4. Varför uppkom retorik i det antika Grekland? Motivera.

Retorik - från Demosthenes till Obama
Vad har Demosthenes, Winston Churchill och Barack Obama
gemensamt?
Retorik är en mångtusenårig konst med rötter i det antika Grekland. Intresset
för retorik har sedan dess uppkomst varierat. Ibland har intresset varit stort,
ibland mindre. I den här övningen får du en historisk överblick över retorikens
uppkomst och utveckling. Du får också bekanta dig med några kända
retoriker.
Uppgifter
Läs reportaget Retorik — från Demosthenes till Obama.
1. Varför har det genom historien funnits så få kvinnliga talare?
2. Vad är retorik?
3. Vad är en retoriker?
4. Varför uppkom retorik i det antika Grekland? Motivera.
5. Förklara vad de tre lite luddiga begreppen ethos, pathos och logos betyder.
6. Varför var Platon så negativt inställd till retorik?
7. Kanske skapas den bästa retoriken i demokratier. Varför?
8. Vad hette pastorn som höll talet Jag har en dröm?
9. Vad hette den brittiska premiärministern som höll många kända tal under andra
världskriget?
10. Nämn två anledningar till varför man ska lära sig retorik.
Diskutera
A. I vilka vardagssituationer kan retorik komma till användning? Motivera.
B. Intresset för retorik har ökat i Sverige. Vad kan det bero på?
Syfte och centralt innehåll – gymnasiet
Svenska
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt
att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
• Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar
och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt
sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte,
mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Svenska 1, 100 poäng
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik.
Grundläggande källkritik.
Källa: www.skolverket.se
Illustrationer i urval
Cicero.
Aristoteles
Platon.
Sir Winston Churchill
Barack Obama