Hot och våld - Skolområde Simrislund

advertisement
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Handlingsplan Våld och hot
Skolområde Simrislund
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
INLEDNING
Simrishamns kommun är arbetsgivare för anställda inom
Skolområde Simrislund. Arbetsmiljöansvaret på skolan är delegerat
till rektor. Denne ansvarar för att det finns en handlingsplan
gällande Våld och hot på arbetsplatsen och att denna följs upp och
revideras en gång/läsår (AFS: 1993:2). Rektor informerar personal
om att planen finns och om dess innehåll. Det är därefter varje
arbetstagares ansvar att ta del av planen och följa den. Arbetstagare
skall påtala eventuella brister i planen för arbets-ledningen på
skolan så att planen kan förbättras. Det är mentor som informerar
sina elever om planen. Elevrådsansvarig (alternativt skyddsombud) presenterar planen för elevrådet. Både personal och elever
omfattas av arbetsmiljölagen.
Alla som arbetar inom Skolområde Simrislund, personal likväl
som barn och elever, skall känna både trygghet och trivsel på
arbetsplatsen. Det skall vara både positivt och stimulerande att gå
till arbetet. Det är viktigt med ett gott arbetsklimat.
Planen revideras årligen
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
FÖREBYGGANDE
Alla som arbetar i skolan skall …… aktivt motverka diskriminering och
kränkande behandling och förtryck av individer eller grupper och visa
respekt för den enskilda individen …… (Lgr 11, sid. 9).
Vi som arbetar inom Skolområde Simrislund, personal, barn och elever, skall
känna delaktighet och att vi har möjlighet att påverka vår arbetssituation. Inom
Skolområde Simrislund finns arbetslagsmöte och arbetsplatsträffar som fungerar
som diskussionsforum. Frågor från arbetslagsmöte och arbetsplatsträffar och
tillbudsrapporter redovisas på LOSAM , där förslag på åtgärder beslutas.
Att ”göra SAM” – Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Avsikten är att det på varje arbetsplats finns ett SAM- i vardagen. Den kan
finnas i pappersform eller i en excelversion, som med fördel används där datorn
är det vanliga arbetsredskapet. Här ska medarbetare i vardagen, kort anteckna de
tillbud, avvikelser och risker som upptäcks. I de flesta fall kan åtgärder vidtas
omedelbart. Det kan vara en åtgärd, lösning från arbetsgivare och chef. Det kan
också leda till beslut om utredning eller omedelbar dokumentation av t.ex.
allvarlig incident och tillbud. I de fall ingen åtgärd vidtas kan frågan lyftas till
lokal skyddskommitté/samverkansgrupp. I övrigt ska denna sammanställning,
månadsvis, utgöra ett underlag för lärande och diskussion i arbetslagen på APT.
Inom Skolområde Simrislund gör vi regelbundet en arbetsmiljöenkät bland
personalen och trivselenkät bland eleverna.
Rektor har regelbundna medarbetarsamtal med de anställda. Vid varje läsårstart
informerar rektor om medarbetaransvar och att den anställde skall påtala
eventuella missförhållanden för ledningen. Inom Skolområde Simrislund har
skyddsrond då både elever och personal har möjlighet att föra fram brister som
bör åtgärdas och få dessa protokollförda.
Skolområde Simrislund har en plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling som revideras årligen. Personalen har ett ansvar för
barnens/elevernas trygghet under hela dagen. Respektive skola inom området
har gemensamma ordningsregler för personal och barn/elever. Elever
samverkar i klassråd och elevrådsmöten.
Personal som upprättar riskbedömningar inom sina skolämnen och vid
schemabrytande aktiviteter samt vid aktiviteter på fritidshemmen skall även
bedöma riskerna för att någon kan utsättas för våld och hot.
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Handlingsplan mot hot och våld
Detta är en plan för hur vi inom barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområden ska inventera risker, förebygga och hantera våld och/eller
hotsituationer.
Planen revideras årligen.
Ansvar
Alla anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Inget hot eller våld oavsett
tidpunkt, plats eller sätt accepteras. Alla händelser som upplevs hotfulla eller om man
blir utsatt för hot eller våld är oacceptabla.
Skulle ändå sådana situationer uppstå ska detta snarast meddelas, både skriftligt och
muntligt, till närmaste chef. Chefen ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
Respektive chef ansvarar för upprättandet av säkerhetsåtgärder och beredskapsplan
utifrån sin verksamhet. Uppföljning ska ske för att kontrollera att reglerna följs av
medarbetarna.
För att förhindra att våld- och hotsituationer uppstår, bör alla tänka på hur man bemöter
andra människor, som man kommer i kontakt med i de olika yrkesrollerna.
Vi måste aktivt arbeta med dessa frågor på ett systematiskt sätt för att ändra attityder i
syfte att motverka beteenden med våld och hot om våld som inslag. På våra
