Riktlinjer för förvärv och insamling vid Nordiska museets arkiv

Riktlinjer för förvärv och insamling vid Nordiska museets arkiv
STIFTELSEN NORDISKA MUSEET
Avd. Samlingarna
Beslut i direktionen 2011-03-22
Riktlinjer för förvärv och insamling vid Nordiska museets arkiv
Nordiska museets arkiv är en sektion inom avdelningen Samlingarna. Arkivet är ett
museiarkiv knutet till museets verksamhet, men också ett enskilt arkiv i kretsen av offentligt
tillgängliga arkiv. Stiftelsen Nordiska museet har rätt att begränsa tillgången till
handlingarna i arkivet.
Föreliggande riktlinjer för förvärv och insamling vid arkivet är kopplat till museets
insamlingsprogram och insamlingspolicy samt till museets forskningspolicy.
Arkivets insamling omfattar olika typer av arkivmaterial:
· Handlingar som hör till ämbetsarkivet, exempelvis diarieförda handlingar och
räkenskaper. Hit hör också material som tillkommit som ett resultat av museets
insamling i form av dokumentationer inklusive fotodokumentation, frågelistsvar,
resultat av skrivupprop och fältarbeten. Handlingar som hör samman med vissa
föremålsförvärv räknas också hit.
· Handlingar som förvärvas av arkivet, i form av enskilda arkiv.
Prioriterade områden
Nordiska museets arkiv utgår från samma övergripande mål som museets insamling,
nämligen att säkerställa ett material genom vilket människor kan ta del av sin historia och
få nya perspektiv på sin samtid.
Fem övergripande riktlinjer bör genomsyra arkivets insamling, i enlighet med Nordiska
museets insamlingspolicy:
· Människan i centrum: Människan skall stå i centrum, enskilt och i grupp, som kulturell
och social individ i sin miljö.
· Sammanhang och perspektiv: Arbetet skall bidra till att skapa sammanhang och
nyanserade perspektiv över tid och rum och att sätta in individens erfarenheter i ett
sammanhang som relaterar till det omgivande samhället och det historiska djupet. De
olika källmaterialen skall komplettera varandra.
· Bredd och mångfald: Arbetet skall genomsyras av mångfald och på ett så allsidigt sätt
som möjligt spegla sociala och kulturella identiteter under olika tider. Insamlingen
skall uppmärksamma olika aspekter såsom etnicitet, kön, genus och sexualitet, klass
och generation, trosuppfattning samt geografiska variationer.
· Samverkan: Verksamheten skall samverka med andra kulturarvsinstitutioner och
lärosäten samt samhället i övrigt, nationellt och internationellt.
· Etik: Policyn följer ICOM:s etiska regler för museer.
Prioriterade områden utgörs av museets profilområden:
· Kläder och mode
· Hem och bostad
· Seder och bruk
· Naturbruk
Inom ramen för museets profilområden har i insamlingsprogrammet tre frågekomplex
identifierats, vilka bör vara vägledande även för arkivets insamling: rum, plats och mobilitet,
livsåskådning och tro samt det hållbara samhället.
Vid förvärv beaktas områden där det finns betydande luckor i arkivet, tidsmässigt,
geografiskt och med hänsyn till kön, klass, generation och etnicitet.
Arkivet förvärvar dokument som kompletterar insamlade föremål.
Vid insamling av fotografi bör även andra kriterier beaktas, såsom att
· Den utnyttjade fotografiska tekniken bedöms angelägen att vara representerad i
arkivet.
· Den aktuella fotografen, oavsett om det är en yrkesfotograf eller amatörfotograf,
försvarar en plats inom området för fotografi av kulturhistorisk betydelse
Förvärvssätt
Det vanligaste förvärvssättet är gåvor av skilda slag, i sällsynta fall köp. Arkivet tar inte emot
depositioner.
Arkivet förvärvar framför allt enskilda arkiv, oftast personarkiv. Inför varje förvärv tas
ställning till om Nordiska museets arkiv är lämplig mottagare och, om inte, vilket annat
svenskt arkiv som är den lämpligaste mottagaren av materialet.
Alla externa förvärvsförslag går till arkivchefen, som delegerar bedömningen till lämplig
handläggare. En skriftlig motivering för förvärv utgör underlag för beslut vid förvärvsmöte.
Vid varje förvärv upprättas ett reversal, beskrivning av arkivets innehåll, omfång,
överlåtelseform, tillgänglighet, övriga speciella villkor, uppgifter om donator och mottagare
samt, slutligen, kategori av arkiv. Vid förvärv av större fotografarkiv skall avtal upprättas
I syfte att samordna värderingen av de olika förvärven skall arkivet vara representerat vid
antikvariska avdelningens förvärvsmöten och vice versa.
Arkivet säger i princip nej till
· Material utan känd proveniens
· Kopior av material, som förvaras på andra offentliga institutioner
· Arkiv som utgörs av enstaka och udda handlingar
· Arkiv som redan finns representerade i avsevärd mängd.