PROTOKOLL
2005-11-23
REGIONFULLMÄKTIGE
§ 32-42
Tid:
kl. 19.00-21.05
Plats:
Rådhuset, Halmstads kommun, Halmstad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Vid sammanträdet informerade Kajsa Vik regionfullmäktige om verksamheten
inom Coompanion Halland.
---------------------------------------------------------------------------------------------§ 32
Sammanträdet öppnades
Regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Karl-Gunnar Svensson hälsade alla välkomna
och förklarade sammanträdet öppet.
§ 33
Upprop
Vid uppropet var de ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande som har
förtecknats i bilaga 1.
Förhinder att delta i sammanträdet hade anmälts av:
Förhinder
Tjänstgörande ersättare
Anne Marie Brodén (m)
Ingegerd Sahlström (s)
Liselotte Svensson (m)
Elisabeth Pettersson (kd)
Marianne Kierkemann (m)
Åke Eliasson (s)
Maj-Britt Rane-Andersson (s)
Madelene Nordström (fp)
Stina Lindberg (s)
Mats Eriksson (m)
Göran Karlsson (c)
Harri Lötjönen (v)
Eva Pehrsson-Karlsson (c)
Inger Karlsson (s)
Lisbeth Waagstein (m)
Jan Claesson (s)
Carl Gustaf Nilsson (m)
Anneli Hammar (kd)
Kenneth Nilsson (fp)
Bengt Göran Persson (s)
Bo Gunnar Åkesson (m)
Margareta Andersson (c)
Kjell-Arne Andersson (s)
Lennart Andrén (m)
Jeanette Qvist (s)
2005-11-23
2
§ 34
Val av protokolljusterare
Regionfullmäktiges beslut:
att jämte ordföranden utse Lennart Eriksson (c) och Inger Johansson (s) att justera
protokollet. Justeringen äger rum onsdagen 30 november kl. 14.00 på regionkansliet,
Halmstad.
§ 35
Tillägg till föredragningslistan
Regionfullmäktiges beslut:
att lägga till ärendet Val av ledamöter till styrelsen i Teater Halland AB.
§ 36
Svar på motion Hallandsmodellen
RH05104
Regionfullmäktige remitterade vid sitt sammanträde 8 juni 2005 en motion
från Maj-Britt Rane-Andersson (s) och Åke Eliasson (s) om Hallandsmodellen.
Regionstyrelsens förslag:
att anse motionen besvarad.
Regionfullmäktiges beslut:
Enligt regionstyrelsens förslag.
§ 37
Utvärdering av Region Halland
RH04213
Förbundsordningen anger att ”Den regionala samverkan i Halland avses
bedrivas inom Region Halland under mandatperioden 2003-2006.
Förbundet skall under denna tid låta utvärdera verksamheten inför mandatperioden 2007-2010.”
Vid regionfullmäktiges sammanträde 6 oktober 2004, § 29, fick de förtroendevalda revisorerna uppdraget att låta utvärdera Region Halland. För att genomföra
utvärderingen utsåg revisorerna Institutionen för Samhällskunskap vid Växjö
universitet. Revisorerna har presenterat resultatet av utvärderingen för regionstyrelsen vid sammanträdet 28 september 2005.
Ärendet föredrogs av Gunnel Bengtsson, förtroendevald revisor.
2005-11-23
3
Regionstyrelsens förslag:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att utse en politisk arbetsgrupp som ska ta fram
förslag till politisk organisation och arbetsformer inför nästa mandatperiod, samt
att förslaget ska presenteras för regionfullmäktige i juni 2006.
Yrkanden
Bengt Ekberg (s) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag. Gösta Bergenheim (m),
Jana Nilsson (s) och Christer Samuelsson (c) instämde i Bengt Ekbergs yrkande.
Rolf Kenneryd (c) yrkade att första att-satsen skulle tillföras ordet ”arbetsuppgifter”
och lyda ”att ge regionstyrelsen i uppdrag att utse en politisk arbetsgrupp som ska ta
fram förslag till arbetsuppgifter, politisk organisation och arbetsformer inför nästa
mandatperiod.
Annelie Gustafsson (v) yrkade att första att-satsen skulle tillföras meningen ” med
representation från alla politiska partier i regionfullmäktige” och lyda ”att ge regionstyrelsen i uppdrag att utse en politisk arbetsgrupp med representation från alla politiska
partier i regionfullmäktige som ska ta fram förslag till politisk organisation och arbetsformer inför nästa mandatperiod”. Ingeborg Oléni (spi) instämde i Annelie Gustafssons
yrkande.
