Case Management (CM) Är ett samarbete mellan landsting och

advertisement
Landstinget och Kommunerna i Kalmar län - i samarbete
Case Management
(CM)
I vår modell samarbetar landstinget och länets
12 kommuner
Sammanhållet stöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning
En service som erbjuds utan kostnad för
klienten
Vad är en CM?
• Utbildad, namngiven person som
samordnar insatser enligt modellen
Integrerad psykiatri med tonvikt på
resursgruppsarbete
• Har mandat att planera, organisera och
följa upp insatser för klienten
• I vår modell av CM finns två personer, en
från landstinget och en från kommunen
Vem kan få en CM?
 18 år eller äldre och lider av psykisk ohälsa
som är eller kan tänkas bli av långvarig
karaktär
 Den psykiska ohälsan kan vara kombinerad
med annan sjukdom eller nedsättning
 Svårigheterna påverkar Din livssituation och
möjligheterna till ett självständigt liv i
samhället
 Du och Dina anhöriga/närstående upplever
att det är svårt att få det samlade stödet som
behövs från kommunen, landstinget och
andra inblandade
Bedömningsteam
• CM-representanter träffas var 14:e dag för
bedömning av nyinkomna förfrågningar
• Vid ja till förfrågan utses två CM som påbörjar
uppdraget
• Vid nej till förfrågan ges en skriftlig
motivering och eventuella förslag på åtgärder
• Teamets arbete kvalitetssäkras och följs upp
enligt modellen
CM:s arbetsuppgifter
• Kartlägga klientens livssituation och
behov
• En övergripande uppgift är att samordna
insatser utifrån klientens behov
• Planera med klienten för gemensamma
beslut
• Säkerställa kontinuitet i kontakter
• Resursgrupp skapas av viktiga personer
som klienten godkänner
• Resursgrupp, klient och CM har samlat
ansvar för genomförande av insatser och
vara problemlösare
• Ge stöd till anhöriga/närstående
Ställföreträdande CM
• Utsedd från motsatt huvudman
• Ska underlätta CM-kontakt hos den
andra huvudmannen
• Ska vara uppdaterad och kan gå in
för ordinarie CM vid längre frånvaro
Resursgrupp
• Samla klientens utvalda nätverk
• Klienten bestämmer vilka som ska delta
• Tillfälligt deltar t.ex. handläggare från Fk, Af,
terapeuter
• Samlas inom tre månader
• CM förbereder medlemmar på klientens
behov, planer, personliga mål
• Utgår från den personliga utvecklingsplanen
• Uppföljning var tredje månad
Organisationsstöd
Strategisk ledningsgrupp
Verksamhetschefer och socialchefer
från kommun och landsting
Ger organisationernas uppdrag till
varje enskild Case Manager
Operativ ledningsgrupp
Enhetschefer från landstinget
och de olika kommunerna
Kvalitetssäkring
Programtrohet
Struktur
Resultat
Avvikelseanalys
Dokumentation
Handledning
Ltkalmar.se



Under Hälsa & Vård eller För Vårdgivare
finns CM info
Förfrågan om CM finns att skriva ut
Arbetsmaterial för CM m.m.
Tack för er
uppmärksamhet
Download