minimiera icas varusvinn genom nudging

advertisement
MINIMIERAICASVARUSVINNGENOMNUDGING
Vivetattmatsvinnärenonödigklimatbovsomkanminskasgenomattbryta
dåligavanorochuppmuntrasmartarebeteenden.ICACRLogistikvillhadin
hjälpatthittanyaidéerochlösningarpåhursvinnavmatochandraprodukter
kanminimeraspåcentrallagretiVästerås.Härfårduchansenattverkligen
göraskillnadunderenutvecklandepraktikperiodellersomdeliditt
examensarbete!
OMICACRLOGISTIK
ICAGruppenärettavNordensledandedetaljhandelsföretagmedverksamhetinommatoch
måltider,bank,apotek,specialvarorochfastigheter.ICALogistiksmålärattpåettlångsiktigt
hållbartsätthanteraetteffektivtvaruflödesåattdevarorsomkundernaefterfrågarockså
finnstillgängligaiallaICA-butiker.BasenilogistiknätverketiSverigeärfemlagerenheter
somfinnsiBorlänge,Helsingborg,Kallhäll,KungälvochVästerås.ICACRLogistikären
stödfunktionsomstödjerochdriverlogistikutvecklingenienlighetmedICAs
Hållbarhetspolicyochbeslutadestandarderförproduktsäkerhetochmiljö.Totaltarbetar
3000personerinomICALogistikoch8personerinomICACRLogistik.
LagerenheteniVästeråsärenavdestörstaochärbådeettcentrallagerförallaövrigalager
ochlevererardirekttillICAsbutikeriregionen.IVästerås-stadendärICAgrundades-
lagerhållsfrystalivsmedel,kolonialvaror,specialvarorochläkemedel.Härarbetarca1200
personer,varav1000personerärlagermedarbetare.Varjeveckatas50000pallarmed
varoremotpålagret,2200000kollinplockasoch47000rullburarmedvarordistribuerastill
butikfrånlagretiVästerås.
DITTUPPDRAG
Utifråndebeteendensomgerupphovtillsvinnskaduundersökahurmankanändradessa
beteendenmedhjälpavmetodennudging.Arbetsrutinerochkravfinnsföralla
lagermedarbetaresåattsvinnskaminimerasiverksamheten.Utmaningenpåettstortlager
medmångamedarbetareärattallaskaarbetarättochvarsamtmedprodukternahelatiden.
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.
Dittuppdragäratthittanyaidéerochlösningar,genomnudging,somuppmuntrardeträtta
beteendetpålagretiVästeråsförattminskasvinn.
Informationomvartiverksamhetensvinnuppstårochvarförfårduavpersonalpålagret.
Genomattundersökavilketbeteendesomliggerbakomkanbeteendetförändras.Du
användernudgingsommetodmedstortkreativtutrymmeutifråndinaanalyser.
Praktikperioden/examensarbetetgerdigmöjlighetatttestadinaidéerochföljauppvilken
effektdeskapar.
VISÖKERDIGSOM:
Ärenidésprutasomgillaratthittanyalösningar.
Kanarbetasjälvständigt,ärresultatinriktadochgillarattomsättaidéertillhandling.
Villbliexpertpånudging!Alltidigareerfarenhetellerteoretiskkunskapom
beteendevetenskapellernudgingärmeriterande.
Harförståelseförlogistikverksamhet.
Arbetarflytandepåsvenska.
VILLKOR
Omfattning:Hel-ellerdeltidspraktiki10veckormedstartfrånden1:anovemberellerenligt
överenskommelse.Alternativtingåruppdragetsomdelidittexamensarbete
Villkor:Praktikplatsen/examensarbetetärobetaltochböringåidinastudiervidsvenskt
lärosäte.
Arbetsplats:ICAscentrallageriVästeråsmedmöjlighetattarbetahemifrån.Vissersättning
förresoringårenligtöverenskommelse.
ANSÖKANOCHFRÅGOR
Söksenastden23:eoktobergenomattskickaossdittCVochettpersonligtbrev,max1sida.
Vartydligmeddintillgänglighetutöverstudierochvilkenpraktikkursduläser.Namngealla
filerdulämnarin”ICA–FörnamnEfternamn–CV/PB”.AllafrågorbesvarasavSustainergies:
[email protected]
0722408848,KarinNyberg
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards