Koldioxid mot vatten

advertisement
Koldioxid mot vatten
Koldioxid mot vatten
Vattenbrist är en av våra största globala utmaningar. Enligt FN
saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten.
I Kenya syns problemet tydligt: Där försakar kvinnorna hälsa
och utbildning, och träden huggs ned i kampen för rent
dricksvatten. Men tack vare koldioxidmarknaden har ett
företag hittat ett sinnrikt sätt att hjälpa människor och miljön,
samtidigt som de tjänar pengar.
Filmen skildrar historien bakom LifeStraw, där utsläppsrätter
betalade för vattenfilter. Den ger exempel på vad företagare
kan uppnå i form av hållbar utveckling tack vare innovativ
teknik.
Om Kenya
Speltid: 22 min
Från: 11 år
Ämne: NO
Originaltitel:
Carbon for Water
Produktion:
©
Terranoa 2012
Svensk version:
©
Cinebox, 2013
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1538
Kenya har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri
och ett djurliv som lockar många turister. År 1991 infördes ett
flerpartisystem, men den kenyanska demokratin har fortfarande
stora brister. Oroligheter i samband med valet 2007 krävde över
tusen liv. Nästan två tredjedelar av befolkningen tillhör någon av de
fem största folkgrupperna: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba.
Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska
konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld.
Nästan hälften av kenyanerna lever i fattigdom. Omkring en fjärdedel
av befolkningen beräknas klara sig på mindre än en amerikansk dollar
om dagen. Hög befolkningstillväxt, torka, översvämningar och etniska
konflikter har försämrat levnadsvillkoren för många. Aidsepidemin har
bidragit till att den förväntade livslängden fallit. Halva befolkningen
är under 19 år. Den åttaåriga grundskolan är formellt obligatorisk.
Sedan skolan blev avgiftsfri får nästan alla barn åtminstone några års
skolgång och läs- och skrivkunnigheten har därför ökat rejält.
Trots att Kenya ligger vid ekvatorn har stora delar av landet ett
tempererat klimat. Nederbörden är ojämnt fördelad över landet
och bara runt en tiondel av ytan får tillräckligt med nederbörd för
att marken ska fungera för jordbruk. Merparten av befolkningen
bor i de bördiga högländerna, där te och kaffe odlas. Jordbruket
utgör stommen i Kenyas ekonomi. De flesta kenyaner är sysselsatta
med odling eller boskapsskötsel, men även turismen är en viktig
näringsgren.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Koldioxid mot vatten
Om utsläppshandel
Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för
att kunna möta kraven på minskade utsläpp av
växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta
möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och
sysselsättning. I praktiken innebär systemet att köpare
av rätter straffas för sina utsläpp, medan säljarna blir
belönade för att de minskat sina utsläpp. Ju fler bolag
som behöver köpa utsläppsrätter, desto högre blir
priset enligt lagen om tillgång och efterfrågan, vilket
innebär att det är en bra affär för företagen att minska
sina utsläpp.
Makulering av utsläppsrätter innebär att personer eller
företag på frivillig basis köper upp utsläppsrätter för
att klimatkompensera. Detta är en av det mer populära
metoderna för att reducera ekologiska fotavtryck via
klimatkompensation. Det övergripande målet med
utsläppshandel är att minska utsläppen av miljögifter.
Om EPS, en svensk värderingsmetod
EPS (Environmental Priority Strategies) beskriver
miljöpåverkan av olika aktiviteter. Detta tal ska visa
samhällets betalningsvilja för att undvika eller återställa
en miljöpåverkan. Tanken bakom EPS-systemet är att
konstruktören snabbt ska kunna få en indikation om
vilket alternativ som är bäst ur miljösynpunkt. Än så
länge är systemet inte färdigutvecklat, utan används
bara på några svenska storföretag och bland forskare
och konsulter som arbetar med livscykelanalyser.
Diskussionsfrågor
1. Nämn några typiska ”kvinnojobb” i Kenya.
2. Vilka faror finns det för kvinnorna när de hämtar
ved eller vatten?
3. Tror du att kvinnornas uppgifter i förlängningen
påverkar deras liv, till exempel när det gäller
utbildning etc?
4. Hur hänger minskade vattenresurser ihop med
sämre dricksvattenskvalitet?
5. Mindre än två procent av Kenyas yta är täckt av
skog. Vad kan det få för konsekvenser i framtiden?
6. Eldning inomhus innebär hälsofaror. Ge några
exempel!
7. Beskriv övergripande vad projektet ”Koldioxid för
vatten” handlar om.
8. På vilka sätt kan till exempel ny teknik förenkla för
den här typen av projekt? Ge gärna några exempel!
9. I filmen framhålls projektet många fördelar.
Finns det nackdelar också? Diskutera för- och
nackdelarna i grupper.
10. I filmen får företaget som säljer vattenfiltret
stort utrymme. Varför är det så tror du? Sök mer
fakta om LifeStraw på Internet. Finns det andra
vattenfilter som är lika bra eller bättre? Vad händer
om ett vattenfilter går sönder? Vem betalar nytt
eller reparerar?
11. Vad innebär begreppet ”koldioxidmarknad”?
Förklara med ord eller bild hur det fungerar, eller ta
reda på mer.
12. Vad innebär begreppet ”utsläppsrätter”? Ta reda
på mer!
13. I filmen ges exempel på sambandet mellan
industrins miljöpåverkan/mindre dricksvatten.
Ett annat exempel: Vi äter jätteräkor = storskalig
produktion = skövlad mangrove = sämre återväxt
för fiskyngel och ökad risk för översvämningar.
Ge andra exempel på och beskriv fler
”händelsekedjor”. På vilka sätt påverkar företag
livsvillkoren för andra än sina kunder?
14. Diskutera i par vilka förbättringar bättre
dricksvattentillgång kan medföra på kort och lång
sikt.
Här kan du hämta mer information
http://www.youtube.com/watch?v=Unr565H9r4o - film
som visar hur vattenreningen fungerar
http://science.howstuffworks.com/environmental/
green-tech/remediation/lifestraw.htm - mer om hur
vattenreningen fungerar
http://en.wikipedia.org/wiki/LifeStraw - om LifeStraw
http://ecorunner.industrialecology.se/ - räkna ut hur din
egen konsumtion påverkar miljön
http://www.naturvardsverket.se/ - Naturvårdsverkets
hemsida
http://globalportalen.org/ - globala frågor och ideella
organisationer
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1164070-klimatstartsida - världsnaturfonden WWF
http://www.utslappshandel.se/ustart - om
utsläppshandel
http://www.ui.se/ - Utrikespolitiska institutet
http://www.landguiden.se/ - statistik och landsfakta
http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw företagets hemsida
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - användbar sökmotor
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Sweden&setla
nguage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Download