Jussis Björlings kända och daterade sångframträdanden i konsert

Jussis Björlings kända och daterade sångframträdanden
i konsert, opera och radio
Jussi Björling's known and dated singing performances
in concert, opera and radio
Årlig statistik, som även redovisar museets dokumentation av framträdandena
Annual statistics, also showing the museum's documentation of the performances
ted
en
m
u
s
c
ce
do
an
ram
es
g
m
c
ws
r
o
n
o
a
Pr
vie
ly
erf
nly
e
m
n
&
r
r
p
o
o
f
o
f
ty
ity
ro
erf
ms
ro
lici
be
be
blic
/ P
gra
ub
r
u
m
m
o
P
a
n
r
u
e
/P
N
/
Nu
de
/P
/Y
r/
et
an
n/
År
ne
am
ram
äd
icit
de
r
l
r
o
g
i
t
n
g
b
s
a
pu
pro
en
Pro
ram
räd
ef
rec
ara
ara
t&
mt
d
l
B
B
e
a
a
a
t
r
i
t
ter
af
An
blic
en
mm
Pu
um
Su
k
o
td
tal
To
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1
45
62
90
67
111
39
145
114
88
78
137
12
7
8
41
81
75
99
98
139
122
83
88
69
65
50
63
83
90
75
84
47
74
66
67
63
52
41
41
1
45
61
84
65
105
36
139
112
84
76
123
11
4
1
20
25
16
34
39
61
52
41
31
29
26
25
30
40
40
29
24
20
28
30
39
25
28
17
16
1
1
3
1
2
1
2
1
6
15
9
17
6
7
5
4
3
9
4
5
2
1
1
1
4
7
4
6
7
10
6
1
3
1
2
7
7
8
12
14
12
21
29
29
30
22
28
35
43
35
52
21
39
25
19
26
19
20
25
1
45
62
85
65
108
36
140
114
85
78
124
11
4
8
37
41
40
48
58
80
68
65
69
59
61
49
59
76
84
68
83
45
73
62
68
57
47
40
41
2
10
14
21
19
35
7
45
48
21
14
21
2
1
22
70
62
95
112
147
137
143
128
131
103
90
128
150
127
122
140
84
100
77
99
104
88
68
95
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Summa
Total
57
52
41
49
44
18
3121
19
19
18
22
14
8
1812
5
4
7
3
4
169
Därav / During 1915-1927:
989
942
3
Därav / During 1928-1960:
2132
870
166
29
21
18
16
22
11
707
53
44
43
41
40
18
2683
117
81
71
89
66
60
3366
9
954
259
698
1729
3107
Publicitet: annons, notis eller recension i pressen (i några fall opublicerad
recension eller recension på Internet), reklamblad eller affisch finns i museets samling,
däremot inte särskilt tryckt program.
Publicity: advertisement, review or other publicity from the press (or Internet)
in the museum collection, but not an especially printed program.
Program: endast särskilt tryckt program (i original eller kopia) finns i museets samling.
Program: only especially printed program (original or photocopy) in the museum collection.
Publicitet + program: både publicitet och program enligt ovanstående definition finns i museets samling.
Publicity + program: both publicity as above and program in the museum collection.
Totalt dokumenterade: summan av närmast föregående tre kolumner.
Performances documented: the sum of the three preceding columns.
Även radiokonserter utan publik i studion räknas in bland framträdandena.
Cavalleria rusticana och Pagliacci på samma kväll betraktas som två framträdanden.
Radio concerts without an audience included among performances.
Cavalleria rusticana and Pagliacci on the same night regarded as two performances.
161010