Subset av ICNP åtgärder sorterade utifrån VIPS åtgärdssökord

advertisement
Subset av ICNP åtgärder
sorterade utifrån VIPS åtgärdssökord
2016 04 11
Version 1.0
Sektionen för omvårdnadsinformatik, arbetsgrupp:
Catrin Björvell, leg sjuksköterska, Med dr
Inger Jansson, leg sjuksköterska, Fil dr
Viveca Busck Håkans, leg sjuksköterska
Ingela Karlsson, leg sjuksköterska, Med dr
1
Version 1.0
2016 04 11
Medverkan
Åtgärd
Främja förmåga att kommunicera behov
Etablera ömsesidig förståelse
Involvera i beslutsprocesser
Främja förmåga att delta i vårdplanering
Underlätta för familj att delta i vårdplanering
Komma överens om gynnsamt beteende
Komma överens om följsamhet
Kod
10038196
10023738
10026323
10040501
10035927
10035771
10024349
Främja egenvård
Främja egen hantering av symtom
Patientkontrollerad smärtbehandling
Egenvård av huden
Skapa rutiner för läggdags
Använda preventivmedel
Fastställa datum för rökstopp
10026347
10038469
10032227
10032742
10039025
10005103
10038827
Information/Undervisning
Åtgärd
Kod
Undervisa patient
Instruera patient
Ge råd till patient
Undervisa vårdare
Förklara patienträttigheter
Förklara en händelse eller episod
10033126
10010382
10031062
10033086
10007391
10007389
Undervisa om hälsosökande beteende
Undervisa familj om hälsosökande beteende
Undervisa om hälsa vid resa
Undervisa om egenvård
Undervisa om spädbarnsvård
Undervisa om sjukdom
Undervisa familj om sjukdom
Undervisa skolan om sjukdom
Undervisa samhällsgrupp/samhälle om sjukdom
Undervisa om symtomkontroll
Undervisa om rehabilitering
Informera om inskrivning på sjukhus
Undervisa familj om diagnostiskt test
Undervisa om hospitalisering
Undervisa om Hospiceverksamhet
10032956
10033119
10033064
10045014
10037118
10024116
10021719
10038226
10038203
10038080
10033017
10037141
10036874
10042480
10044475
Undervisa om procedurer
Undervisa om behandlingsregim
Undervisa familj om behandlingsregim
10044651
10024625
10024656
2
Version 1.0
2016 04 11
Undervisa om hjärtrehabiliteringsregim
Undervisa närståendevårdare inför operation
10043710
10019518
Undervisa om hjälpmedel/utrustning
Undervisa familj om hjälpmedel/utrustning
Undervisa om användning av stödjande hjälpmedel/utrustning
Tillhandahålla instruktionsmaterial
10032902
10036857
10040909
10024493
Undervisa om medicinering
Undervisa om läkemedelsbiverkningar
Demonstrera läkemedelsadministration
Undervisa om hantering av läkemedel
Undervisa om användning av läkemedelsdosett
Förevisa subkutan injektionsteknik
Undervisa om antikoagulationsbehandling
Undervisa om kemoterapi
Undervisa om strålbehandling
Undervisa familj om ljusterapi
Undervisa om spädbarnsmassage
10019470
10044614
10024354
10040712
10044605
10021695
10036531
10046522
10044622
10036959
10032973
Undervisa om fungerande kommunikation
Undervisa om kataraktvård
Undervisa om hörselhjälpmedel
10036169
10045080
10045067
Undervisa om minnesträningsteknik
10024673
Undervisa familj om spädbarnsutveckling
10036900
Undervisa om andningsmätning
Undervisa familj om övervakning av andning
Undervisa om syrgasbehandling
Undervisa om inhalationsbehandling
Undervisa om respiratorbehandling
Undervisa om andningsteknik
Undervisa om andningsgymnastik
10044772
10036971
10044786
10044835
10044874
10039213
10044826
Undervisa om blodtrycksmätning
Undervisa om mätning av radialispuls
Undervisa om pacemaker
Undervisa om ödem
10044148
10045550
10043747
10045183
Undervisa om mätning av kroppstemperatur
Undervisa familj om temperaturreglering
Undervisa om att hantera feber
10044738
10041462
10038098
Undervisa om nutrition
10024618
3
Version 1.0
2016 04 11
Undervisa om kostbehov
Undervisa om ätmönster
Undervisa familj om kostregim
Undervisa om vitamin
Undervisa om vikt
Undervisa om matningsteknik
Undervisa om enteral näringsstillförsel
Undervisa om skötsel av enteral sond
Undervisa om parenteral näringstillförsel
Undervisa om vätskeintag
Undervisa om dehydrering
Undervisa om vätskebehandling
Undervisa familj om vätskebehandling
Undervisa familj om upprätthållande av vätskebalans
Undervisa familj om elektrolytbehandling
Undervisa om hantering av illamående
10019462
10032918
10026525
10037488
10033001
10045411
10046546
10044680
10044717
10032939
10043832
10043813
10036888
10036944
10036890
10043687
Förespråka amning
Ge råd om amning
Undervisa om amning
Undervisa om spädbarns ätande
10039542
10035229
10036835
10037139
Undervisa om elimination
Undervisa vårdare om toaletträning
10045482
10033093
Undervisa om urinsystemets funktion
Undervisa om hantering av urininkontiens
Undervisa om blåsträning
Undervisa om självkateterisering
Undervisa om skötsel av urinvägskateter
Undervisa om irrigering av urinblåsa
Undervisa om skötsel av urostomi
Undervisa om irrigering av urostomi
Undervisa om nefrostomivård
Undervisa om hemodialys
Undervisa familj om blodbehandling
Undervisa om peritonealdialys
10045196
10045261
10045226
10033135
10045257
10045203
10045288
10045300
10032987
10045235
10036985
10045242
Undervisa om tarmträning
Undervisa om att ge lavemang
Undervisa om teknik för manuellt avlägsnande av avföring
Undervisa om irrigation av kolostomi
Undervisa om hantering av diarré
10043558
10043639
10043625
10040488
10043660
Undervisa om hygien
Undervisa familj om hygienvanor
Undervisa om egenvård av huden
10044549
10038131
10033029
4
Version 1.0
2016 04 11
Undervisa om huvudlössangrepp
Undervisa om ögonvård
Undervisa om öronvård
Undervisa om munvård
Undervisa om skötsel av tandprotes
Undervisa om skötsel av tracheostoma
Undervisa om stomivård
Undervisa om stomikomplikationer
Undervisa om hudkomplikationer runt stomi
Undervisa om underlivshygien
Undervisa om skötsel av underlivet
Undervisa om fotvård
10032941
10045051
10045046
10038108
10045112
10044888
10033055
10040604
10040615
10043438
10045165
10042825
Undervisa om skötsel av dränage
Undervisa om sårläkning
Undervisa om sårbehandling
Undervisa om byte av sårförband
Undervisa om skötsel av trycksår
Undervisa om prevention av trycksår
Undervisa om behandling av diabetessår
10045448
10034974
10034961
10045149
10044218
10036861
10042887
Undervisa om förflyttningsteknik
Undervisa familj om förflyttningsteknik
Undervisa om immobilisering
Undervisa om mobiliseringsutrustning
Undervisa om hur aktivitetstoleransen kan ökas
Undervisa om prevention av benskörhet
Undervisa om frakturbehandling
Undervisa om skötsel av gipsbandage
10037461
10038550
10043504
10037474
10024660
10041470
10043486
10043493
Undervisa om träning
10040125
Undervisa om sömnmönster
10040380
Undervisa om smärta
Undervisa om att hantera smärta
Undervisa familj om att hantera smärta
Undervisa om användning av patientkontrollerad smärtlindring
10039115
10019489
10038337
10039073
Undervisa om adaptionstekniker vid sensoriska brister
10024641
Undervisa om sexuellt beteende
10033038
Undervisa om preventivmedelsanvändning
Undervisa om familjeplanering
Genetisk rådgivning
Undervisa om infertilitet
10045344
10032925
10034523
10045337
5
Version 1.0
2016 04 11
Undervisa om graviditet
Undervisa om vård av brösten under graviditet
Undervisa om fosterutveckling
Undervisa om förlossning
Undervisa om postpartumvård
Undervisa om vård av brösten efter förlossning
Undervisa om mödravård
10045079
10032892
10045469
10045407
10045385
10032885
10045392
Ge råd om rädslor
Ge råd om hopp
Undervisa om stresshantering
Undervisa om avslappningsteknik
Demonstrera avslappningsteknik
Undervisa om progressiv muskelavslappningsteknik
Undervisa om behandling av verklighetsorientering
Undervisa om hantering av symtom på tillbakadragande
Undervisa om impulskontroll
Undervisa om avledningsterapi
10026208
10026212
10038681
10038699
10024365
10040555
10043768
10038725
10036148
10043536
Undervisa om familjeprocess
Undervisa om fungerande föräldraskap
Undervisa om anknytning vårdare-barn
Undervisa vårdare om avvänjning
Undervisa familj om samhällstjänster
Undervisa om självhjälpsservice
Ge råd om anställning
Ge råd om bostad
10036153
10032994
10036842
10033103
10036130
10038773
10030440
10030455
Ge råd om andlig frustration
10026231
Undervisa om riskreduceringsteknik
Undervisa om säkerhetsåtgärder
Undervisa om omgivningssäkerhet
Undervisa om barnsäkerhet
Undervisa om säkerhet i hemmet
Undervisa om säkerhet för hjälpmedel/utrustning
Undervisa om användning av skyddsutrustning
Undervisa om förebyggande av fall
Demonstrera förebyggande av fall
Undervisa familj om fallförebyggande åtgärder
Undervisa familj om infektionskänslighet
Undervisa familj om prevention av infektion
Undervisa om prevention av smittspridning
Undervisa familj om prevention av smittspridning
Undervisa om allergisk reaktion
Undervisa om vaccination
10038804
10024687
10044937
10037160
10032960
10044944
10040913
10040253
10040248
10040269
10038149
10036928
10038112
10041732
10046514
10033072
6
Version 1.0
2016 04 11
Undervisa om övergrepp
10045005
Undervisa om exponering för passiv rökning
Ge råd om tobaksanvändning
Undervisa om tobaksanvändning
Undervisa om rökstopp
Undervisa om substansmissbruk
Ge råd om alkoholanvändning
Undervisa om alkoholmissbruk
Ge råd om droganvändning
Undervisa om drogmissbruk
Undervisa familj om delirium
Undervisa om återfallsprevention
10045545
10031058
10038843
10038647
10024639
10031036
10044900
10031043
10044916
10026518
10038668
Undervisa om döendet
10026502
Stöd
Åtgärd
Främja socialt stöd
Tillhandahålla socialt stöd
Tillhandahålla emotionellt stöd
Föra patientens talan
Förstärka förmågor
Förstärka prestationer
Hantera negativ respons på en situation
Hantera negativ respons på behandling
Kod
10024464
10027046
10027051
10001938
10026436
10026427
10031867
10024429
Distraktion
Avledningsterapi
Främja avledande terapi
Använda teknik för motiverande samtal
Debriefing med patient efter begränsande åtgärder
10039232
10039348
10036045
10042388
10036239
Främja användning av glasögon
10037643
Främja användning av minneshjälpmedel
Främja accceptans av hälsotillstånd
Främja hälsosökande beteende
Stödja förmåga att hantera regim
Förstärka följsamhet
Främja följsamhet till regim
Främja följsamhet till träningsregim
Främja följsamhet till medicinering
Stödja användning av alternativmedicin
Främja acceptans av sin ålder
10024472
10037783
10032465
10032800
10024562
10032449
10041628
10038051
10026491
10036304
7
Version 1.0
2016 04 11
Främja spädbarnsutveckling
Främja utveckling hos barn
10035374
10032454
Främja fungerande amning
Stödja amning
10039437
10032816
Stödja psykologiskt status
Främja positivt psykologiskt status
Främja självinsikt
Främja självkänsla
Främja tilltro till egen förmåga
Förstärka tilltro till egen förmåga
Genomföra bekräftelseterapi
Uppmuntra till positiva bekräftelser
Främja förmåga att uttrycka känslor
Förstärka positivt beteende
Hantera negativt beetende
Intensifiera beteenderegim
Hantera negativ känsla
Hantera tillbakadragandesymtom
Stödja positiv kroppsuppfattning
Främja gränssättning
Stärka personlig identitet
Hantering av vanföreställning
Hantering av hallucination
Verklighetsorienterande terapi
10019161
10032505
10036097
10024455
10035962
10022537
10039382
10024377
10026616
10036176
10031833
10039002
10031851
10038718
10044531
10026334
10026443
10035802
10035818
10041072
Hantera ängslan/oro/ångest
Främja hud mot hud teknik
Hantera aggressivt beteende
Understödja kontroll av ilska
Hantera impulskontroll
Förstärka impulskontroll
Främja impulskontroll
10031711
10035361
10035970
10030813
10036009
10036107
10035716
Hantera sorg
Underlätta sorg
Stödja sorgeprocess
Stödja sorgeprocess i familj
10031814
10035958
10026489
10026470
Etablera tillit
Främja hopp
10024396
10024440
Hantera förlossningsdepression
10031769
8
Version 1.0
2016 04 11
Främja effektiv coping
Hantera ineffektiv copingprocess
Stödja copingprocess i familj
Krishantering
10035936
10031846
10032859
10035825
Stödja beslutsfattande
Stödja beslutsfattande i familj
Förstärka val av prioriteringar
10024589
10026462
10026188
Främja förmåga att kunna utföra roll
Främja positiva relationer
Stödja familj
Främja familjestöd
Främja fungerande familjeprocess
Tillhandahålla föregripande familjevägledning
Främja effektiv kommunikation i familj
Främja fungerande föräldraskap
Förbereda barn för syskonroll
Främja anknytning mellan vårdare och barn
Främja roll som vårdare
Stödja vårdare
Stödja vårdare i samband med avvänjning
10026277
10035759
10032844
10036078
10036084
10026375
10036066
10032496
10045495
10035342
10036218
10024570
10032837
Hantera ekonomisk situation
Underlätta ekonomisk återhämtning
10034608
10024417
Stödja övertygelse
Främja andligt stöd
Tillhandahålla andligt stöd
Stödja religiösa ritualer
Kulturell medling
Främja förmågan att prata om döendet
Ta reda på sedvänjor i samband med dödsfall
Stödja en värdig död
10026458
10038300
10027067
10024591
10046099
10026265
10038014
10041254
Främja återhämtning efter alkoholmissbruk
Främja återhämtning efter drogmissbruk
10035856
10035860
Miljöanpassning
Åtgärd
Tillhandahålla avskildhet
Tillhandahålla avskildhet för andligt utövande
Kod
10026399
10024504
Lekterapi
Minimera stimulering
10039629
10039221
9
Version 1.0
2016 04 11
Förebygga infektion
Förebygga smittspridning
Förebygga latexallergi
Förebygga elskada
Förebygga strålskada
Förebygga laserskada
Förebygga kemisk skada
Förebygga mekanisk skada
Förebygga värmeskada
10036916
10015649
10015677
10015654
10015696
10015665
10015631
10015683
10015704
Tillhandahålla stödjande utrustning
Tillhandahålla säkerhetsutrustning
Främja användning av höftskydd
Fortsätta använda madrass med upphöjd kant
10037367
10024527
10041594
10041556
Skötsel
Åtgärd
Bistå vid egenvård
