Anvisningar, kalkylmodell, Malmö högskola.
Kalkylmodellen skall på ett tydligt sätt visa både direkta och indirekta kostnader samt hur det är tänkt
att projektet i fråga skall finansieras. Den består totalt sett av fyra flikar. De fält som är gulmarkerade
i respektive flik skall fyllas i. Man börjar med att fylla i de direkta kostnaderna i den flik som heter
Bilaga 1-Anvisningar/noter. Till att börja med anger man de årtal som projektet pågår. All kalkylering
görs sedan per år.
Direkta lönekostnader inkl. sociala kostnader – här anges beräknad lön och sociala kostnader
(kontogrupperna 40, 45 och 46). Man får här ta hänsyn till antalet personer som ska arbeta i
projektet och i vilken omfattning de kommer att arbeta i projektet. Observera att man bara räknar
med de personer som ska arbeta direkt i projektet. Kostnader för de personer som deltar indirekt,
dvs. främst administrativ personal, beräknas senare under Indirekta kostnader.
Övriga personalkostnader – här kalkylerar man alla de personalkostnader som inte är direkt lön. Det
kan exempelvis vara interna konferenser och olika typer av kostnadsersättningar.
Direkta driftskostnader – samtliga beräknade driftskostnader läggs in här. Det finns, som synes,
möjlighet att lägga in fler rubriker (kontogrupper) än de som finns angivna i modellen.
Direkt utrustning/direkta avskrivningar – man börjar med att ange den ekonomiska livslängden på
investeringen. Om man har flera anläggningstillgångar med olika ekonomiskt livslängd anges den
genomsnittliga ekonomiska livslängden. Ange därefter årets investeringsutgift och årets
avskrivningar. Man får då fram restvärdet samt summa projektkostnader, som är lika med projektets
totala årliga avskrivningskostnad. Man fyller sedan i för samtliga år som projektet väntas pågå. Tänk
på att få med alla avskrivningar, även de från tidigare år, så att projektkostnaden blir korrekt. Raden
”summa projektkostnader” syns i huvudkalkylen, och måste alltså innehålla samtliga
avskrivningskostnader avseende det aktuella året.
Direkta lokalkostnader – här anges kostnaden för de lokaler man beräknas använda i projektet. Man
använder det för högskolan gemensamma genomsnittliga priset per kvadratmeter enligt formeln
kvm-pris x yta x tid.
Indirekta kostnader – man får fram dessa genom att fylla i de gulmarkerade uppgifterna under fliken
bilaga 2. De indirekta kostnaderna finns på tre nivåer; högskolegemensamma, fakultets/områdesgemensamma och institutions-/enhetsgemensamma. Dessa delas på alla tre nivåerna in
enligt den av SUHF fastställda modellen med kostnaderna indelade i ledning, utbildning/forskning,
ekonomi/personal, infrastruktur/service, bibliotek och nivåspecifikt (övrigt). De indirekta
kostnaderna räknas fram i följande steg:
1. Kostnaderna för de gemensamma stödfunktionerna fördelas ner till områden/fakulteter med
dessas direkta lönekostnader som fördelningsbas.
2. Områdena/fakulteterna tar fram kostnaderna för sina respektive stödfunktioner. Dessa
fördelas sedan, jämte områdets del av kostnaderna för de gemensamma stödfunktionerna,
ner till institutions/enhetsnivå med institutionens/enhetens direkta lönekostnad som
fördelningsbas.
3. Institutioner/enheter räknar fram sina indirekta kostnader.
4. Man får därefter fram det procentuella pålägget genom att dividera institutionens/enhetens
del av indirekta kostnader med institutionens/enhetens direkta lön.
5. När man sedan gör en påläggsberäkning på respektive kostnadsbärare, multipliceras
kostnadsbärarens direkta lön med den sammanlagda procentsatsen, vilket ger
kostnadsbärarens indirekta kostnad.
Fliken bilaga 3 indirekta kostnader summerade, fylls i med automatik i samband med att flik 2
fylls i.
Fullkostnadskalkylen, dvs. flik 1, fylls till stor del i med automatik. Endast de gulmarkerade fälten
skall fyllas i. Den enda siffra som skall fyllas i på kostnadssidan är projektets direkta lokalkostnad.
På finansieringsdelen skall man fylla i hur man förväntar sig att finansiera projektet uppdelat på
bidragsmedel och eventuell medfinansiering.