Bilaga l, Populärvetenskaplig sammanfattning

advertisement
Bilaga l, Populärvetenskaplig sammanfattning
Titel
Anpassning till klimatförändring: ekofysiologiska jämförelser mellan häckande vitkindade
gäss i Arktis och tempererade områden
Sökord
Vitkindact gås, blodprov, ekofysiologi, klimatförändringar
Syfte och mål med fOrsöket
Målet med undersökningen är att analysera om det fmns ekofysiologiska begränsningar hos
arktiska djur som kan minska möjligheten till en anpassning till nya klimatförhållanden. Vissa
studier indikerar att fåglars immunförsvar kan ha utvecklats på olika sätt i Arktiska områden,
där det generellt sett finns få parasiter och patogener i miljön, och i tempererade områden, och
att det därmed kan finnas svårigheter för arktiska arter att i framtiden anpassa sig till
förändrade klimatförhållanden. Syftet är därför att studera en tidigare mycket välstuderad art,
dvs. vitkindact gås, som normalt häckar i Arktis men som under de senaste 40 åren även
lyckats anpassa sig till att även kunna häcka i tempererade områden. Vi vill studera om de
vitkindade gässens immunförsvar, och fysiologiska svar på parasitbelastning och andra typer
av patogener har förändrats och nu är olika i de olika geografiska områdena.
Syftet med sj älva blodprovstagningen, ca l ml blod per individ, av fritt levande vitkindade
gäss på Gotland är att kunna jämföra blodparasitbelastning, immunförsvar, genetisk variation
och telomerlängd hos vitkindade gäss som häckar i Arktis, på Gotland samt i Nederländerna.
Studiema i Nederländerna och i arktiska Ryssland genomförs av nederländska, tyska och
ryska forskare med tillstånd från respektive land. Jag ansöker här om etisk prövning av
verksamheten på Gotland.
Analyser av blodparasiter, blodkroppar och blodplasma från gäss från samtliga geografiska
områden kommer att genomföras i samarbete med bl.a. ~~~
Vilka potentiella nyttor förväntas komma ur försöket
Försöket förväntas ge ny kunskap om hur arktiskt häckande fåglar kan anpassa sig till
kommande klimatförändringar. Klimatförändringar i Arktiskanförväntas leda till en
förändrad förekomst av parasiter och andra patogener i den arktiska miljön. Detta specifika
försök förväntas ge kunskap om hur snabbt immunologiska svar kan förändras hos en
långlivad andfågelart som vitkindact gås.
Vilka arter ska användas och hur många djur
Vitkindact gås, blodprov från 400 individer.
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vilken är den förväntade
svårighetsgraden
De förväntade negativa effekterna på djuren är mycket små eller inga alls. Eftersom de fritt
levande fåglarna fångas och hanteras under en kort tid och att endast ett litet blodprov tas från
en perifer vingven har forsöket ringa svårighetsgrad. Vitkindade gäss väger mellan l ,5 och
2,5 kg. Ett blodprov om ca l ml kan därmed betraktas som mycket litet. Sannolikt är själva
infångaodet och ringmärkningen en större negativ upplevelse for fåglarna än själva
blodprovstagningen. Inga bestående beteendeforändringar som kan kopplas till fångst och
ringmärkning har noterats tidigare. Fåglarna lever helt fritt före och efter provtagning.
Intensiva ekologiska studier av det häckande beståndet av vitkindade gäss på Gotland har
bedrivits sedan 1984.
JR-aspekter
l. Ersätta
För att kunna genomföra denna studie krävs små blodprov från ett större antal individer.
2. Begränsa
Eftersom det sannolikt finns en betydande variation mellan individer bedömer jag att det
krävs blodprov från några hundra individer för att studien ska bli meningsfull och kunna ge
några tillförlitliga svar.
3. Förfina
De metoder som används för att fånga och ringmärka vitkindade gäss är mycket skonsamma
och har förfinats under en lång rad år. Fångst sker under ruggningsperioden i juli då gässen ej
kan flyga. Fångst sker av mindre flockar tidigt på morgonen när det är svalt. Under i stort sett
hela den totala tid som fåglarna är infångade, dvs. ca två till tre timmar, står fåglarna lugnt i
förvaringstält i mindre fack med nättak för god ventilation. Varje enskild fågel hanteras, dvs.
ringmärks och provtas, under endast några minuter. Hela den infångade flocken släpps
samtidigt när ringmärkningsproceduren är klar.
2013-04-06
Download