Frågor och svar om utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle

Frågor och svar om utlysningen Innovationer för ett
hållbart samhälle: miljö och transport 2016
Kan man få en förhandsgranskning/förhandrecension av ansökan innan man
skickar in?
Nej, eftersom VINNOVA eftersträvar en transparent hantering av ärenden avstår vi
konsekvent från att förhandsbedöma ansökningar. Det är inte heller professionellt att
förekomma bedömningsprocessen. Däremot går det bra att kontakta oss i tidiga skeden
för att stämma av ifall idén passar in i utlysningen.
Är det obligatoriskt att använda mallen som finns på webbsidan för
projektbeskrivningen?
Ja, eftersom det säkerställer att alla viktiga frågor blir besvarade samt att alla har samma
förutsättningar.
Kan Vinnovas bidrag användas för inköp av material och utrustning?
För instrument och utrustning är avskrivningskostnader stödberättigande i den
utsträckning och under den tid som de tas i anspråk i projektet. Om det är mer
ekonomiskt fördelaktigt att hyra instrument eller utrustning ska detta alternativ väljas i
första hand.
Kan man räkna med löneavstående som en post i den totala projektkostnaden?
Nej, personalkostnader får endast avse faktiska kostnader. Löneavstående eller liknande
situationer som inte medför en faktisk kostnad är inte stödberättigande.
Är indirekta lönekostnader (sk overhead) en stödberättigad kostnad?
Företag får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på dess stödberättigande
personalkostnader.
Universitet, högskola och andra forskningsorganisationer får göra påslag för indirekta
kostnader enligt den fullkostnadsprincip som respektive forskningsorganisation tillämpar.
Forskningsorganisationen ska således skilja ut vilka indirekta kostnader som uppstått till
omedelbar följd av projektet.
Vi har redan påbörjat projektet. Kan vi ta upp kostnader som uppkommit före
projektet formellt startas?
Nej, endast kostnader som uppkommer under projektets dispositionstid är godkända.
Vad betyder att ”Potentiella användare eller behovsägare ska på ett tydligt sätt
involveras i projektet” som står i utlysningstexten?
I de allra flesta fall betyder det att användare av projektets resultat ska finnas med som
projektparter i ansökan. I vissa mer policy-inriktade projekt kan detta vara svårt eftersom
användare eller behovsägare kan vara politiker eller departement som ofta inte har
möjlighet att bli projektpart. Däremot ska projektet på annat sätt involvera användare eller
behovsägare, t ex dessa kan ingå i referensgrupp, bland sökande finns centrum som
representerar tydligt behovsägarna m m.
Kan man söka på samma ansökan för miljövänlig kosmetika och miljövänliga
bilar?
Utlysningen är öppen för projekt inom båda delar, men om man inte har en specifik idé
om hur delarna hör ihop så kan det vara bättre att ha det i separata ansökningar.
Kan VINNOVA stödja match making?
Vi kommer inte att ha någon specifik aktivitet för det.
Hur dras gränsen till andra program, som FFI och NFFP?
Den här utlysningen efterfrågar mer samhällsanknutna projekt och idéer i något tidigare
skeden. Även tekniskt inriktade projekt kan dock passa in.
Balansen mellan transport och miljö, hur kommer projekten att fördelas?
Det är inte uppgjort på förhand, det beror på söktryck och kvalitet på ansökningar i de
olika kategorierna.
Hur räknas in-kind tid från företag?
Det ska vara faktiska reviderbara kostnader, max 800 kr per timme.
Flera miljömål har inte så stark koppling till transporter, hur ser ni på det?
Man kan välja att bara adressera transportmål om man vill det, man måste inte adressera
miljömålen också.
Finns det en lista på referensprojekt?
Alla projekt som beviljades i Transport- och Miljöinnovationer 2013 och 2014, samt i
Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2015 finns tillgängliga på
Vinnovas hemsida.
Hur ska referenserna anges i ansökan?
För att Vinnova ska kunna bedöma hur ansökan förhåller sig till state-of-the-art bör de
viktigaste referenserna anges i ansökan. Referenserna ska ingå i de 12 sidor som
ansökan får omfatta.
Hur beräknas indirekta kostnader för företag?
Företag får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på sina stödberättigande
personalkostnader. Det vill säga baserat på bruttolönen (inkl. sociala avgifter) får
företag ta upp overheadkostnader givet att grundläggande förutsättningar som anges i
Guiden till Vinnovas villkor för stödberättigande kostnader uppfylls (t.ex. att kostnaden
ska vara faktisk och reviderbar samt enbart ha till syfte att uppnå projektets mål).
Innebörden är att företag inte per automatik får lägga på 30 % indirekta kostnader, de
måste kunna påvisa att kostnaderna uppstår som direkt följd av projektet. Tänk på att
personalkostnader och indirekta kostnader ska rapporteras separat i ansökan och övrig
ekonomisk redovisning till VINNOVA. Vid uträkning av indirekta kostnader beräknas
en arbetsmånad bestå av 160 timmar. Om t.ex. en person har en månadslön på 40 000 kr
blir de indirekta kostnader som mest motsvarande 116 kronor per timma som personen
arbetar i projektet, dvs. (40000/160)x0,3.