viktimologi och psykisk ohälsa

advertisement
KURSPLAN
Institutionen för hälsovetenskap
Kurskod
KRR100
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa, 7.5 högskolepoäng
Criminology: victimology and mental ill health, 7.5 HE credits
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
2011-10-28
2014-02-19
Prefekt
V14
Utbildningsnivå
Grundnivå
Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
beskriva och redogöra för viktimologins - läran om brottsoffer - framväxt samt dess
grundläggande begrepp
tillämpa viktimologiska begrepp i enklare analyser av empiriskt material för att
beskriva hur (brotts)offer konstrueras som individproblem respektive
samhällsproblem
beskriva och problematisera det brottsförebyggande och brottsofferomhändertagande
arbetet med särskilt utsatta och sårbara (brotts)offer
redogöra för olika samhälleliga aktörers skyldigheter gentemot brottsoffer
redogöra för och problematisera underliggande maktstrukturer såsom genus/kön,
etnicitet, klass och ålder för konstruktionen av brottsoffer
kunna värdera sin egen kunskapsutveckling och sitt behov av ytterligare kunskap och
kompetens
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Eller:
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom en skriftlig hemtentamen samt seminarier.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination (ej salstentamen) men ligger
nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg.
Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det (de) mål som inte
uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats
examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för
examination (www.hv.se).
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
1(4)
Utskriven: 2017-07-14 18:26:57
Övriga föreskrifter
Betygsskala: U/G
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
2(4)
Utskriven: 2017-07-14 18:26:57
BILAGA
Institutionen för hälsovetenskap
Kurskod
KRR100
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa, 7.5 högskolepoäng
Criminology: victimology and mental ill health, 7.5 HE credits
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
2011-10-28
2014-02-19
Prefekt
V14
Utbildningsnivå
Grundnivå
Kursens huvudsakliga innehåll
viktimologiska teorier och begrepp i ett svenskt och internationellt perspektiv
identifierings- och definitionsprocesser av brottsoffer på individuell, mellanmänsklig
och strukturell nivå
forskningsområden inom viktimologin utifrån kriminologiska, juridiska,
beteendevetenskapliga och sociala perspektiv
konsekvenser av brottsutsatthet med betoning på särskilt utsatta och sårbara
(brotts)offer.
myndigheters reglerade skyldigheter
Utbildningsområde
SA 100%
Ämnesgrupp
Kriminologi
Huvudområde(n)
Sociologi
Successiv fördjupn.
G1N
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
3(4)
Utskriven: 2017-07-14 18:26:57
BILAGA - LITTERATURLISTA
Institutionen för hälsovetenskap
Kurskod
KRR100
Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa, 7.5 högskolepoäng
Criminology: victimology and mental ill health, 7.5 HE credits
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
2011-10-28
2014-02-19
Prefekt
V14
Utbildningsnivå
Grundnivå
Litteratur
Björkman, Jenny, Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke & Hägglund, Bo (red.) (2004).
Utsatta och sårbara brottsoffer. 1. uppl. Stockholm: Jure.
Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.) (2012). Viktimologisk forskning:
[brottsoffer i teori och metod]. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Jonsson, Adam (2012). Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade: en rapport
om sexuella trakasserier i skolan.(Rapport 2012:1). Stockholm: Kriminologiska
institutionen, Stockholms universitet. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.87747.1336656979!/menu/standard/file/Rappor
t%20nr%201%202012.pdf
Torstensson Levander, Marie (2007). Trygghet, säkerhet, oro eller risk?:
begreppsdefinitioner och mått.Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.
[Elektronisk]. Tillgänglig:
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-309-4.pdf?issuusl=ignore
Åkerström, Malin (2007). Coola offer. Unga mäns balansering av brottsofferidentiteten. I H.
von Hofer & A. Nilsson (red.) Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och
kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham.Rapport 2007:1. Stockholm Kriminologiska
institutionen. Stockholms universitet. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.61981.1322692020!/menu/standard/file/Brott_i
_valfarden_Fs_HT.pdf
Kompletterande material
Vetenskapliga artiklar samt material från offentliga organisationer och myndigheter
tillkommer.
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
4(4)
Utskriven: 2017-07-14 18:26:57
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards