158 ErclJlosp!tacra viridis de BATty.Diam. cell. 72 p. Igaliko

advertisement
158
ErclJlosp!tacra viridis de BATty. Diam. cell. 72 p.
Igaliko.
Tctraspora lubrica AG. Kung Oskars hamn.
Staurogcnin rcctanyularis
(NAG.) BRAD". Coenob.
e cell. 4 X 16 = 64 compos. Long. cell. 8,4 /l; lat.
cell. 4 p. Igdlutjait, Sakkok.
Ooc,ljstis solitaria "\VITTR.Diam. max. famil. 2743,2 p; long. cell. 13-36
p. Dialll. min. famil.
18-38,4;
lat. cell. 7,7-20,4
p. Igaliko, Kung Oskars
hamn, Sakkok, Lyngmarken, Atanekerdluk, Maligiak.
l:rococcus insiynis
(HASS.) RUTZ.
fJ fCl'l'llginclls
LAGERII.SLockh. Pediastr. Protococc. Palmell. pag. 75
Tab. III fig. 32. Diam. cell. s. teg. 33,6 fl i diam.
cell. c. teg.-88
p. Atanekerdluk.
JJfouycof1:a calcal'ca (CLEVE)"\VI1'TR.Gotl. 01. S6tyattensalg. Lat. fil. 12, 6--14,4 Pi long. cell. 125
- ... p; Diam. spor. 43,~-52,~
~l .. Igaliko.
SpiroY,ljra gl'oenlandica KOLD. H,OSENV. Long. spar.
93,6 p; crass. spor. 39,G /l; crass. cell. 24 p. Atanekerdluk, Igdlutjait.
-------- ---
Fran Botaniska Sallskapets i stockholm
for handlingar.
Den 15 februari
1893.
I. D:r G. TISELlliS dcmonsll'erade
formserier
af Potall/ogcton dccipiens Nolte (Jclt Potwllogeton pectinatus L. salllt
redogjorde
for sin plan till ett cxsickatverk
ofver sliigtet.
Dr. F. AULIX lemnade en skildring
af vegetationcn
i traklen
af Ljugal'll p:"I Gotland oelt framlade
exemplar
af
illtressalltare
former ltiirifr:"ln smnt f!'tln ett par andra traktel'
i Sverige.
2.
Den 5 april 1893.
1.
tioncll
draget
Hektor S. A L)IQUlST foredrog
i Stoekltolms
yttre skiirglll'd".
yttrade
sig Here af siillskapets
Bot. Not. 1893.
"FallcrogamvegetaMed allledlling af fOremedlemmal'.
011I
15tJ
2. Diskuterades ett fran "Den uotaniske Forenillg"
i Kopenhamn inkommet forslag
till regler betraffande
den botaniskt
systematiska
nomenklaturen.
Sedan forslaget genomgatts punktvis, uppdrogs at en komiM att med ledning af den forda
diskussionen lltarueta oeh vid ett foljande sammantrade
framlagga
ett uestamdt formuleradt utlatande oh'er
de foreslagna regle1'lla.
Till llledlemmar af denna
komite valdes Professorerne
,VITTROCKooh ERrKssoN,
Adjunkten KROK och Doeenten MURBECK.
Den 1~} april
1893.
1. Foljande at' komiterade utarbetade forslag till
utlatallde
med anledning af det fnl11 "Den botaniske
Forening:1 i Kopenhallln inkomna forslaget till regler
for den botaniskt systAmatiska nomenklaturen antogs
€fter forutgangen diskllssion:
"Punkt 1. Med afseende pa familjernas namn
galler prioritetsprilleipen
lika val som med afseende
pa art- oeh sliigtnamn,
Aret 1'189, under hvilket
3ussieu's "Genera plantarum" utkom, bestammes sasom
lltgangspunkt
vid valet af namn for de naturliga
familjerna.
]'oljande Linneanska namn bom dock biuehallas
saSOlll ueteekning for familjer eller hagre systematiska
grupper:
Amentaceffi, Asperifoliffi, Bico1'lles, Oaryophylle~e,
Oompositffi: Ooniferffi, Oontortffi, Drupaceffi,
Gramina, Orchidem, Palmffi, Papilionaceffi, Personatffi,
Pomaceffi, Seabridro, Seitamina, Selltieosffi, 'rricoccffi,
Umuellatffi, Vaginales,
Namn pa ordningar, familjer salllt hagre systematiska grupper i allmanhet bam lika viiI som arter
Deh shigten atfOljas af auktorsnalllll,
Pnllkt 2. Underarter
betecknas med en ., fl'amfor namnet, och dm'as kon rattar sig eftel' slagtna mnets.
Varieteter beteeknas med grekiska bokstafver (eller
med "var."), former med italienska bokstafver (eller
160
med "f.") Varieteter~
och formers namn ratta sig i
kon efter slagtnamnet.
Punkt 3. Hanfores en art till ett annat slagte,
bor artens auk tor anforas inom parentes, och derefter
(utanfor parentesen) namnet pa den forfattare, som
ofverflyttat arten till annat slagte.
Vid upphojning
af en varietet till art eller nedflyttning af en art till
varietet forfares pa motsvarande satt. Den forfattare,
som forsta glmgen vidtager nagon af de namnda forandringarna, bor lemna fullstandiga citato
Punkt 4.
I sliigtnamn foranclras de grekiska
iindeherna -QO och -QV till -us ocll -um.
Punkt 5. Se nedan!
Punkt 6. Substantiviska
artnanm,
bildade at"
personers, landers och. oriel's namn, skrifvas med stor
begynnelsebokstaf.
Andra substantiviska, lik~om alIa
adjektiviska, artnamn skrifvas med liten begynnelsebokstaf.
Punkt 7. Otvifvelaktiga hybrider betecknas medeIst foraldraruas namn, forbundna genom ett ;< och
anforda i alfabetisk ordning.
En formodan om en vaxts hybrida hi\rstamning
kan nttryckas genom att anbringa ett kors (>~) framfor namnet. De formoclade foraldrarnas namn knnna
da med ett ~ bifogas illom parentes.
Punkt 8. Se nedan!
Pnnkt 9. Forefinnas i herbarier opublicerade
llamll pa nya arter, varieteter O. s. v., har man ingen
skyldighet att upptaga demo Sker det, iir den ~om
publicerat arten auktor till namnet.
Punkt 10. Vaxtnamn med betecknillgen ;'hort.')
Cc: hortnlanorum), uppforda i tradgardskataloger
med
ofnllstiindig eller ovetenskaplig beskrifning, kunna, nar
de upptagas samt atfoljas af en tydligare beskrifning,
bibehiUla heteckningen "hort." inom parente~, men bom
alltid (ntanfor parentesen) atfoljas aJ namnet pa den
forfattare, sall adopterat demo
1 Gl
Betraffande
punkterna
6 och 8 ansago sig komiterade ej kunna afgifva nagot utliUande. Den forra
fbrutsiitter
en filologisk utredning, som de ej yore i
tillfalle att lemna, den senare en bestamcl uppgift om
hvad so~
bejr forstas med det flertydiga ordet originalexemplar; iifven cletta blef sallskapets beslut.
Reservation
anmaldes betriiffande punkten 3 af
clocenten afKlercker, hvilken ansag, att all auktorsbeteckning yore oliimplig samt att, om en sadan dock skulle
ifragakom ma, man borcle utlemna namnet pa artens
nr~prungliga
auk tor och i stallet blott anfora fcjrtattaren
till Jet tioristiska arbete, enligt hvilket en
vaxt for til1t'il1et blifvit bestamd.
2.
Professor
V. \VITTIIOCK
holJ foredrag
om "Sveriges
epifytflora".
3. .:\manuensen H. DAJlLSTEIJT foredrog ;'Om de hittills
kiinda
skandinaviska
Hieraeierna
af gruppell
.-\lpinn," oeh
fijrevisade
en miingd hithorande
arter oeh former.
hogrc
Nagra
for Olands flora nya eller mindre kanda
Viola-former.
Af CAUL ARESKOG.
Foljancle for Gland nya eller minclre kanJa Viola ..
former ant'Oras hUr i korthet sllsom ett foregaende
mecldelancle. De med storre stil betecknade aro mig
veterligt ej forut antecknacle for floromritdet.
Viola canina HEICIIB. X stagnina KI'J'. - Pa
angsmark i Algutsr1lll1 och vid Borgholm.
V. canina REICHB. X sta,fjnina KIT f. umbrosa.
- Under buskar yid en vag i 'l'orslunda.
V. wnilla
H,EICHB. X Jillmila
CHAIX.
Pa alfvaren yid .Hesmo. pa angar i AIgutsrum och betesmarker
yid Borgholm.
V. clatior FIt. X )JlIlIlila CHAIX. - Algutsrum.
V. clatior FR. X sto,fjllillrt KIT. - Algutsrllm.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards