Tobias Hardings Power Point

advertisement
Nationalism, institutionalism och
svensk kulturpolitik
Tobias Harding
Fil.dr. Tema Kultur och Samhälle
[email protected]
Institutioner
Institutions are “collections of interrelated rules and routines
that define appropriate actions in terms of relations between
roles and situations.
The process involves determining what the situation is, what role
is being fulfilled, and what obligation of that role in that
situation is.”
(March & Olssen 1989)
Isomorphism
“(1) coercive isomorphism that stems from political influence and
the problem of legitimacy; (2) mimetic isomorphism resulting
from standard responses to uncertainty; and (3) normative isomorphism, associated with professionalization.”
(Powell & DiMaggio 1991)
Path dependency
“Efforts at change are often resisted because they threaten
individuals’ sense of security, increase the cost of information
processing, and disrupt routines.
Moreover, established conceptions of 'the way things are done'
can be very beneficial; members of an organizational field can
use these stable expectations as a guide to action and a way to
predict the behaviour of others.”
(Pierson 2000)
Organisatoriska fält
“Once disparate organizations in the same line of business are
structured into an actual field (as we argue, by competition, the
state or the professions), powerful forces emerge that lead them
to become more similar to one another.”
(Powell & DiMaggio 1991)
Frågor
What values have been considered appropriate for cultural policy to
pursue: universalistic or particularistic?
Particularistic
Universalistic
What concepts have been considered appropriate for describing the
nation in cultural policy: ethnic or state-framed?
Ethnic
State-framed
How strongly integrated has the organisation of cultural policy been?
Integrated
Disintegrated
Etnisk gemenskap
Ethnic community: a population sharing
• a collective proper name
• a myth of common ancestry
• shared historical memories
• one or more differencing elements of common
culture
• an association with a specific ‘homeland’
• a sense of solidarity for significant sectors of
the population.
(Anthony D. Smith 1991)
Frågor
What values have been considered appropriate for cultural policy to
pursue: universalistic or particularistic?
Particularistic
Universalistic
What concepts have been considered appropriate for describing the
nation in cultural policy: ethnic or state-framed?
Ethnic
State-framed
How strongly integrated has the organisation of cultural policy been?
Integrated
Disintegrated
SOU 1972:66
Det övergripande målet för kulturpolitiken är att medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet.
För att detta mål skall kunna uppnås krävs
· att verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet decentraliseras (decentraliseringsmålet).
· att de kulturpolitiska åtgärderna samordnas med samhällets insatser inom andra områden och differentieras
med hänsyn till olika gruppers förutsättningar och behov (samordnings- och differentieringsmålet).
· att de kulturpolitiska åtgärderna utformas så att de kan förbättra kommunikationen mellan olika grupper i
samhället och ge fler människor möjlighet till kulturell verksamhet (gemenskaps- och aktivitetsmålet).
· att kulturpolitiken medverkar till att skydda yttrandefriheten och att skapa reella förutsättningar för att
denna frihet skall kunna utnyttjas (yttrandefrihetsmålet).
· att konstnärlig och kulturell förnyelse möjliggörs (förnyelsemålet).
· att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs (bevarandemålet).
· att samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet och
för att minska eller hindra den negativa inverkan som marknadsekonomin kan medföra (ansvarighetsmålet).
SOU 1972:66
Det övergripande målet för kulturpolitiken är att medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet.
För att detta mål skall kunna uppnås krävs
· att verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet decentraliseras (decentraliseringsmålet).
· att de kulturpolitiska åtgärderna samordnas med samhällets insatser inom andra områden och differentieras
med hänsyn till olika gruppers förutsättningar och behov (samordnings- och differentieringsmålet).
· att de kulturpolitiska åtgärderna utformas så att de kan förbättra kommunikationen mellan olika grupper i
samhället och ge fler människor möjlighet till kulturell verksamhet (gemenskaps- och aktivitetsmålet).
· att kulturpolitiken medverkar till att skydda yttrandefriheten och att skapa reella förutsättningar för att
denna frihet skall kunna utnyttjas (yttrandefrihetsmålet).
· att konstnärlig och kulturell förnyelse möjliggörs (förnyelsemålet).
· att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs (bevarandemålet).
· att samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet och
för att minska eller hindra den negativa inverkan som marknadsekonomin kan medföra (ansvarighetsmålet).
Prop. 1974:28
· Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas,
· kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja
kontakt mellan människor,
· kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet,
· kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom
kulturområdet,
· kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers
erfarenheter och behov,
· kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,
· kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,
· kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över
språk- och nationsgränserna.
SOU 1995:84
Kulturen ger människan glädje, insikter, många
uttrycksmöjligheter och ett rikare liv.
Kulturpolitiken skall därför
· värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter,
· verka för delaktighet och stimulera till eget skapande,
· främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet,
· ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av
dem,
· ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft i samhället.
Prop. 1996:84
Målen för kulturpolitiken skall vara att:
· värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att
använda den,
· verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande,
· motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell
mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet,
· bevara och bruka kulturarvet,
· främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer
inom landet.
Riksdagen 1996
Målen för den nationella kulturpolitiken är:
· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att
använda den,
· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget skapande,
· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft i samhället,
· att bevara och bruka kulturarvet,
· att främja bildningssträvandena samt
· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer
inom landet.
SOU 2009:16
Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och
yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna
gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra
kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för
kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt
utveckla sina skapande förmågor.
Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och
ansvarsområden, arbeta för
• att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel
• att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att
gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum
• att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas
• att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling
• att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas
Prop. 2009/10:3
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Samverkande politikområden?
Integrationspolitik
Kulturpolitik
Konstpolitik
Näringspolitik
Utbildningspolitik
Etc…
Download