Vård av spädbarn
Kod
10035763
10037102
Hantera nutritionsstatus
Hantera dietregim
Förbättra dietregim
Implementera fasteregim
Tillhandahålla mat
Bistå med att äta eller dricka
Mata patient
Vätskebehandling
Hantera illamående
Initiera amning
Mata barn med flaska
10036013
10023861
10036447
10044793
10041161
10037269
10046150
10039330
10043673
10039428
10035168
Hantera miktion
Stödja urinkontinens
Främja blåstömningsrutin
Främja fungerande urintömning
Hantera kontinenshjälpmedel
Hantera ofrivillig urinavgång
10035238
10044698
10037691
10036729
10031730
10031805
Stödja tarmkontinens
Hantera tarmtömning
Främja tarmtömningsrutin
Främja fungerande tarmtömning
Behandla förstoppning
Ge lavemang
Utföra manuellt avlägsnade av avföring
Förebygga förstoppning
10044701
10041427
10037689
10036717
10044729
10043618
10043602
10046454
10
Version 1.0
2016 04 11
Hantera diarré
Hantera ofrivillig tarmtömning
Hantera avföringsinkontinens
10043641
10031782
10046301
Klä patienten
Främja hygien
Bistå vid personlig hygien
Tvätta patienten
Bada patienten
Öronvård
Munvård
Främja munhygien
Skötsel av tandprotes
Skötsel av underlivet
Fotvård
Bistå vid toalettbesök
Bistå barn vid toalettbesök
10031164
10032477
10030821
10044803
10045986
10045033
10032184
10032483
10045098
10045154
10042818
10023531
10045964
Bistå vid rörlighet
Bistå vid rörlighet i säng
Använda förflyttningsteknik
Förflyttningsteknik med bruk av lyftanordning
10036508
10045972
10041135
10041142
Uppmuntra till vila
10041415
Träning
Åtgärd
Främja träning
Kod
10040834
Uppmuntra till andnings- eller hostteknik
10006834
Stödja vårdare i samband med toaletträning
10032828
Använda teknik för blåsträning
Använda teknik för tarmtömningsträning
10045219
10043543
Främja fysisk rörlighet
Förbättra rörlighet
Utföra passiv rörelseträning
Bistå vid gång
Bistå vid gång med hjälpmedel
Främja gång med hjälpmedel
Främja förmåga att förflytta sig själv
10037379
10036452
10043527
10038986
10036520
10037636
10041157
11
Version 1.0
2016 04 11
Intensifiera träning för muskel eller led
10036512
Intensifiera sjukgymnastisk regim
Behandling med stödjande hjälpmedel
10036701
10039158
Hantera träningsregim
10023890
Terapi för kontroll av ilska
10036260
Observation/övervakning
Åtgärd
Bedöma förväntningar
Bedöma preferenser
Bedöma förmågor
Bedöma behov
Bedöma behov av vård och omsorg
Bedöma egenvård
Bedöma risk för sjukdom
Bedöma symtomkontroll
Övervaka respons på behandling
Utvärdera respons på behandling
Bedöma alternativmedicinska behandlingar
Kod
10026072
10040586
10026040
10033368
10030618
10021844
10041713
10026161
10032109
10044195
10024320
Bedöma fysiologiskt status
Identifiera fysiologiskt status
Övervaka fysiologiskt status
Övervaka vitala tecken
Kontinuerlig övervakning
Diagnostiskt test
Övervaka laboratorieresultat
Bedöma potential för utskrivning
Screena patient
Screeening för cancer
Screena för tuberkulos
Screena spädbarn innan utskrivning
10030694
10009612
10012183
10032113
10005093
10031140
10032099
10035678
10032726
10038578
10038584
10035199
Bedöma omgivning
10026064
Bedömning i samband med möte
Bedömning vid inskrivning
10030673
10030687
Identifiera hinder för kommunikation
Bedöma förmåga att kommunicera med talet
10009683
10030515
Bedöma orienteringsförmåga
Övervaka förvirring
Screening av synförmåga
10043752
10045424
10032735
12
Version 1.0
2016 04 11
Screening av hörselförmåga
10032703
Bedöma kognitiv funktion
Bedöma potential för att lära
Bedöma respons på undervisning
Bedöma kunskap
Bedöma kunskap om sjukdom
Bedöma familjs kunskap om sjukdom
Bedöma kunskap om behandlingsregim
Bedöma kunskap om läkemedelsregim
Bedöma kunskap om alternativmedicinska behandlingar
10025883
10002781
10024279
10033882
10030639
10030591
10036481
10039039
10039136
Bedöma kunskap om sjukgymnastik
10039733
Bedöma attityd till hälsotillstånd
Bedöma potential för öppenhet om hälsotillstånd
10040636
10038165
Bedöma attityd till sjukdom
Identifiera attityd till vård
Bedöma attityd till behandlingsregim
Bedöma attityd till läkemedelsbehandling
Bedöma inställning till operation
Identifiera förväntningar om vård i hemmet
10024192
10009649
10024205
10002687
10042479
10034151
Bedöma minne
10043775
Bedöma följsamhet
Bedöma hinder för följsamhet
Utvädera följsamhet till behandlingsregim
Bedöma följsamhet till terapeutisk regim
Bedöma följsamhet till läkemedelsregim
Övervaka följsamhet till medicinering
Bedöma följsamhet till vaccinationsprogram
10024185
10024214
10044153
10045889
10037852
10043878
10037868
Screena spädbarnsutveckling
Screena för utveckling hos barn
Bedöma utveckling hos barn
Mäta längd
Mäta huvudomfång
Mäta bröstomfång
10032719
10032695
10030570
10037000
10035451
10036819
Bedöma andningsstatus
Övervaka andningsstatus
Bedöma andningsstatus med övervakningsutrustning
10036786
10012196
10002799
Identifera andningsstatus inför operation
Övervaka respirationsbehandling
10034198
10037092
13
Version 1.0
2016 04 11
Kontrollera inhalationsteknik
Bedöma risk för apné
Övervaka syremättnad i blod med pulsoximeter
10030907
10036740
10032047
Bedöma hjärtstatus
Övervaka hjärtstatus
Bedöma hjärtstatus med övervakningsapparatur
10036738
10034285
10002706
Identifiera hjärtstatus inför operation
Övervaka mekaniskt hjärtstödjande utrustning
Bedöma pacemaker
10009665
10046364
10043734
Mäta blodtryck
Övervaka blodtryck
Mäta hjärtfrekvens
Mäta radialispuls
Bedöma arteriellt blodflöde med ultraljud
Bedöma ankeltryck
Övervaka fotpuls
Bedöma vävnadsgenomblödning
Bedöma perifer vävnadsgenomblödning
Övervaka vävnadsgenomblödning
Identifera vävnadsgenomblödning inför operation
10031996
10032052
10036826
10044740
10030543
10042927
10036633
10030775
10042856
10035335
10009704
Bedöma risk för ineffektiv vävnadsgenomblödning
10002813
Bedöma ödem
Identifiera blödningsrisk
10045177
10009696
Mäta kroppstemperatur
Övervaka kroppstemperatur
Bedöma risk för hypotermi
Bedöma risk för feber
Bedöma risk för inadekvat värmereglering
10032006
10012165
10002809
10033905
10033914
Bedöma nutritionsstatus
Övervaka nutrition
Bedöma attityd till nutritionsstatus
Bedöma risk för nedsatt nutritionsstatus
Bedöma aptit
Bedöma förmåga att förbereda och laga mat
10030660
10036032
10002694
10040921
10038901
10030536
Övervaka matintag
Bedöma drick- eller ätbeteende
Bedöma behov av diet
Bedöma följsamhet till diet
Mäta vätskeintag
Bedöma vätskeintag
10036614
10002747
10037875
10044481
10039245
10044176
14
Version 1.0
2016 04 11
Övervaka vätskeintag
Mäta vätskeutsöndring
Övervaka vätskeförlust
Bedöma vätskebalans
Övervaka vätskebalans
Bedöma risk för dehydrering
Bedöma följsamhet till vätskeregim
Väga patient
Bedöma illamående
Mäta blodglukos
Övervaka blodglukosnivå
10035303
10039250
10035319
10037881
10040852
10040932
10044499
10033323
10043694
10041212
10032034
Bedöma amning
Bedömning av amning innan förlossning
Bedömning av amning efter förlossning
10036755
10039526
10039395
Bedöma urineringsstatus
Bedöma urinkontinens
Bedöma urinretention via ultraljud
Bedöma tarmstatus
Övervaka tarmrörelse
Bedöma avföringskontinens
Bedöma diarré
10036499
10030781
10030656
10036475
10037211
10030558
10043656
Bedöma hygien
Bedöma hygienmönster
Hudbedömning
Bedöma egenvård av huden
Bedöma hudens skyddsfunktion
Bedöma hudens skyddsfunktion inför operation
10038046
10037909
10041126
10030747
10033922
10033933
Bedöma öga
Bedöma öronen
Bedöma mönster för munhygien
Bedöma munstatus
Bedöma skötsel av tandprotes
10037059
10045120
10037913
10044202
10045108
Bedöma sår
Övervaka sårläkning
Bedöma kunskap om sårläkning
Bedöma kunskap om sårbehandling
Bedöma trycksår
Bedöma risk för trycksår
Bedöma diabetessår på fot
Bedöma risk för diabetessår på fot
10030799
10042936
10046607
10046598
10040847
10030710
10042802
10042678
15
Version 1.0
2016 04 11
Bedöma stomi
Bedöma hud runt stomi
Bedöma risk för stomikomplikation
Bedöma psykologisk respons på stomi
10040529
10040538
10040461
10040398
Övervaka vaginala flytningar
10046372
Bedöma rörelsemönster
Bedöma förmåga att röra sig
Bedöma gångförmåga
Bedöma aktivt rörelseomfång
Bedöma aktivitetstolerans
Övervaka aktivitetstolerans
10030641
10030527
10038917
10040044
10037945
10036622
Bedöma träningsvanor
10024251
Bedöma fatigue
Bedöma sömn
10026086
10036764
Bedöma smärta
Övervaka smärta
Bedöma smärtkontroll
Bedöma kunskap om smärta
Bedöma kunskap om smärtbehandling
Bedöma kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling
10026119
10038929
10002710
10039104
10039041
10039060
Identifiera attityd till smärta
Bedöma psykologisk respons på smärta
Övervaka risk för negativ respons på patientkontrollerad
smärtlindring
Övervaka risk för negativ respons på
sjuksköterskekontrollerad smärtlindring
10009654
10038964
10039883
Identifiera förändrad perception
Observera förändrad perception
Bedöma hyperalgesi
Bedöma allodyni
Bedöma balans
Bedöma yrsel
10035697
10013517
10038889
10038891
10037457
10045917
Bedöma sexuellt beteende
Bedöma användning av preventivmedel
Övervaka fosterutveckling
Bedöma gestationsålder
Mäta fostrets hjärtfrekvens
Mäta fosterrörelser
Övervaka livmodersammandragningar
10038022
10045901
10046340
10037071
10043440
10043455
10044667
10039896
16
Version 1.0
2016 04 11
Bedöma psykologiskt status
Bedöma livskvalitet
Bedöma tecken på illabefinnande
Bedöma självkänsla
Bedöma tilltro till egen förmåga
Bedöma självbild
Bedöma kroppsuppfattning
10030734
10040658
10037295
10027079
10024280
10027080
10045891
Bedöma rädsla
Bedöma rädsla för att vara en börda för andra
Bedöma rädsla för döden
Bedöma ängslan/oro/ångest
Bedöma sinnesstämning/humör
Bedöma aggressivt beteende
Bedöma tendens till vandrande
10024267
10026254
10026093
10041745
10038938
10035684
10043781
Bedöma sorg
Bedöma nedstämdhet
Screena för nedstämdhet
Bedöma depression
Bedöma risk för postpartumdepression
10026103
10038940
10045022
10026055
10030706
Bedöma stressnivå
Bedöma stress hos vårdare
Bedöma förmågan att hantera stress
Bedöma förmåga till coping
Bedöma coping i familj
Övervaka förekomst av ineffektiv coping i familj
10043809
10024222
10044130
10002723
10026600
10032068
Bedöma acceptans av hälsotillstånd
Bedöma förnekande
10026249
10024246
Bedöma beslutsfattande
Bedöma beslutskonflikt
10040689
10040691
Bedöma roller
Bedöma familjeprocesser
Bedöma vårdare
Bedöma vårdares kunskap
Bedöma förmåga att ge omsorg
10026142
10030602
10030562
10033876
10037966
Bedöma social situation
Bedöma socialt stöd
Bedöma känslomässigt stöd
Bedöma tillbakadragande
10030752
10024298
10030589
10035433
17
Version 1.0
2016 04 11
Övervaka tillbakadragande
Bedöma prestation i skolan
Bedöma ekonomisk situation
Bedöma bostadsskick
10036343
10038177
10037950
10030625
Bedöma andligt status
Bedöma andlig övertygelse
Bedöma andlig övertygelse hos familj
Bedöma kulturell övertygelse
10030768
10024308
10024312
10024233
Bedöma säkerhet i omgivning
Bedöma kunskap om säkerhet i omgivning
10039751
10039767
Bedöma följsamhet till säkerhetsföreskrifter
10044508
Övervaka med utgångslarm
Bedöma risk för sjukhusförvärvad komplikation
10023944
10033895
Bedöma skada
Bedöma risk för fall
Bedöma risk för fall vid intagning/inläggning
10042943
10023520
10037435
Övervaka fallrisk
Bedöma kunskap om fallprevention
Utvärdering efter fall
Bedöma förflyttningsskada
Bedöma risk för skada vid förflyttning
10037442
10039780
10037540
10044050
10030723
Bedöma mottaglighet för infektion
Bedöma symtom och tecken på infektion
Övervaka symtom och tecken på infektion
Bedöma exponering för smitta
Bedöma kunskap om smittspridning
10002821
10044182
10012203
10044013
10037984
Bedöma läkemedelsbiverkning
Övervaka biverkning av läkemedel
Övervaka risk för komplikationer till medicinering
10039087
10043884
10037538
Bedöma risk för ogynnsam läkemedelsinteraktion
10045940
Bedöma elskada
Observera elskada
Bedöma strålningsexponering
Bedöma strålskada
Bedöma laserskada
Observera kemisk skada
10044032
10013490
10002775
10044045
10044169
10044021
18
Version 1.0
2016 04 11
Bedöma risk för våld
Övervaka förekomst av övergrepp mot barn
10045955
10032075
Screena för missbruk
Bedöma missbruk
Screena för tobaksanvändning
Bedöma tobaksanvändning
Bedöma potential för rökstopp
Screena för substansmissbruk
Screena för alkoholmissbruk
Bedöma alkoholmissbruk
Screena för drogmissbruk
Bedöma drogmissbruk
10017571
10045938
10038836
10038606
10038623
10017592
10045476
10044107
10046496
10045929
Bedöma neurologiskt status
Övervaka neurologiskt status
Bedöma neurologiskt status inför operation
Bedöma neurovaskulär funktion
Övervaka intrakraniellt tryck
Bedöma perifer neurovaskulär funktion
Identifiera endokrint status inför operation
Identifiera magtarmstatus inför operation
Identifiera urogenitalt status inför operation
Identifera muskuloskelettalt status inför operation
Identifiera avvikande kroppskonstitution inför perioperativt
kroppsläge
10036772
10035326
10002768
10042839
10046355
10042873
10034146
10034167
10034179
10034180
10027154
Specifik omvårdnad
Åtgärd
Upprätthålla intravenös behandling
Avbryta intravenös behandling
Kemoterapi
Kod
10036583
10036667
10044583
Alternativmedicin
Musikterapi
Ljusterapi
Hydroterapi
Använda värmebehandling
Använda kylbehandling
Minnesterapi
Avslappningsterapi
Använda teknik för avslappning
Främja användning av muskelavslappningsteknik
Akupressurbehandling
Massagebehandling
Massera spädbarn
10039143
10039170
10035152
10039209
10039617
10036468
10039376
10039191
10044992
10040564
10042632
10039189
10031983
19
Version 1.0
2016 04 11
Verifiering av patient innan operation
Verifera patient (ID) inför operation
Verifiera samtycke inför operation
