Vilket ljus slocknar först?
Demonstration: Visar på gasers densitet och temperaturberoende.
Hur tar man sig säkrast ut från ett brinnande rum?
Om demonstrationen: Hög och gy. Om gaser och brand
Tid: 5 min
Material: Vanna eller stor bägare, glaslock, tre ljus eller värmeljus.
Se fig!
Risker vid experimentet: Använd skyddsglasögon och personlig
skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.
Utförande:
I en stor vanna monteras tre ljus på olika höjd. Tag ett ljus i botten, ett högt upp och ett
mittemellan. Tänd ljusen och låt de brinna en stund.
Informera dem att det är koldioxid som bildas när stearin brinner.
Gymnasiet: Säg också att koldioxid har en molekylvikt på 44 U och är alltså tyngre än luft
(lufts medelmolekylmassa är 28,9 U).
Vilket ljus slocknar först? Be eleverna ha en hypotes om vad som kommer att hände. Låt dem
motivera.
Lägg sedan på en skiva. Studera vas som händer. Hitta en förklaring.
Att diskutera: Hur ska man bete sig om det brinner i ett hus?
Krypa ut! Visserligen har koldioxid högre molvikt (= tyngre) än luft, men värmen påverkar
också. Varm koldioxid stiger och tränger undan luften. Man ska alltid krypa ut ett brinnande
hus. ”Kall” och rumstempererad koldioxid är tyngre än luft!
Riskbedömningsunderlag:
stearin ej märkespliktigt
Koldioxid ej märkespliktigt