Svar

advertisement
Svar till uppgifterna i laborationen ”Koldioxid, syrgas och växter”
1. Koldioxidhalten bör öka när försöket utförs i mörker. Detta kan förklaras med att
koldioxid bildas vid cellandningen när druvsocker förbränns till koldioxid, vatten och
energi.
2. Syrgashalten bör minska när försöket utförs i mörker. Detta kan förklaras med att
syrgas förbrukas under cellandningen vid förbränningen av druvsocker till koldioxid,
vatten och energi.
3. Här kan svaren variera men här är några exempel:
Fler blad i behållaren ökar syrgashalten eftersom fler kloroplaster utför fotosyntesen.
En starkare lampa ökar fotosynteshastigheten och därmed syrgasproduktionen.
Lägre temperatur i rummet sänker fotosynteshastigheten (och även cellandningens
hastighet) vilket leder till lägre syrgashalt.
Om bladytorna vänds mot ljuset borde fotosynteshastigheten öka och syrgashalten
likaså.
Om värmen från lampan är för stark kan bladen vissna och därmed sjunker både
fotosynteshastigheten och cellandningens hastighet.
Om bladen är för tätt packade i behållaren kan diffusionen av gaser försvåras vilket
leder till att halterna minskar.
Download