delar av länet liksom i
hela landet.
Projektet bidrar till
 Större förståelse och respekt för alla människors lika värde
Genom berättelserna skapas förståelse och respekt. Alla människor har en livsberättelse som
är värd att uppmärksammas och för en stund komma i centrum. Berättelsen ger värde åt
berättaren, det som den varit med om och det som den tycker är väsentligt i livet. Förståelsen
och mångfalden får konkreta uttryck.
 Djupare kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter
Rätten till det egna kulturarvet är enligt FN en mänsklig rättighet. Detta kulturarv formuleras i
den egna berättelsen och i olika fysiska uttryck, som man väljer.
Genom att möta etablerade organisationer i samhället får ungdomarna en inblick i samhällets
struktur och demokrati.
 Ungdomar får bättre möjligheter att påverka samhället och sin livssituation
Genom möten med andra samhällsinstitutioner ges ungdomar möjlighet att bättre komma in i
samhället, vilket ger förutsättningar för att kunna påverka samhället och sin livssituation.
Genom en mångfald av aktiviteter och uttrycksformer skapar vi en positiv, lustfylld atmosfär i
mötet mellan ung och gammal, nya och gamla svenskar, olika kulturer.
Vi och våra roller
Föreningen Invandrare För Sverige
Invandrare För Sverige är en ideell förening och riktar sig till människor som har det svårt i
samhället. Syftet är att bekämpa diskriminering, segregation och generaliseringar men
framförallt främja integration med Kalmar som utgångspunkt. Föreningen startade som ett
budskap hösten 2009 av Alexander Louhichi. Orsaken var den växande främlingsfientlighet
han då upplevde. Han utvecklade då idén om att sprida förståelse, tolerans och kärlek till
människor omkring sig. I budskapet ingår också att varje enskild medborgare i Sverige ska
kunna känna sig svensk trots skilda bakgrunder.
Syftet med budskapet är att skapa en positiv utveckling där en samhällsvåg av tolerans och
respekt sprids över Sverige, att främja den mångkulturella svenska identiteten som innebär att
starta en ny grund för svenskheten och att motverka diskriminering, segregering, propaganda
och smutskastning. Och framförallt starta igång en integrationspolitik där samhället står i
spets. Det vi fokuserar framförallt på är att sprida förståelse, tolerans och kärlek, ge säkerhet
för ungdomar, bekämpa diskriminering, segregering, generaliseringar och
främlingsfientlighet, främja integration. Vi arbetar aktivt med att stimulera befintliga
verksamheter för ett gott syfte som främjar integrationen framförallt i Kalmar.
Idag har verksamheten 481 (283 killar, 198 tjejer) anhängare i Kalmar och totalt sett cirka
1000 anhängare runt om i Sverige.
Mehdi Chafik
Född i Casablance, flyttade Mehdi Chafik till Paris 1996 för att studera visuell
kommunikation. Senare flyttade han till Dublin där han tog kandidatexamen i fri konst. Han
har varit en frilansfotograf sedan dess och arbetar hårt för att få en fräsch stil på sitt arbete.
Mehdi är en kommersiell fotograf som arbetar i stående och dokumentär fotografi. I sitt
konstnärliga arbete använder Mehdi hans mångkulturella bkgrund och social-teori för att
undersöka frågor kring identitet och invandring. Mehdi har tilldelats ett bidrag för att
producera en kritisk dokumentär av olika flyktingläger i dem olika städer runt om i Sverige.
Download