arbetsplatser där oftast många människor vistas samtidigt kan det alltid inträffa
situationer då människor agerar utåtriktat. Det är viktigt att alla i verksamheten känner
till den policy som barn- och utbildningsförvaltningen har i dessa frågor och att man
står för dessa värderingar. Inom kommunens skolväsende ska det i preventivt syfte
framgå för eleverna i vilken uppfattning skolan har i dessa frågor. Likadeles ska
föräldrar till barn och elever informeras vilka rutiner som gäller.
Arbetet omfattar:
 Kartläggning
 Riskbedömning och handlingsplan
 Åtgärder
 Uppföljning av åtgärder
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Denna handlingsplan omfattar hot och/eller våld i följande relationer:
 Elev-elev
 Elev-personal
 Vårdnadshavare-personal
 Personal-personal
 Personal-elev/vårdnadshavare
 Obehörig person-elev
 Obehörig person-personal
Riskbedömning
Riskbedömning av våld- och hotsituationer kan inledas i två kategorier. Den ena utgörs
av dylika situationer som uppstår i den ordinarie verksamheten, den andra utgörs av en
hotbild som inte är känd men befaras kunna uppstå, som exempelvis hot och
kränkningar via sociala medier.
Bedömningar av risker i den normala verksamheten ingår som en naturlig del vid
arbetsplatsträffar och samverkansmöten eller när det bedöms som nödvändigt. Man ska
där beakta förhållande som kan medföra våld- och hotsituationer. Sådana risker kan
vara handhavande av kontanta medel, värdeföremål eller uppkomna underliggande
konflikter som kan leda till våldssituationer. Det kan även handla om att arbete ska
utföras som ensamarbete. Vidare ska tillbud som uppstått analysers för att dra
erfarenheter av dessa i ett förebyggande syfte.
Den andra delen av riskbedömningen utgörs av händelser som kan uppstå och där hotet
kan komma från personer som inte är verksamma i skola eller förskola. Sådana
händelser kan skapas av både vuxna och ungdomar som av olika själ hotar eller utövar
våld för att nå speciella syften. Dessa situationer kan uppstå då personer som uppehåller
sig inom arbetsplatsen och som inte har rätt att vistas där och ska därför avvisas
eventuellt med hjälp av polis.
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Möjliga risker
Elev-elev
 Verbala provokationer och kränkningar
 Förflyttning mellan olika aktiviteter
 Raster
 Beteende hos elever med särskilda behov
 Bristande självkontroll
 Grupptryck
Elev-personal
 Tillrättavisning eller krav från vuxen
 Vuxen ingriper vid bråk mellan elever
 Krav på uppmärksamhet
 Beteende hos elever med särskilda behov
 Besök av fd elever
 Hämndaktioner
 Bristande självkontroll
Vårdnadshavare-personal
 Upplevda obekväma beslut från skolan, exempelvis anmälan till socialtjänst
eller till polis
 Äldre syskon besöker skolan för att besöka yngre syskon
 Samtalssituationer
 Bristande självkontroll
Personal-personal
 Bristande självkontroll
 Samtalssituationer
Personal-elev/vårdnadshavare
 Bristande självkontroll
 Samtalssituationer
 Verbala provokationer och kränkningar
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Rutiner
Varje år och vid varje verksamhetsförändring ska bedömning ske tillsammans med
analys över förebyggande syfte utifrån skriftlig handlingsplan. Telefonlistan vid
akutsituationer måste ständigt vara aktuell varför den ska uppdateras minst två gånger
per år av ansvarig chef.
All personal ska utbildas i hur man bemöter hot och våld vilket även kan innehålla
utbildning i självförsvar. Varje år ska verksamheten erbjuda medarbetarna möjlighet,
exempelvis del av en k-dag eller APT, att diskutera olika hot- och våldscenarier och
samtidigt ha möjlighet att öva på sådana situationer.
Alla upplevelser av våld och hot ska anmälas både skriftligt och muntligt till
arbetsledningen, som ansvarar för att arkivera dokumentationen. En polisanmälan ska i
varje enskilt ärende övervägas. Det kan vid våldsituationer eller vid hot om våld bli
aktuellt att verksamheten avbryts och att chefen då samlar alla aktuella medarbetare för
att informera om vad som inträffat.
Vid akut våld eller allvarliga hot ska den som utsatts ges läkarvård samt polis tillkallas.
Den som utsatts för hot eller våld ska erbjudas samtal med psykolog. Samtliga
riskbedömningar ska leda till åtgärdsförslag som ska läggas upp i en skriftlig
handlingsplan. Även en bedömning om hur allvarlig risken är ska göras.
Då en händelse har inträffat
När händelser av våld eller hot har uppstått ska en utredning omedelbart genomföras för
att hitta orsaken till varför händelsen känts hotfull eller att våld har uppstått. Här är det
viktigt att skilja på fakta och värderingar. Alltså bedöm trovärdigheten i det som
uttalats. Har våld utdelats gör en snabb bedömning vilka åtgärder som behöver vidtas
för att förhindra fortsatt våld eller undanröja risk för att fler kommuner drabbas.
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Vid hotsituation gäller följande rutiner







