Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på
människors intressen
Syntesprojekt Vindval
Energimyndigheten, Naturvårdsverket
Nätverket för vindbruk
Avsnitt: Ekonomi och verksamheter
Syntesprojektets fyra delar
Hälsa och Ohälsa
•
•
•
•
•
Buller
Skuggor, reflexer och ljus
Besvärsupplevelser
Sömnstörning
Symtom och sjukdomar, oro
Ekonomi och verksamheter
•
•
•
•
•
•
Sysselsättningseffekter
Externa kostnader
Effekter på andra näringssektorer (turism,
rekreation och rennäring)
Effekter som inte är marknadsprissatta
Andelsägande och kooperativ
Kompensationsmekanismer
Landskap
•
•
•
•
Landskapsanalys och planering
Upplevelsevärden
Natur- och kulturmiljö
Friluftsliv och rekreation
Förankring
•
•
•
•
•
Allmänhetens opposition (attityder och
deltagande)
Institutionella förhållanden (planering)
Medborgarsamverkan
Uppförandekod
Kommunikation
Idag produceras ca 8 Twh från
vindkraften (total elproduktion
Sverige ca 150 Twh)
Historik, dagsläget
•
•
•
•
•
•
•
•
2003
totalt 0,63 TWh
2011 ökning
755 MW
ca 5,25 TWh
2012 ökning
1078 MW
ca 7,51 TWh
2013 beräk.ökn. 500 MW *
2014 beräkn.
??
ca 11 TWh
Projekt: tillstånd klara 3800 MW
Under tillståndsprövn, 9000 MW
* Orsaker:
Sänkta ersättningen för förnybar energi och låga elpriser
Källa: Svensk Vindenergi
Sysselsättningseffekter
• Direkta:
Arbetstillfällen: - byggnadsfas,
driftsfas
• Indirekta: Arbetstillfällen hos
underleverantörer, t ex betong,
• Kringeffekter: inducerande effekter
mat och logi, handeln blomstrar
Ökad köpkraft som i sin tur ger ökad konsumtion
Om 10 personer får direkt sysselsättning så ger det
indirekt sysselsättning till 5 personer till
Havsnäs vindkraftpark
• 45 verk 2 MW totalt 95,4 MW
• 250 arbetstillfällen
• 1000 inkl. kringeffekter
( indirekta + inducerande)
• 13 Varaktigt
• 25 totalt inkl kringeffekter
Tre fallsstudier av befintliga vindkraftsbyggen, USA
slutet på 1990-talet, lokala regionala ek. effekter
Minnesota
107 MW
Oregon
25 MW
Texas
30 MW
Arbetstillfällen, konstr.fas
8
4 2)
26 3)
Drift och underhållsfas
19
6
6
Övriga indirekta effekter
Totalt sysselsättningseffekt
31
1)
1)Störst effekt på handels o tjänstesektorn
2)Dagpendling från närliggande samhälle
3)arbetare tillfälligt bosatta på platsen
11
Beräknade effekter av två planerade
vindkraftsparker (Utah, USA)
•
50 MW
• Direkta årsarb. konstr fas 109
• Indirekta :arbetstillfällen
i leverantörskedja
162
• Kringeffekt, ökad konsumt. 68
• Driftsfas, direkta arb.
2
• Därtil indirekta eff. Totalt
17
•
100 MW
132
308
123
6
36
JEDI modellen: Jobs and Economic Development Impact ( Obs stor region, även
turbintillverkare medräknad)
Sysselsättningseffekter….(studier I USA)
Sysselsättningseffekter: multiplikator 1,5-1,6 mellan
direkta och indirekta arbetstillfällen
Ex. 40 MW park Konstruktionsfas:
71 atf + 44 indirekt I regionen= 115 totalt ( 1,6)
Ex . 218 MW park Konstruktionsfas:
190 atf + 85 indirekt, totalt 275 ( 1,5)
Generellt beräknat under driftsfas:
0,3 arbetstillfällen/MW ( inkl indirekta o inducerande effekter)
men om lokalt ägande och lokala långivare: upp till 1 atf/ MW
•
Sammanfattning sysselsättningseffekter
• Antalet lokala arbetstillfällen (
både under byggtid och varaktigt)
beror på vilken kompetens som
kan rekryteras lokalt
• De indirekta effekterna är mindre
I små samhällen med fåtal
industrier p g a läckage till andra
samhällen
• Generellt kan förnybara
energikällor ge större positiva
effekter till lokala ekonomin än
att fortsatt förlita sig på fossila
bränslen
Skriva här
• Skriva här
Effekter av vindkraften på turismen
Ekonomiska effekter beror på
• Områdets turistiska
kapacitet/ potential
• Antalet besökare till
området
• Deras betalningsvilja
• Hur länge de stannar.
• Området är själva målet för
resan, sportevenemang --• Resan som är målet I sig
Hamnen I Sölvesborg
Begränsad forskning om hur turismen påverkas
Forskare i fyra regioner, Skottland,
•
•
•
•
•
•
•
Wales, USA , Sverige/Jämtland
Studierna har kvalitativa brister
Belyser inte utveckling före –
efter
Flertalet är attitydundersökningar
Svårt att prissätta ett landskaps
rekreativa o estetiska värden
Effekter skiljer sig kort- lång sikt
Olika, lokalt, regionalt nationellt
Enbart besöksturism, ej
fritidshusägare
Skogsverk, Hishult Laholm
Lillgrund sett från Emporia
Studie I Wales: 77% av besökarna anger det
vackra landskapet som skäl för besöket, men
68% återkommer även om vindkraften ökar
Studie i Skottland: Slutsatsen att det saknas statistisk
säkra resultat som visar att vindkraftsparker är ett hot
mot turismnäringen ( småföretag anser inte det)
Negativa ekonomiska effekter: förlust av 211
arbetstillfällen vilket är 0,1 % av alla sysselsatta inom
turistnäringen I Skottland
Vindkraft och turism i Jämtland
Bodén 2009, Mitthögskolan
Strategiska frågor under planeringsprocessen:
•Besökarperspektivet: Resan är ett mål: väljer ofta bort
vindkraftslandskap-- Lokalisera på mindre utmanande platser
•Producentperspektivet: lönsamhet, turistföretagens
verksamhet, andra företag intill vindparken, förbättrad
infrastruktur- positivt för turistföretaget
•Lokala samhälleliga perspektivet:
Skogsland med
svag kommersiell turism : de positiva kortsiktiga ekonomiska
effekterna av storskalig vindkraft är en nödvändig förutsättning
för bygdens överlevnad
•Lokal förankring + ek. Kompensation ökar acceptansen
Ekonomisk miljövärdering -icke marknadsprissatta effekter av
vindkraft
VAD handlar det om
Sätt pris på miljön och frånvaro av
marknadspris!
•( jfr fastigheter med eller utan havsutsikt)
•Sätta prislapp på vindkraftens negativa och positiva effekter för
samhället och för individen
•Detta är miljötjänster som uppstår: Osäkerhet om storleken på
dem och om priset på dem, samt hur stor påverkan dessa
externa miljökostnader har på samhället och samhällsekonomin.
Ekonomisk miljövärdering…
HUR mäter man?
Forskningen har utvecklats betydligt de senaste
decennierna
•Direkta metoder: intervjuer/ enkäter, välja mellan
alternativ i en hypotetisk situation
•Indirekta metoder: baseras på existerande samband
mellan miljökvalitet och individers agerande på en
etablerad marknad I syfte att kvantifiera värdet av
miljömässiga för-och nackdelar. Ex
Fastighetsvärdemetoden
Vindkraftens externa
miljökostnader ( Ek 2006, Luleå)
Ex.direkt metod: Betalningsviljan
•Påverkan på landskapet och lokalisering hade
störst påverkan på den upplevda (o)nyttan
•Vindkraft till havs föredras mest, därnäst kusten
och sämst är fjällen
•Små grupper föredras före enstaka verk och
stora parker
Vindkr. Externa miljökostn. domineras av
påverkan på landskapsbild, + även buller, flora
och faunapåverkan
Externa miljökostnader för olika
energislag
Horisontellt, fr v.:
Kol, olja, gas, kärnkraft
vatten, vind. sol,
biomassa)
Vertikalt:
US cents/kWh (logaritmisk skala).
Underlag: 63 studier.
Vindkraft och sol: inga
värden över 10 cents
per kWh rapporterats.
Variation värden: 0- 800 SEK per MWh ( 80 öre(kWh)
Vindkraften har överlag låga externa kostnader
Påverkan på fastighetspriser
Indirekt metod: Det saknas statistiskt signifikant stöd för att
vindkraft påverkar fastighetspriserna negativt. Svensk vindenergi
undersökte 42 000 småhusförsäljningar inom 5 km från 120
vindkraftsanläggningar. I USA: finns samband sänkta
fastighetspriser och vindkraft
Andra sätt att få inkomster av
vindkraft
Ägande,-(privat, kommunalt)
andelar, kooperativ, arrende m m
•
•
•
•
•
•
Bolag
Kommun
Privat delägande
Koperativ
Markupplåtelse
Arrenden
• Positivt för lokala
ekonomin:lokalt ägande,
mer sysselsättning, större
acceptans
Lokalt ägda vindkraftprojekt ger 1,5-3,4 ggr
större effekter på den lokala ekonomin än icke
lokalt ägda. Att äga en vindkraftsturbin ger 2-3
ggr högre inkomst än årligt arrende
Kompensation resp. bygdepeng
Kompensera negativ miljöpåverkan:
pengar eller göra något bra för miljön på annat ställe
Ex. Försämrad rekreationsuppelvelse= negativ extern effekt =
samhällsekonomisk miljökostnad
Bygdepeng
www.helasverige.se/vindkraftens lokala nytta
Flera exempel I hela landet
• Bygdepeng kräver förhandlingar,
frivilliga lösningar och rättvis
fördelning. EX:
• Gotland: markägare 4,2%,
husägare inom 1 km får
kompensation, 0,2% till
samhället.
• Dorotea: Tre byar varje år 0,3 %
av bruttointäkterna
• Uppvidinge, Stena. 10 000kr/verk
och år ( 16 verk), föreningslivet
• Lillhärdal: 235 verk, 10 milj per år
Wizelius, Hela Sverige ska leva
• REK: Bygdepengen bör
räknas fram som minst 0,5%
av den samlade
bruttoersättningen för den
el som verken producerar.
• Rek idag, 2011, Tidigare
lägre nivåer
Sammanfatting
•
•
•
•
•
Sysselsättning beror på lokala aktörer eller ej
Påverkan på turism, ingen entydig bild
Fastighetsprisernas påverkan, ? Mer kunskap
Betalningsvilja för el från förnybara källor finns, ja
Lokalt ägande, positivt för ekonomin och större
acceptans
• Externa miljökostnaderna domineras av av inverkan
på landskapsbilden, behövs fler jämförbara studier
• Tidig dialog, medverkan, erbjuda delägande,
kompensation, är positivt för den totala ekonomin
Råd till handläggare
• Glöm inte bygden, arbetstillfällen i vid
bemärkelse och kringeffekterna
• Glöm inte de berörda människorna i beslut
och yttranden, kompensation, bygdepeng (de
negativa konsekvenserna hamnar lokalt)
• Försök att avgränsa ev. berört turistområde
•
inventering av turismens omfatting I stället för fladdermössinventeringar).
Turistpotential, attraktion i samråd m. befolkningen
• Rapporten ge inspiration
Tack för uppmärksamheten!
Ingegärd Widerström