File - Benny Jansson MaNO

advertisement
Människan och miljön
Människans ekosystem



Staden
Landet
Jorden
Befolkningsexplosion
Befolkningsexplosion
Befolkningsexplosion
Växthuseffekt
Växthusgaser






Koldioxid
63 %
Metan
Kväveoxider
Freoner
Ozon O3
Vattenånga
15 %
4%
14 %
Förbränning
Bränsle + syre  koldioxid + vatten + energi
Koldioxid
Ozonskikt

FREON
Försurning

Svaveldioxid (SO2)

Kväveoxider (NO2)

Koldioxid (CO2)
Försurningseffekter – skog och mark

Barren

Mineralförluster

Arter försvinner
Försurningseffekter

www.resurs.folkbildning.net/projekt/ekoturen/
flash/sjo_flashforsurning.htm
Miljöförbättringar

Bättre bränsle

Förändrad elproduktion

Katalysatorer
Energiförbrukning i Sverige
Energisystem
Vattenkraft
Bioenergi
Kärnkraft
Download