Lämna inte den drabbade ensam
Meddela chefen om vad som skett
Gäller det ungdomar under arton år så underrätta föräldrar
Vid behov larmas polis
Erbjud stöd till den drabbade
Bedöm risken för om ytterligare hot kan förekomma
Om situationen bedöms som allvarlig ska anmälan göras till arbetsmiljöverket
inom 24 timmar
Informera på arbetsplatsen om vad som skett för att förebygga ryktesspridning

När våld förekommer eller har förekommit tillkommer dessa rutiner




Bedöm av situationen om du själv kan gå in och agera eller tillkalla hjälp för att
avbryta våldet. Utsätt dig inte själv för onödig risk om du bedömer att du inte
behärskar situationen.
Vid behov tillkalla ambulans.
Se till att den drabbade kommer under medicinsk behandling.
Gör noteringar om vilka som var inblandade och eventuella vittnen.

Omhändertagande
Personer som utsatts för våld- eller hot om våld känner detta som en djup kränkning.
Vid våldssituationer kan även fysiska skador uppkomma. Det är därför viktigt att dessa
personer får det stöd och den hjälp de kan behöva efter sen uppkomna situationen.

För person som behöver uppsöka läkarvård skall resurser avsättas så att någon kan följa
med till vårdcentral eller sjukhus. Om personal efter en händelse inte kommer till
arbetsplatsen så ska chefen kontakta den drabbade antingen genom ett telefonsamtal
eller genom hembesök.
Uppföljning
Händelse där det förekommit våld eller hot om våld ska dokumenteras. Samtal ska ske
med person som utsatts för våld eller hot senast inom två dagar efter händelsen. Om
personen som utfört handlingen är knuten till arbetsplatsen så skall samtal hållas med
vederbörande. Samtal kan även behövas med vittne som har upplysningar att lämna om
den aktuella händelsen. Sådana samtal ska dokumenteras. Detta gäller inte samtal av
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
terapeutisk art. Oavsett om polisutredning görs eller inte så ska en sådan intern
utredning upprättas.
Önskar den drabbade stöd vid polisanmälan eller vid en eventuell rättsprocess så ska det
kunna lämnas av chef, facklig representant eller annan person på arbetsplatsen som den
drabbade känner förtroende för. I vissa fall ska anmälan göras till den sociala
myndigheten. Uppföljningssamtal ska ske med den drabbade inom två veckor efter
händelsen och därefter om ytterligare behov finns.
Ansvar för genomförande
Det är chef eller till den som chefen har fördelat arbetsuppgiften som ska genomföra de
uppgifter som framgår av denna rutin.
Det är varje anställd/elevs skyldighet att rapportera om det förekommer eller
förekommit våld eller hot om våld. Vid varje arbetsrättslig åtgärd ska detta ske i samråd
med personalavdelningen vid kommunledningen.
Vanliga brott på nätet
Brott på nätet som man ofta tänker på är olaga hot, ofredande, förolämpning och förtal.
Men det kan också vara kränkande fotografering, hets mot folkgrupp, brott mot
personuppgiftslagen, PUL och sexuellt ofredande. Allt otrevligt som sker på nätet är
inte olagligt, även om det kan upplevas som mycket obehagligt och kränkande för den
som drabbas. Om ett barn, en elev eller personal blir utsatt för externa hot eller
anklagelser på internet är det allvarligt och ska både polisanmälas och anmälas till
Arbetsmiljöverket. Interna hot eller anklagelser på internet polisanmäls och anmäls till
skolinspektionen.
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
Rutiner vid möten med vårdnadshavare och anhörig eller obehörig.
Planerade samtal/möte
Gör en aktiv bedömning om det är lämpligt att sitta ensam i planerat samtal/möte. Om
du som personal/lärare ska ha utvecklingssamtal eller annat samtal och kan misstänka
att vårdnadshavaren kan bli hotfull så får du inte genomföra samtalet ensam.
Alternativet är att du har en annan vuxen i angränsande lokal och som är medveten om
situationen. Därför ska utveklingssamtal förläggas inom den reglerade arbetstiden så
långt det bara är möjligt. Ensamarbete kan alltid innebära en viss risk. Förebygg sådan
risk genom att låsa om dig och ha en telefon till hands.
Obehöriga personer
En skola eller förskola är en offentlig miljö-men inte en offentlig plats. Det betyder, att
en person utan något egentligt ärende till skolan är obehörig och ska uppmanas att
lämna skolans område.
Oplanerade samtal/möten/besök
1. Alla utomstående, som kommer till skolan eller till förskolan oanmäld, ska
anmäla sitt ärende på expeditionen eller till någon personal.
2. Om ärendet är obehörigt ska personen avvisas, vänligt men bestämt.
3. Om vederbörande inte lämnar skolan eller förskolan vid uppmaning kalla på
hjälp av andra vuxna.
4. Vid vägran, stanna kvar och observera till situationen är löst.
5. Ring polisen, 112
6. Meddela alltid din närmast chef om vad som hänt.
Uppföljning
Alla allvarliga händelser eller hot och våldinslag ska följas upp. Alla inblandade parter
ska ha möjlighet till uppföljning för att bearbeta händelsen. Detta sker med berörda och
stöd kan ges på begäran av elevhälsan, ledning eller personalavdelningen.
Utvärdering
Varje år ska handlingsplanen utvärderas. Detta sker under skyddsronder och
arbetsträffar, som en del i verksamhetens systematsiska kvalitetsarbete.
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
POLISANMÄLAN
Någon lagstadgad skyldighet för kommun eller rektor att polisanmäla redan
begångna brott finns inte. En enskild person har alltid rätt att som
målsägare göra polisanmälan om man blivit utsatt för övergrepp. Den som
bevittnat ett brott har också rätt att göra polisanmälan.
Rektor har rätt att polisanmäla brott som har begåtts av anställda i tjänsten.
En verksamhet som är obligatorisk för unga ställer extra höga krav på att
all personal uppfattas som en förebild. Det kan därför finnas skäl att
polisanmäla brott som kan anses som ”ringa”.
FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 3 punkt 1) säger att barnets
bästa skall sättas i främsta rummet vid alla myndighetsåtgärder som rör barn.
Polisanmälan av ej straffmyndig elev bör ha föranletts av en noggrann
bedömning om barnets bästa. Polisanmälan bör inte ske om det inträffade
kan betraktas som ett mindre brott och en engångs-företeelse eller om skolan
kan förutse att någon polisutredning inte kommer att ske.
Rutiner
1. Berörda parter och, om det gäller elever, dess vårdnadshavare
träffas för att beskriva händelsen. Detta ska ske i tid så nära
händelsen det är möjligt. Skolledning ska informeras eller
deltaga i mötet om så krävs.
Rutiner enligt Plan för diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling följs.
2. Om händelsen bedöms så allvarlig att en polisanmälan ska
ske görs detta av rektor. Särskilt beaktande kan tas till
särskilda omständigheter. Den fortsatta utredningen handhas
av polisen. Polisanmälningen inrapporteras till
Arbetsmiljöverket.
3. I samband med polisanmälan informerar skolan snarast
polisanmäld elevs vårdnadshavare samt vårdnadshavaren till
den för brottet utsatte eleven.
I alla händelser följer personalen Rutiner enligt Plan
för diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling följs.
En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt
socialtjänstlagen. (se nedan).
AD RESS:Simrishamns
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
www.simrishamn.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolområde Simrislund
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN
 Anmälan till socialförvaltning skall göras om personal befarar att barn eller ungdom
far illa och kan behöva hjälp eller skydd. Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoL
är ovillkorlig och personlig. Skyldigheten gäller alla anställda hos en myndighet. Det är
socialtjänsten som utreder om det finns underlag som gör om socialnämnden skall
ingripa. Personal kan diskutera en eventuell anmälan med skolledning och elevvårdande
personal.






AD RESS:Simrishamns
Massmedia hänvisas till rektor eller den rektor utser.
Blankett för - Rapport om hot och våld, kommer inom kort på intranätet under
BUF-övergripande.
Personskada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan.
Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag.
Allvarliga händelser anmäls av rektor till Arbetsmiljöverket.
Mindre allvarlig skador eller tillbud anmäls i LISA på intranätet.
kommun, Skolområde Simrislund, 272 80 Simrishamn
Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn
T ELEFON:0414-81 95 80
E-POST:[email protected]
BESÖK:
Download