Beteendeförändring för hållbarhet
- hur att ta hjälp av psykologi och
beteendeekonomi för att skapa hållbara
förändringar
Frida Hylander, leg. psykolog, fil. kand. humanekologi
Tellas Consulting AB
161116 - Helsingborgs kommun
Vem är jag?
✤
✤
✤
Leg. psykolog, ST-psykolog
Bachelor of Science,
humanekologi
Involverad i forskning
01
01
01
Hållbarhet och miljöarbete
- olika perspektiv
✤
Ekonomiska perspektiv
✤
Samhälleliga perspektiv
✤
Teknologiska perspektiv
✤
Psykologiska/beteendeekonomiska perspektiv
Vad är beteendeförändring?
✤
Beteendeförändring kan avse all transformering eller
modifiering av mänskligt beteende. Det kan även
avse en bredare variation av aktiviteter och
förhållningssätt med fokus på individuella,
samhälleliga och miljömässiga influenser på
beteende.
Vad är psykologi?
✤
The scientific study of the human mind and its
functions, especially those affecting behaviour in a
given context (Oxford dictionary)
Vad är beteendeekonomi?
✤
✤
A method of economic analysis that applies
psychological insights into human behaviour to
explain economic decision-making. (Oxford
dictionary)
Det empiriska studiet av hur människor fattar beslut.
Vad är hållbarhet?
✤
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
(Brundtlandrapporten, 1987)
Om vi vet att hållbara förändringar är bra och
nödvändiga - varför gör vi inte mer?
Vad handlar
det om?
A) Vi saknar kunskap.
B) Vi är lata.
C) Vi har otillräckliga incitament.
D) Ingen annan gör ju något.
E) Alla ovanstående
01
Operant betingning - Skinners box
Princip: beteenden som blir förstärkta
gör vi mer utav
✤
✤
Positiv förstärkning - tillför något behagligt,
beteendets sannolika frekvens ökar.
Negativ förstärkning - blir av med något
obehagligt, beteendets sannolika frekvens ökar.
(Kan ofta jämställas med undvikande av något
obehagligt)
Marshmallow-experimentet
https://youtu.be/QX_oy9614HQ
Princip: konsekvenser behöver vara
direkta och kopplade till beteendet
✤
✤
✤
Konsekvenser som ligger långt bort i tid och rum har
mindre påverkan på vårt beteende, därför viktigt att hitta
mer kortsiktiga förstärkare.
Konsekvenser behöver vara kopplade till beteendet annars blir de inte förstärkande.
Fördröjd tillfredsställelse och uppskjuten positiv
förstärkning - något vi kan öva på, men kräver medvetet
arbete.
Olika typer av förstärkare
✤
Positiv feedback
✤
Sociala förstärkare
✤
Kompetensglädje
✤
Ekonomiska incitament
✤
Utvecklingsincitament
✤
Endorfin/oxytocinutsöndring
Ebolan kommer…
Sverige förbereder sig för ett utbrott av ebola som förväntas döda 6000
personer. Två olika behandlingsprogram har tagits fram för att bekämpa
sjukdomen. Anta att konsekvenserna av behandlingsprogrammen uppskattas
vara följande:
✤
✤
✤
✤
Om program A används kommer 4000 dö.
Om program B används är det 1/3 sannolikhet att ingen dör och 2/3
sannolikhet att 6000 dör.
Om program A används kommer 2000 att räddas.
Om program B används är det 1/3 sannolikhet att 6000 räddas och 2/3
sannolikhet att ingen räddas.
Hur vi hanterar vinster och förluster
✤
Du får 1000 kr höjd lön!
✤
Du får 1000 kr sänkt lön!
Förlustaversion: * På Jobb A tjänar du 30 000 kr/mån.
* På Jobb B tjänar du 35 000 kr/mån.
Ändå trivs du bättre på jobb A ifall dina kollegor tjänar
sämre än dig, än du gör på jobb B ifall dina kollegor
tjänar bättre än dig.
Principer: framing of decisions &
förlustaversion
✤
Vi tolkar information olika beroende på hur den
framställs
✤
Lyfts riskerna fram blir vi mindre riskbenägna
✤
Lyfts vinsterna fram blir vi mer riskbenägna
✤
Vi tycker inte om att bli av med saker!
Exemplet med organdonationer
Princip: standardinställningen
✤ Vi är högt benägna att följa den standardinställning
eller det passiva valet som finns. Även när det handlar
om en så simpel sak som att klicka i en enkel ruta på
datorn.
✤ Opt-in vs. opt-out
Handduksexemplet
A. Hjälp till att rädda miljön genom att återanvända
handdukarna.
B. 75% andra i det här hotellet har återanvänt handdukarna.
26% fler än i A
C. 75% andra som bott i det här rummet har återanvänt
33% fler än i B
handdukarna.
Princip: sociala normer påverkar
✤
✤
Vi vill vara som andra - vi vill framförallt inte vara
sämre än andra.
Allra helst vill vi vara som de som vi identifierar oss
med.
Nudging
✤
✤
✤
Eftersom vi är lite lata, irrationella och styrda av
kortsiktiga konsekvenser kan vi behöva en knuff i rätt
riktning.
Nudging = ändra förutsättningarna för att underlätta
för personer att gå i en önskvärd riktning.
Ej detsamma som regleringar och förbud.
När känslorna paralyserar…
✤
✤
✤
Vi är verkligen inte mer än människor…
…blir det för mycket, för stort eller för ohanterligt kan
vi reagera med att fly, förneka eller rationalisera.
Antonovsky: KASAM - begriplighet, hanterbarhet,
meningsfullhet
Gruppövning
1. Identifiera problemområde i din
organisation (i det interna eller
externa arbetet).
2. Formulera önskad, hållbar
beteendeförändring.
3. Formulera ett tydligt mål för
förändringen.
4. Vilka principer kan du applicera
för att nå den önskade förändringen
- och hur?
01
Kom ihåg-lapp
✤
Framing of decisions
✤
Förlustaversion
✤
✤
✤
Standardinställning
✤
Sociala normer
Förstärkare/konsekvenser - direkta, tydligt kopplade
✤
Nudging
Olika typer av förstärkare
✤
KASAM
01
För frågor och förfrågningar, kontakta på:
[email protected]