Verifiera operationsställe inför operation
10034082
10020758
10020743
10020770
Verifiering av markering av operationsställe och sida
10034095
Förbereda huden inför operation
Räkna kirurgiska instrument och kompresser
Räkna kirurgiska instrument och kompresser under operation
10015484
10034506
10033951
Kontrollräkning av kirurgiska instrument och kompresser
Minimera operationslängd
10033980
10012098
Vård vid ECT-behandling
Hantera hjärtrehabiliteringsregim
10036124
10043723
Provtagning
Hantera provtagning
Hantera prover
Hantera handhavande av prover
Punktera ven
Venös blodprovstagning
Kapillär blodprovstagning
Arteriell blodprovstagning
Tolka resultat av arteriell blodgas
10004588
10011639
10011687
10011656
10016168
10044633
10046068
10046052
10010503
Inläggning av kateter/kanyl för kärlåtkomst
10034200
Upprätthålla intravenös infart
Hantera central venkateter
Skötsel av insticksställe för invasiv utrustning
10036577
10031724
10031592
Hantera sedering
10044512
Upprätthålla andning
Upprätthålla fria luftvägar
Sugning av luftvägar
Syrgasbehandling
Inhalationsbehandling
Implementera respiratorbehandling
Upprätthålla andning med respirator
Trakeostomivård
10036646
10037351
10044890
10039369
10044819
10044861
10046258
10033161
Hjärtlungräddning
Hjärtkompressioner
Applicera blodstillande medel
10042962
10044078
10016217
20
Version 1.0
2016 04 11
Hantera ödem
Kompressionsbehandling
Anlägga kompressionsbandage
Sätta på kompressionsstrumpor
Hantera vasopneumatisk utrustning
10036793
10035147
10030472
10030486
10036605
Främja funktionell temperaturreglering
Hantera feber
10015817
10041721
Hantera hydrering
Implementera enteral näringstillförsel
Hantera enteral näring
Skötsel av enteral sond
Hantera parenteral näringstillförsel
Hantera vätskevolym
Hantera dehydrering
Hantera kräkning
Skötsel av magtarmsond
10046317
10046178
10031795
10044679
10031908
10035240
10043821
10046329
10046145
Hantera blodglucos
Hantera lågt blodglukos
Hantera högt blodglukos
10046262
10035272
10035286
Hantera urininkontinens
Kateterisering av urinblåsa
Hantera urinkateter
Irrigation av urinblåsa
Sköta urostomi
Irrigation av urostomi
Avbryta behandling med urinkateter
Nefrostomivård
Hantera nefrostomivård
10031879
10030884
10031977
10041188
10045274
10045290
10036680
10032150
10031880
Blodbehandling
Implementera hemodialysbehandling
Hantera hemodialys
Hantering av peritoneal dialys
10039311
10042361
10046291
10031920
Kolostomivård
Irrigation av kolostomi
10046075
10040474
Hudvård
Upprätthålla hudintegritet
Använda aseptisk metod
Behandla huden
Behandla vårtor
Ögonvård
10032757
10035293
10041784
10033231
10033249
10031275
21
Version 1.0
2016 04 11
Spolning av öronvax
Stomivård
Hantera stomivård
10031332
10032788
10031954
Hantera vaginal blödning
10045430
Sårbehandling
sårbehandling
Byte av sårförband
Suturera sår
Avlägsna suturer
Avlägsna sårklämma
Kirurgisk sårbehandling
Skötsel av dränagerör
Behålla sårdränage
Avbryta behandling med sårdränage
Behandla traumatiskt sår
Kategorisering av kirurgiskt sår
Behandling av slutet sår
Behandling av öppet sår
Behandla trycksår
Förebygga tryckssår
Behandling av malignt sår
Behandling av diabetessår
Prevention av diabetessår på fot
10033347
10045131
10032871
10032630
10032648
10032863
10046113
10036596
10036679
10033208
10004073
10046034
10046412
10032420
10040224
10031690
10031117
10042904
Prevention av benskörhet
Frakturbehandling
Sträckbehandling
Gipsbehandling
10037501
10043464
10044764
10043472
Hantera fatigue
10046289
Hantera smärta
Initiera patientkontrollerad smärtbehandling (PCA)
Initiera sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling
10011660
10010245
10039808
Sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling
10039798
Hantera olämpligt sexuellt beteende
10036021
Motverka graviditet
Främja graviditet
Hantera mödravård
Hantera postpartumvård
Cellprovtagning från livmoderhals
10025213
10025221
10031949
10031931
10030969
22
Version 1.0
2016 04 11
Vård vid omskärning
10035181
Hantera vandrande
10043799
Använda teknik för riskreducering
Hantering av säkerhet i närmiljön
Kontrollera säkerhet på utrustning
Använda säkerhetsanordning
10044985
10024706
10030924
10002472
Behandla skada
Fallprevention
Verifiera allergi
Behandla allergisk reaktion
Terapi mot våld i hemmet
Terapi mot våld från partner
Våldsförebyggande
Rökavvänjningsterapi
Hantera delirium
10033220
10040211
10020736
10044646
10041064
10044963
10024953
10041086
10035989
Omhändertagande av död person
10037490
Läkemedelshantering
Åtgärd
