Statens försäljning av SAS

advertisement
N2016/06468/SB
Näringsdepartementet
Till riksdagen
Närings- och innovationsministern
Svar på fråga 2016/17:134 av Sofia Fölster (M) Statens
försäljning av SAS
Sofia Fölster har frågat mig varför jag inte lagt fram en konkret
tidsplan för när hela det statliga ägandet i SAS ska vara avyttrat och
varför inte det statliga ägandet minskas mer kraftfullt redan via denna
försäljning.
Regeringens har sedan 2009 ett bemyndigande från riksdagen att vid
lämplig tidpunkt minska ägandet i SAS AB. En sådan minskning ska i
så fall ske successivt och på ett ansvarsfullt sätt. Regeringen anser att
statens aktier i SAS AB bör avyttras, helt eller delvis, förutsatt att
marknadsförutsättningarna är goda och att bolagets finansiella
situation inte bedöms påverkas negativt av avyttringen vid respektive
avyttringstillfälle.
Stockholm den 26 oktober 2016
Mikael Damberg
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards