Vad händer 2017? - Länsstyrelserna

advertisement
2017-03-21
Vad händer 2017 inom länets vattenförvaltning?
Klassning av nya miljögifter
Länsstyrelsen klassar och riskbedömer nya prioriterade ämnen, som exempelvis dioxiner, PFOS, PFAS och några bekämpningsmedel. Detta görs för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten (bara PFAS). Klassningar och behov av åtgärder kommer att diskuteras under ett samråd som startar i november 2017.
Åtgärdsplaner för vattenkraft
Åtgärdsplaner för vattenkraft behövs för Göta älv och nedre delarna av Gullspångsälven
och Ätran. Göta älv och delar av Ätran är utpekade som kraftigt modifierade vatten
(KMV) på grund av att de har stora vattenkraftverk som har betydelse för samhällets
energiförsörjning. Älvarna kommer därför få lägre miljökrav för den miljö som vattenkraften påverkar jämfört med vatten som inte är utpekade som KMV. Men även kraftigt
modifierade vatten behöver åtgärder som inte påverkar landets energiförsörjning, som
exempelvis att fiskar ska kunna vandra förbi kraftverksdammarna. Planerna tas fram i
samverkan med grannlänen under 2017 och presenteras vid ett samråd som startar i februari 2018.
Miljömål och åtgärdsplan för vattenförvaltningen
Länet fick i december 2016 nya miljökvalitetsnormer och fastställda åtgärdsprogram för
Västerhavets respektive Södra Östersjöns vattendistrikt. Flera av de åtgärder som behövs inom vattenförvaltningen är också viktiga för att nå landets miljömål. Vattenåtgärderna kommer därför med i länets åtgärdsprogram för miljömålen.
Utbildning i miljökvalitetsnormer för vatten
Beredningssekretariatet kommer efter sommaren att ordna utbildningar för kommunerna
om miljökvalitetsnormer. En dom i EU, den så kallade Weserdomen, har inneburit en
ny praxis för hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska användas.
Ny klassning 2018 med fler sjöar och grundvatten
Vart sjätte år bedömer vi hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten mår och
2018 startar den tredje statusklassningen. Nu kommer fler sjöar klassas eftersom de som
är större än 50 hektar kommer att ingå i en vattenförekomst. Tidigare låg gränsen vid
100 hektar. De små sjöarna kommer, där det går, att anslutas till en befintlig vattenförekomst. Även grundvattenförekomsterna håller på att revideras och de kommer att bli något fler.
Sida
1(2)
2017-03-21
Revidering av bedömningsgrunder
Länsstyrelserna statusklassar vatten på ett standardiserat och likartat sätt inom hela landet och EU, något som beskrivs bland annat i vattendirektivet och i olika bedömningsgrunder. Havs- och vattenmyndigheten håller nu på att revidera bedömningsgrunderna.
Några av de biologiska undersökningarna kommer att få ändrade beräkningsindex.
Även kustvatten kommer få bedömningsgrunder för hydromorfologi.
Mätdata samlas in till nästa klassning
Hösten 2017 kommer Länsstyrelsen starta en insamling av mätdata som ska användas
vid statusklassningen 2018. Många vattenråd och vattenvårdsförbund rapporterar idag
mätdata till de nationella datavärdarna. Dessa data har vi tillgång till, men vi behöver
även resultat från enstaka mätningar och kampanjer. Om du har sådana mätdata som
kan användas i statusklassningen tar vi gärna emot dem.
Mätkampanj
Länsstyrelsen genomför under 2017 en mätkampanj för att få ett bättre underlag till
nästa klassning. Vi har frågat kommuner och vattenråd om de vill delta i några av
undersökningarna. Aktuella undersökningar är bland annat:
 Elfiske, bottenfauna och kiselalger i vattendrag
 Växtplankton i sjöar
 Miljögifter, metaller, bekämpningsmedel i vatten eller i fisk
 Makrofauna i mjukbotten, hydrografi och växtplankton i kustvatten
 Kemiska analyser i grundvatten
Download