2016/17:1318 Regelförenklingar för företag

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-05-01
Besvaras senast
2017-05-10 kl. 12.00
Till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
2016/17:1318 Regelförenklingar för företag
Enligt Tillväxtverket ökar den administrativa kostnaden för landets företag
kraftigt på grund av nya eller ändrade regler. Bara under 2016 ökade
kostnaderna med 3,6 miljarder kronor.
Även andra kostnader än de administrativa har till följd av regeländringar ökat
med 2 miljarder kronor under förra året. Totalt ökade regelbördan för företagen
under 2016 med 5,6 miljarder kronor, exklusive skatter och avgifter. De ökade
kostnaderna slår givetvis hårt mot företagens ekonomi, vilket minskar
konkurrenskraften och hindrar dem att expandera, vilket i sin tur minskar
tillväxttakten.
Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste åren kommer
ökningen av företagens administrativa kostnader vid utgången av nästa år att
motsvara hela den minskning som genomfördes under de två tidigare
mandatperioderna.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister
Mikael Damberg:
Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska svenska företags
administrativa kostnader och därigenom stärka deras konkurrenskraft?
………………………………………
Sten Bergheden (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)