Administrera läkemedel
Administrera läkemedel och infusioner
Administrera läkemedel efter bedömning av arteriell blodgas
Kod
10025444
10001804
10001794
Administrera inhalationsläkemedel
Administrera läkemedel intrakutant
Administrera läkemedel subkutant
Administrera läkemedel intramuskulärt
Administrera läkemedel intravenöst
Administrera läkemedel vaginalt
10046579
10045815
10045843
10045827
10045836
10045858
Profylaktisk administrering
Administrera febernedsättande medel
Administrera insulin
Administrera smärtlindrande mediciner
Administrera antibiotika
Administrera vaccin
10001827
10037248
10030417
10023084
10030383
10030429
Administrera näringstillskott
Administrera vitaminer
Administrera vitamin B12
Administrera elektrolytbehandling
10037037
10037044
10030438
10039324
23
Version 1.0
2016 04 11
Hantera medicinering
Hantera läkemedelsregim
Hantera läkemedelsbiverkan
Tillhandahålla medicinlista
10011641
10023888
10021837
10042697
Tillhandahålla medicinschema
Läkemedelsgenomgång
Tillhandahålla läkemedelsdosett
Tillhandahålla talande läkemedelsdosett
Främja följsamhet till medicinering med hjälp av
läkemedelsdosett
10043185
10036549
10043003
10043589
10021703
Antikoagulationsbehandling
10039284
Ordinera läkemedel
10015523
Samordning
Åtgärd
Samarbeta med patient
Samarbeta med tvärprofessionellt team
Samarbeta med vårdare
Samarbeta med läkare
Konsultera hälso- och sjukvårdspersonal
Konsultera hemsjukvård/hemtjänst
Kod
Vårdplanering
Beställning av vårdplan
Koordinera vårdplan
Koordinera konferens
Säkerställa kontinuitet i vården
Tillhandahålla koordination av omvårdnad
Schemalägga uppföljningstillfälle
Utskrivningsplanering
Utskrivningsplanering av anhörigvårdare
Överföra patient
10035915
10013765
10031027
10046081
10006966
10046465
10038741
10006016
10006028
10033188
Initiera hantering av transport
Hantera transport
Transportera patient
Arrangera färdtjänst
Arrangera transport av utrustning
10010232
10011694
10020095
10024171
10030493
Hänvisa till talterapitjänster
10044577
Hänvisa till utbildningstjänst
Samarbeta med utbildningstjänst
10038242
10038274
10035873
10039416
10046047
10023565
10005029
10021816
24
Version 1.0
2016 04 11
Rapportera status till interprofessionellt team
Rapportera testresultat
Rapportera resultat av arteriell blodgas
Rapportera om implanterbar enhet
Rapportera förekomst eller avsaknad av implanterbar
defibrillator
10042645
10016839
10016785
10016802
10016818
Hänvisa till samhällets matservice
Samarbeta med dietist
Samarbeta om dietregim
Samarbeta vid vätskebehandling
Samarbeta vid elektrolytbehandling
Hänvisa till amningsutbildning under graviditeten
Hänvisa till stödgrupp för amning
Samarbeta med patient om amningsplan
10046483
10040435
10026190
10030948
10030930
10039485
10039492
10039574
Hänvisa till stomisjuksköterska
10040419
Hänvisa till fotvårdsspecialist
Samarbeta med tvärprofessionellt team om sårbehandling
10042792
10043995
Hänvisa till arbetsterapi
Hänvisa till sjukgymnastik
10026415
10024019
Konsultation om smärthantering
Samarbeta med smärtspecialist
Samarbeta om plan för smärtbehandling
Samarbeta med att inleda sjuksköterskekontrollerad
smärtbehandling
Samarbeta med att inleda patientkontrollerad
smärtbehandling
10024331
10039601
10039831
10039812
Hänvisa till tjänster
Hänvisa till samhällstjänster
Hänvisa till självhjälpstjänst
Hänvisa till hälsohjälpscentral
Hänvisa till vårdare
Hänvisa till hemtjänst
Hänvisa till familjeplaneringstjänst
Hänvisa till familjeterapi
Rappotera status till familjemedlem
Koordinera familjemöte
Samarbeta med familj
Hänvisa till stödgruppsterapi
Hänvisa till socialarbetare
Samarbeta med socionom
10032607
10038385
10038787
10044554
10032567
10038371
10032580
10024536
10016825
10040984
10035887
10024558
10043128
10023577
10004561
25
Version 1.0
2016 04 11
Hänvisa till juridisk tjänst
Samarbeta med rättsväsendet
Hänvisa till bostadsförmedling
Hänvisa till finansiell tjänst
10026404
10030953
10032598
10038257
Hänvisa till religiös verksamhet
Samarbeta med religiös verksamhet
Hänvisa till begravningstjänst
10024543
10038261
10026174
Konsultera farmaceut om generiska läkemedel
Konsultera vårdgivare om medicinbiverkningar
Samarbeta med vårdare om aktuell läkemedelslista
Samarbeta med familj om anskaffning av läkemedel
Samarbeta med vårdare om anskaffning av läkemedel
Samarbeta med farmaceut
Samarbeta med farmaceut om anskaffning av läkemedel
10043159
10043233
10043562
10043100
10043116
10023554
10043090
Hänvisa till räddningstjänst
10032579
26
Download