Proposition
Sedan överläggningarna hade avslutats ställde ordförande proposition om bifall eller
avslag på Rolf Kenneryds tilläggsyrkande och förklarade att Rolf Kenneryds yrkande
hade avslagits.
Därefter ställde ordförande proposition om bifall eller avslag på Annelie Gustafssons
tilläggsyrkande och förklarade att Annelie Gustafssons yrkande hade avslagits.
Votering begärdes och regionfullmäktige godkände följande propositionsordning:
Den som avstyrker Annelie Gustafssons yrkande röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Votering
Med 37 ja-röster för avslag mot 17 nej-röster för bifall avslog regionfullmäktige
Annelie Gustafssons yrkande. Se voteringsbilaga 1.
I ärendet yttrade sig Kaj Berntsson (s), Larry Söder (kd) och Lars Glimvik (m).
2005-11-23
4
Regionfullmäktiges beslut:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att utse en politisk arbetsgrupp som ska ta fram
förslag till politisk organisation och arbetsformer inför nästa mandatperiod, samt
att förslaget ska presenteras för regionfullmäktige i juni 2006.
Reservation
Ingeborg Oléni (spi), Annelie Gustafsson (v), Conny Loftander (v), Ulla Bonebjär
(spi) och Tove Bergman (mp) reserverade sig mot beslutet.
§ 38
Ekonomi- och verksamhetsuppföljningsrapport 2005 delårsbokslut och prognos 2
RH05082
Regionstyrelsen har ansvar för uppföljning av verksamheter inom Region Halland.
Enligt fastställd ordning för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska redovisning
till regionfullmäktige ske vid juni- och novembersammanträdena.
Andra uppföljningstillfället genomförs efter åtta månader och innehåller dels resultaträkning som visar det faktiska utfallet för perioden dels en prognos över resultatet
för det innevarande verksamhetsåret.
Regionstyrelsens förslag:
att godkänna delårsbokslut 2005 och årsprognos 2.
Regionfullmäktiges beslut:
Enligt regionstyrelsens förslag.
2005-11-23
5
§ 39
Budget och verksamhetsplan för 2006 samt ekonomisk plan 2006-2008
Regionstyrelsens presidium har tagit fram förslag till budget och verksamhetsplan
för 2006 samt ekonomisk plan för 2006-2008.
Regionstyrelsens förslag:
att fastställa 2006 års nettobudget för Region Hallands totala verksamhet som upptar
uppskrivning av intäkter från förbundets medlemmar med index för kommande år om
2,81 % enligt förbundsordning, innebärande ett positivt resultat om 1 400 000 kronor,
att anvisa ett regionbidrag om 17 459 000 kronor för folkhögskoleutbildning.
att den interkommunala ersättningen för utbildningar vid naturbruksgymnasierna
skrivs upp med 1,6 % för 2006
att naturbruksgymnasierna ska bedriva sin verksamhet utan finansieringsbidrag,
att fastställa ekonomisk ram för institutionsuppdrag om 33 024 000 kronor,
att fastställa ekonomisk ram för organisationsuppdrag om 14 654 000 kronor,
att fastställa ekonomisk ram för HallandsTurist om 1 924 000 kronor,
att fastställa investeringsram för 2006 till 4 600 000 kronor,
att om oförutsedda behov uppstår medge regionstyrelsen möjlighet att ianspråkta
medel upp till en miljon kronor ur 2006 års budgeterade resultat,
att finansiellt mål för 2006 är en soliditet på 28 % med ett långsiktigt mål på 30 %
fr o m 2007,
att avsättningarna till pensionsmedel för Region Halland får återlånas i verksamheten, samt
att i övrigt anta regionstyrelsens förslag till Region Hallands verksamhetsplan för 2006.
Yrkanden
Gösta Bergenheim (m) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag. Bertil Nilsson (fp) och
Inger Johansson (s) instämde i yrkandet.
Fatima Svanå (fp) yrkade att ett mål för 2006 tillförs verksamhetsplanen under rubriken
4.4.2 med skrivningen ”- fler insatser för att motverka psykisk ohälsa”. Bertil Nilsson (fp)
och Inger Johansson (s) instämde i tilläggsyrkandet.
Proposition
Sedan överläggningarna hade avslutats ställde ordförande proposition om bifall eller
avslag på Fatima Svanås tilläggsyrkande och förklarade att yrkandet hade bifallits.
I ärendet yttrade sig Annelie Gustafsson (v).
2005-11-23
6
Regionfullmäktiges beslut:
Enligt regionstyrelsens förslag, samt
att ett mål för 2006 tillförs verksamhetsplanen under rubriken 4.4.2 med skrivningen
”- fler insatser för att motverka psykisk ohälsa”.
§ 40
Bildande av nytt aktiebolag, Teater Halland AB
RH05074
Regionstyrelsen beslöt 30 mars 2005, § 29, att ge regionkansliet i uppdrag att
utarbeta förslag till bildandet av ett aktiebolag för teaterverksamhet och därmed
förenlig verksamhet, Teater Halland AB.
Regionstyrelsens förslag:
att bilda ett nytt aktiebolag för teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet,
att godkänna förslag till bolagsordning för Teater Halland AB,
att aktiekapitalet om 500 000 kronor ska finansieras genom att Hallands länsteaterförening överför motsvarande belopp ur Teater Hallands eget kapital till Region Halland,
att bidrag till Teater Halland som hittills lämnats till Hallands länsteaterförening
fortsättningsvis ska lämnas som ägarbidrag till bolaget, samt
att fastställa förslaget till ägardirektiv.
Yrkanden
Dan Skantz (s) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.
Göran Sallander (fp) yrkade i första hand ”återremiss emedan representativiteten
är undermåligt tillgodosedd vad beträffar antalet ledamöter i bolagets styrelse.
Varken demokrati- eller jämställdhetskrav är tillgodosedda” och i andra hand
”bolagsordningens § 7 omfattar 5 ledamöter i styrelsen”.
Proposition
Sedan överläggningarna hade avslutats ställde ordförande proposition om bifall eller
avslag till Göran Sallanders yrkande om återremiss och förklarade att yrkandet hade
avslagits.
2005-11-23
7
Därefter ställde ordförande proposition om bifall eller avslag till Göran Sallanders
yrkande om utökat antal ledamöter i styrelsen för Teater Halland AB och förklarade
att yrkandet hade avslagits.
Votering begärdes och regionfullmäktige godkände följande propositionsordning:
Den som avstyrker Göran Sallanders yrkande röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Votering
Med 43 ja-röster för avslag mot 11 nej-röster för bifall avslog regionfullmäktige
Göran Sallanders yrkande. Se voteringsbilaga 2.
Regionfullmäktiges beslut:
att bilda ett nytt aktiebolag för teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet,
att godkänna förslag till bolagsordning för Teater Halland AB,
att aktiekapitalet om 500 000 kronor ska finansieras genom att Hallands länsteaterförening överför motsvarande belopp ur Teater Hallands eget kapital till Region Halland,
att bidrag till Teater Halland som hittills lämnats till Hallands länsteaterförening
fortsättningsvis ska lämnas som ägarbidrag till bolaget, samt
att fastställa förslaget till ägardirektiv.
§ 41
Val av ledamöter till styrelsen i Teater Halland AB
RH03115
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar uppdra till bolagsstämman
i Teater Halland AB att utse Göran Karlsson (c), Marianne Kierkemann (m) och
Jan Olof Johansson (s) till ledamöter i styrelsen samt att utse Göran Karlsson till
ordförande.
Yrkande
Kenneth Nilsson (fp) yrkade på återremiss ”valberedningens ledamöter ej till fullo
deltagit i utformande av förslag och bör delta”.
Proposition
Sedan överläggningarna hade avslutats ställde ordförande proposition om bifall eller
avslag till Kenneth Nilssons yrkande om återremiss och förklarade att yrkandet hade
avslagits.
2005-11-23
8
Regionfullmäktiges beslut:
att uppdra till bolagsstämman i Teater Halland att utse Göran Karlsson (c), Marianne
Kierkemann (m) och Jan Olof Johansson (s) till ledamöter i styrelsen, samt
att utse Göran Karlsson till ordförande.
§ 42
Sammanträdestider för 2006
Regionfullmäktige ska fastställa sammanträdestider för regionfullmäktiges
sammanträden.
Regionfullmäktiges presidiums förslag:
att regionfullmäktige sammanträder 15 mars, 14 juni, 18 oktober och
29 november 2006.
Regionfullmäktiges beslut:
Enligt presidiets förslag.
Vid protokollet
Monica Sjögren
Justerat 2005-11-30
Karl-Gunnar Svensson
ordförande
Lennart Eriksson
Inger Johansson
Protokollets justering är tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla 2005-12-01.
Inga-Britt Svensson
Registrator