2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

advertisement
K YSELYLOMAKE : FSD2958 K ANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012
Q UESTIONNAIRE : FSD2958 C ITIZEN D ELIBERATION
2012
ON I MMIGRATION :
S URVEY DATA
Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/
This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/
Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
xxxxxxx
ENKÄT
Konfidentiell
Vad anser du om invandring? Ringa in endast ett nummer per fråga.
1. Finland bör ta emot fler invandrare. Tycker du att det är ett dåligt eller bra förslag?
0
1
2
3
4
MYCKET
DÅLIGT
FÖRSLAG
5
6
7
8
9
VARKEN
DÅLIGT ELLER
BRA FÖRSLAG
10
MYCKET
BRA
FÖRSLAG
2. Utlänningars inflyttning till Finland bör begränsas så länge vi har arbetslöshet i Finland.
Tycker du att det är ett dåligt eller bra förslag?
0
1
2
3
4
MYCKET
DÅLIGT
FÖRSLAG
5
6
7
8
9
VARKEN
DÅLIGT ELLER
BRA FÖRSLAG
10
MYCKET
BRA
FÖRSLAG
3. Tycker du att Finland blir ett sämre eller bättre land att leva i av att människor från andra länder
kommer för att bo här?
0
1
2
3
ETT
SÄMRE
LAND
4
5
6
VARKEN
SÄMRE
ELLER BÄTTRE
I vilken utsträckning tar du avstånd från eller
instämmer i följande påståenden?
7
8
9
10
ETT
BÄTTRE
LAND
TAR
TAR
INSTÄMSTARKT AVSTÅND
MER
AVSTÅND
INSTÄMMER
STARKT
4. Det är bra för Finlands ekonomi att människor från andra länder
kommer för att bo här.
5. Invandrare tar jobb från infödda finländare.
6. Invandrare borde ha samma rätt till sociala förmåner som
finländare även om de inte var finländska medborgare.
7. Staten och kommunerna använder för mycket pengar på
att stöda invandrare.
8. Invandring utgör ett allvarligt hot mot vår nationella identitet.
xxxxxxx
9. Alla som vill komma till Finland för att bo och arbeta här
ska få göra det.
Enkäten fortsätter på andra sidan
TAR
TAR
INSTÄMSTARKT AVSTÅND
MER
AVSTÅND
10. Invandringspolitiken bör i första hand gynna kristna personer
framom andra trosinriktningar.
11. Allmänt taget anpassar sig invandrare bra till det finländska
samhället.
12. Jag skulle gärna ha en invandrare som arbetskamrat.
13. Jag skulle acceptera en invandrare som familjemedlem.
14. Jag skulle gärna ha invandrare som grannar.
15. Är du?
Man
Kvinna
16. Vilket år är du född?
19
17. Vilken är den högsta utbildningsnivå som du har slutfört?
Grundskolans lågstadium, folkskola
Grundskolans högstadium, mellanskola
Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
Studentexamen
Yrkesinstitutexamen, specialyrkesexamen
Högre institutexamen, yrkeshögskoleexamen, lägre högskoleexamen
Högre högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
Annat, vad?
18. Ja, ni får kontakta mig i fortsättningen inom ramen för forskningsprojektet.
Ja
Nej
Tack för ditt deltagande!
INSTÄMMER
STARKT
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards